تعبیر خواب زندان

 

 • تعبیر خواب زندان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زندان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زندان

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند در زندان بود و آن زندان هرگز نديده بود؛ دليل بر هلاك است؛ زيرا كه زندان مجهول گور است. اگــر زندان معروف بيند؛ دليل بر اندوه و مضرت كند. اگــر بيند در زندان بر پاي داشت؛ دليل كه در عملي كه باشد؛ دير بماند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر خداوند خواب مستور اســت و خود ra در زندان معروف بيند؛ دليل كه بزرگي و جاه يابد. اگــر مستور نباشد ازجهت شغلهاي دنيا او ra غم و اندوه است. اگــر بيند ba مردي زندانبان ba بند همي رفت؛ دليل كه كار بسته او گشايش يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن زندانبان درخواب؛ چــون معروف(آشنا) است؛ خلاصي يافتن و عاقبتِ نيكو باشد.

  چون مجهول بود؛ دليل كوري و غم و اندوه است.

  زندان be خواب ديدن گور وبلا اســت و آزمايش كردن دوستان و خرم كردنِ دشمنان.

  اگر بيند در زندان شــد و زود بيرون آمد؛ دليل كه خداوند be تمامي بيابد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر بيرون از زندان باشيد تعبير خواب شما رهائي اســت از غم و اندوه و گرفتاريهاي زندگي و اگــر درون زندان باشيد تعبير خلاف اين اســت و گرفتاري اســت و اشتغال از نوع کارهائي دست و پاگير و تشويش برانگيز. اگــر خود ra درون زندان ببينيد و ندانيد آن زندان کجا اســت و چــه نام دارد خوب نيست و معبران چنين زنداني ra be گور تعبير کرده اند. امــا اگــر در عالم خواب بدانيد ke مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد يا نامش فلان اســت و در فلان شهر و ديار واقع شده نشان زيان و گرفتاري اســت از همان نوع ke گفته شد. اگــر در خواب ديديد ke شما ra تحت الحفظ be زندان مي برند از اندوه رهائي مي يابيد و از آن مهمتر وقتي اســت ke در خواب ببينيد در زنداني ra بگشايند و شما ra خلاص کـنـنـد يا ba دست be بيرون اشاره نمايند. اگــر در خواب زنداني ra ببينيد و زندان بانش ra بشناسيد خوب اســت و ديدن چنين زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است. اگــر بيمار هستيد شفا حاصل مي کنيد و اگــر وامدار باشيد ديون خود ra مي پردازيد ولي اگــر زنداني ببينيد و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشديد مي شود.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  زندان بازپروري : شايعات ؛ غيبت کردن

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن در زندان ايمني از پادشاهي بود.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن زندان در خواب ؛ نشانة آن اســت كه كارهايي انــجـام مي دهيد كه متأسفانه be زيان خودتان تمام خواهد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد زنداني شده ايد ؛ نشانةآن اســت كه از محيط خانواده ناراضي خواهيد بود و شغل خود ra از دست خواهيد داد .

  3ـ فرار از زندان در خواب ؛ نشانة غلبه يافتن بر موانع سخت اســت .

  4- اگــر در خواب ديديد از زندان آزاد شده‏ايد بدانيد كه غم و اندوه فراوانى در انتظار شما اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE