تعبیر خواب زن

تعبیر خواب زن

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب زن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  زن جوان درخواب، شادي و مقصودي مرد باشد و زن پير، دنيا باشد و شغل اين جهان و نيز ديدن زنان بر قدر و نيكوئي و جمال و فربهي و لاغري و زشتي بود. بهترين زنان را كه در خواب بيند، زناني باشد كه معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخي نعمت باشد زن زشت لاغر قحطي و تنگي بود و زن شادمان آراسته، مرادهاي اين جهاني بود و پيرزن ترش روي چركين، بدحال و بد مرادي باشد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر زني بيند كه او را چون مردان قضيب بود، دليل بر خير و صلاح دين و دنياي او بود. اگر زني بيند كه او را قضيب بود و مجامعت مي كرد، دليل كه او فرزندي بود يا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زني جوان بيند، كه پير شده بود، دليل كه از او كاري زشت دروجود آيد. اگر مردي بيند زنش از سوي پس با او جماع مي كرد، دليل است حرمت و بزرگي او زايل شود. اگر زني بيند كه مرد شد و جامه مردان را پوشيد، اگر آن زن مستور بود، دليل خير و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دليل است بر شر و فساد او.

  جابر مغربي گويد :

  زن مفسد درخواب، اهل دنيا را زيادتيِ دنيا بود و اهل صلاح را، زيادتيِ صلاح و علم و زن غريب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردي بيند كسي دست درازي با زن او كرد، دليل باشد كه اهل آن زن توانگر گردند. اگر بيند زن او به نزد مردمان بيگانه به فساد باشد، دليل است بدو منفعت و نيكي رسد وي را با شوهر دار از آن مرد و اگر بيند كسي زن او را نيزه يا شمشير داد، دليل كه پسري آورد، اگر بيند كه كسي او را دوا داد، دليل كه دختري آورد.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر زني بيند كه دختري دارد، دليل كه خير و نيكي بدو رسد و از خويشان و اهل خود خرم شود. اگر بيند پسري آورد، دليل كه غمگين و اندوهناك شود. اگر مردي بيند كه زنش پسر آورد، دليل كه به رنج و صعب چيزي بدست آورد به روزگار دراز. اگر بيند كه دختر زاد، منفعتش بيشتر باشد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر زن پادشاه بيند كه دختري به زاد، دليل است شوهرش گنج يابد. اگر بيند پسر زاد، دليل غم و انديشه بود. اگر مردي بيند كه دختري بزاد، دليل كه غمگين و مستمند شود. اگر بيند كه پسرزاد، دليل كه كارنيكوئي از وي صادر شود و از آن كار او نام نيكو در عالم منتشر شود. اگر دختري دوشيزه بيند كه فرزندي زاد، دليل و تاويلش اين است كه گذشت.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن زن در خواب بر شش وجه است.

  اول: شادي و مقصود.

  دوم: دنيا.

  سوم: شغل اين جهان.

  چهارم: فراخي وفراواني نعمت.

  پنجم: قحطي و تنگدستي.

  ششم: توانگري و ثروتمندي.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ابن سيرين نوشته زن جوان در خواب شادي و مقصود مرد است و گرفتاري هاي آن مرد . معبران ديگر نيز تقريبا همين نظر را ابراز داشته اند. خانم آيتانوس مي گفت زن در خواب براي مرد هدف است و براي زن دشمن و رقيب. ديدن زن شناخته شده و معروف در خواب هيچ تعبيري ندارد. حتي اگر زني را در خواب ببينيد که هيچ شباهتي بين او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر يا احساس کنيد که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بي تفاوت و قابل تعبير مي باشد. زن موقعي در خواب صاحب تعبير مي شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببينيد و بشناسيد. در چنين صورتي ديدن زن در خواب براي مرد هدف و مقصود است و براي زن رقيب و دشمن. زيبايي و زشتي آن زن عظمت يا حقارت هدف را باز مي گويد و همين طور براي زنان بي خطر يا خطرناک بودن رقيب و دشمن را حکايت مي کند.معبران حتي چاقي و لاغري زن را دخيل دانسته اند ولي چون معيار پسند زن در زمان هاي مختلف فرق مي کند ، چاقي و لاغري را معيار نمي گيريم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخي نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطي و تنگي. از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که زن در خواب شادي و مقصود است و شغل موفق و فراخي نعمت. توضيح درباره زن بسيار طولاني مي شود لذا با درک معني زن در خواب تعبير و تشخيص خواب ها را به خود بينندگان خوابها وا مي گذاريم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخيص آسان مي شود. اين نکته نيز بايد افزوده شود که زنان خويشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبيري ندارند.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  زن : شانس در عشق

  ديدن يک زن : ناتواني

  ديدن چندين زن : افترا

  زن مو بور : اتفاقي خوشايند

  زن مو قهوه اي : بيماري

  زن مو قرمز : نامعقولات

  زن ضعيف : خبرهاي دلگرم کننده

  زن عريان : عزاداري در خانواده

  شنيدن صداي يک زن : عزم سفر کردن

  بوسيدن يک زن : استفاده مادي

  زن باردار: شادماني

  پير زن : دعوا

  زن چادري : مرگ

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن صحبت کردن با زن زيبا : آن سال را به خوشي و نيکي بگذراند .

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن زنان در خواب ، نشانة روبرو شدن با دسيسه و نيرنگ است .

  2ـ اگر خواب ببينيد با زني جرو بحث مي كنيد ، علامت آن است كه در زندگي مغلوب و ناكام باقي خواهيد ماند .

  3ـ ديدن زني چشم آبي با موهايي تيره كه بيني باريك و سربالا دارد ، علامت آن است كه مقام قهرماني خود را در مسابقه اي از دست مي دهيد .

  4ـ ديدن زني كه چشمهاي قهوه اي دارد ، علامت آن است كه خود را گرفتار معامله اي خطرناك خواهيد ساخت

  5ـ ديدن زني موخرمايي در خواب ، نشانة آن است كه در زندگي سردرگم و پريشان خواهيد شد .

  6ـ ديدن زني با موهاي بلوند در خواب ، نشانة آن است كه تمام امور زندگي با سعادت و شادماني سپري خواهد شد .

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , ,

   

  کلمات کلیدی : ابن اگر ديدن زن ـ « تعبیر » ، آبستن آبي آراسته، آسان آشنا آن آنلي آورد آورد آورد، آيتانوس آيد ابراز ابراهيم اتفاقي احساس ادامه از است است اول استفاده افترا زن افزوده السلام اما امام امور اند اندوهناك انديشه اهل او او اويتنهاو اي اين اگر با باردار باريك باز باشد باشد باشد، باقي بايد ببينيد بحث بد بدحال بدست بدو بر براي برای بزاد، بزرگي بسيار بشناسيد بلوند به بهتر بهترين بود بود، بودن بور بي بيتون بيشتر بيماري زن بين بيند بيند، بينندگان بيني بيگانه بگذراند تاويلش ترش تشخيص تعبير تعبيري تعبیر تفاوت تقريبا تمام تنگدستي ششم تنگي تهراني توانگر توانگري توضيح تيره ثروتمندي جابر جامه جرو جعفر جماع جمال جهان جهان چهارم جهاني جوان حتي حرمت حضرت حقارت حکايت خانم خانواده شنيدن خبرهاي خرم خطر خطرناك خطرناک خواب خوابها خواهد خواهيد خوب خود خوشايند زن خوشي خويشان خويشاوند خير داد، دار دارد دارد، داشته دانسته دختر دختري دخيل در دراز درازي درباره درخواب، دروجود درک دست دسيسه دشمن دعوا زن دليل دلگرم دنيا دنيا سوم دنياي دهيد دوا دوشيزه ديدن دين ديگر را را، رسد رقيب رنج روبرو روزگار روي زاد، زايل زشت زشتي زمان زمره زن زن زنان زناني زندگي زنش زني زيادتيِ زيبا زيبايي ساخت ـ سال سربالا سردرگم سعادت سفر سوي سيرين سپري شادمان شادماني شادماني پير شادي شانس شباهتي شد شدن شده شر شش شغل شما شمشير شناخته شود شوهر شوهرش صاحب صادر صادق صحبت صداي صعب صلاح صورتي ضعيف طور طولاني عالم عريان عزاداري عزم عشق ديدن عظمت علامت علم عليه عنوان غريب غم غمگين فراخي فربه فربه، فربهي فرزند فرزندي فرق فرمائید فرمايد فساد فقط فکر قابل قحطي قدر قرمز قضيب قهرماني قهوه كار كارنيكوئي كاري كرد، كرماني كسي كنيد كه لاغر لاغري لذا لوک مادي زن ماند مثلا مجامعت مجهول محمدبن مختلف مراجعه مرادهاي مرادي مرد مردان مردمان مردي مرگ مسابقه مستمند مستور مشاهده مطالب مطلب مطيعي معامله معبران معروف معني معيار مغربي مغلوب مفسد مقام مقصود مقصود دوم مقصودي منتشر منفعت منفعتش منوچهر مو موخرمايي موفق موقعي موهاي موهايي مى‏ مي نا ناتواني ديدن ناكام نام نامعقولات زن نباشد نباشند نبي ندارد ندارند نزد نشانة نظر نعمت نعمت پنجم نقل نمي نوشته نيرنگ نيز نيزه نيكو نيكوئي نيكي نيکي نکته ها هاي هدف هستند هم همين هيچ و وا وجه وفراواني ولي وي يا يابد يوسف يک پادشاه پريشان پس پسر پسرزاد، پسري پسند پوشيد، پير پير، پيرزن چادري چاقي چرا چركين، چشم چشمهاي چندين چنين چون چيزي کردن کردن بوسيدن کند کندمعبران کنند کننده زن کنيد که گذاريم گذشت گردند گرفتار گرفتاري گرفتن گفت گفته گنج گويد گيريم …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب زن”

  دیدگاه ها بسته شده اند.