تعبیر خواب زن

 

 • تعبیر خواب زن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  زن جوان درخواب؛ شادي و مقصودي مرد باشد و زن پير؛ دنيا باشد و شغل اين جهان و نيز ديدن زنان بر قدر و نيكوئي و جمال و فربهي و لاغري و زشتي بود. بهترين زنان ra كه در خواب بيند؛ زناني باشد كه معروف نباشند و زن خوب فربه؛ فراخي نعمت باشد زن زشت لاغر قحطي و تنگي بود و زن شادمان آراسته؛ مرادهاي اين جهاني بود و پيرزن ترش روي چركين؛ بدحال و بد مرادي باشد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر زني بيند كه او ra چــون مردان قضيب بود؛ دليل بر خير و صلاح دين و دنياي او بود. اگــر زني بيند كه او ra قضيب بود و مجامعت مي كرد؛ دليل كه او فرزندي بود يا آبستن شــود و فرزند آورد. اگــر زني جوان بيند؛ كه پير شده بود؛ دليل كه از او كاري زشت دروجود آيد. اگــر مردي بيند زنش از سوي پــس ba او جماع مي كرد؛ دليل اســت حرمت و بزرگي او زايل شود. اگــر زني بيند كه مرد شــد و جامه مردان ra پوشيد؛ اگــر آن زن مستور بود؛ دليل خير و صلاح او بود. اگــر زن مفسد باشد؛ دليل اســت بر شر و فساد او.

  جابر مغربي گويد :

  زن مفسد درخواب؛ اهل دنيا ra زيادتيِ دنيا بود و اهل صلاح را؛ زيادتيِ صلاح و علم و زن غريب بهتر از زن آشنا باشد. اگــر مردي بيند كسي دست درازي ba زن او كرد؛ دليل باشد كه اهل آن زن توانگر گردند. اگــر بيند زن او be نزد مردمان بيگانه be فساد باشد؛ دليل اســت بدو منفعت و نيكي رسد وي ra ba شوهر دار از آن مرد و اگــر بيند كسي زن او ra نيزه يا شمشير داد؛ دليل كه پسري آورد؛ اگــر بيند كه كسي او ra دوا داد؛ دليل كه دختري آورد.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر زني بيند كه دختري دارد؛ دليل كه خير و نيكي بدو رسد و از خويشان و اهل خود خرم شود. اگــر بيند پسري آورد؛ دليل كه غمگين و اندوهناك شود. اگــر مردي بيند كه زنش پسر آورد؛ دليل كه be رنج و صعب چيزي بدست آورد be روزگار دراز. اگــر بيند كه دختر زاد؛ منفعتش بيشتر باشد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر زن پادشاه بيند كه دختري be زاد؛ دليل اســت شوهرش گنج يابد. اگــر بيند پسر زاد؛ دليل غم و انديشه بود. اگــر مردي بيند كه دختري بزاد؛ دليل كه غمگين و مستمند شود. اگــر بيند كه پسرزاد؛ دليل كه كارنيكوئي از وي صادر شــود و از آن كار او نام نيكو در عالم منتشر شود. اگــر دختري دوشيزه بيند كه فرزندي زاد؛ دليل و تاويلش اين اســت كه گذشت.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن زن در خواب بر شش وجه است.

  اول: شادي و مقصود.

  دوم: دنيا.

  سوم: شغل اين جهان.

  چهارم: فراخي وفراواني نعمت.

  پنجم: قحطي و تنگدستي.

  ششم: توانگري و ثروتمندي.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ابن سيرين نوشته زن جوان در خواب شادي و مقصود مرد اســت و گرفتاري هاي آن مرد ... معبران ديگر نيز تقريبا همين نظر ra ابراز داشته اند. خانم آيتانوس مي گــفــت زن در خواب براي مرد هدف اســت و براي زن دشمن و رقيب. ديدن زن شناخته شده و معروف در خواب هيچ تعبيري ندارد. حتي اگــر زني ra در خواب ببينيد ke هيچ شباهتي بين او و زن شناخته شده نباشد امــا در عالم خواب فکر يا احساس کنيد ke مثلا او آن زن معروف اســت باز هم خواب شما بي تفاوت و قابل تعبير مي باشد. زن موقعي در خواب صاحب تعبير مي شــود ke مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فــقــط او ra be عــنــوان زن ببينيد و بشناسيد. در چنين صورتي ديدن زن در خواب براي مرد هدف و مقصود اســت و براي زن رقيب و دشمن. زيبايي و زشتي آن زن عظمت يا حقارت هدف ra باز مي گويد و همين طور براي زنان بي خطر يا خطرناک بودن رقيب و دشمن ra حکايت مي کند.معبران حتي چاقي و لاغري زن ra دخيل دانسته اند ولي چــون معيار پسند زن در زمان هاي مختلف فرق مي کــنــد ؛ چاقي و لاغري ra معيار نمي گيريم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخي نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطي و تنگي. از امام صادق عليه السلام نقل مي کـنـنـد ke زن در خواب شادي و مقصود اســت و شغل موفق و فراخي نعمت. توضيح درباره زن بسيار طولاني مي شــود لذا ba درک معني زن در خواب تعبير و تشخيص خواب ها ra be خود بينندگان خوابها وا مي گذاريم چرا ke ba در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخيص آسان مي شود. اين نکته نيز بايد افزوده شــود ke زنان خويشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبيري ندارند.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  زن : شانس در عشق

  ديدن يک زن : ناتواني

  ديدن چندين زن : افترا

  زن مو بور : اتفاقي خوشايند

  زن مو قهوه اي : بيماري

  زن مو قرمز : نامعقولات

  زن ضعيف : خبرهاي دلگرم کننده

  زن عريان : عزاداري در خانواده

  شنيدن صداي يک زن : عزم سفر کردن

  بوسيدن يک زن : استفاده مادي

  زن باردار: شادماني

  پير زن : دعوا

  زن چادري : مرگ

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن صحبت کردن ba زن زيبا : آن سال ra be خوشي و نيکي بگذراند .

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن زنان در خواب ؛ نشانة روبرو شدن ba دسيسه و نيرنگ اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ba زني جرو بحث مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه در زندگي مغلوب و ناكام باقي خواهيد ماند .

  3ـ ديدن زني چشم آبي ba موهايي تيره كه بيني باريك و سربالا دارد ؛ علامت آن اســت كه مقام قهرماني خود ra در مسابقه اي از دست مي دهيد .

  4ـ ديدن زني كه چشمهاي قهوه اي دارد ؛ علامت آن اســت كه خود ra گرفتار معامله اي خطرناك خواهيد ساخت

  5ـ ديدن زني موخرمايي در خواب ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي سردرگم و پريشان خواهيد شــد .

  6ـ ديدن زني ba موهاي بلوند در خواب ؛ نشانة آن اســت كه تمام امور زندگي ba سعادت و شادماني سپري خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE