تعبیر خواب زنگله

 

 • تعبیر خواب زنگله
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زنگله » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زنگله

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن زنگله در خواب ؛ دليل جنگ و خصومت است. اگــر كسي بيند آشنايي زنگله be وي داد؛ دليل كه ba آن كس گفتگوي كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند زنگله زرين داشت؛ يا كسي be وي داد؛ دليل كه وي ra ba شخصي خصومت افتد و زنگله سيمين همين تاويل دارد. اگــر زنگله مسين يا برنجين داشت؛ دليل كه وي ra ba مرد جاهل خصومت افتد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE