تعبیر خواب زنجبيل

 

 • تعبیر خواب زنجبيل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زنجبيل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زنجبيل

   

  محمدبن سيرين گويد :

  زنجبيل در خواب؛ دليل بر غم و اندوه اســت و خوردن آن دليل بر مضرت و زيان كند و بعضي ازمعبران گويند: خوردن زنجبيل در خواب؛ دليل بر خصومت و گفتگو كند و خوردن زنجبيل درخواب بي چيز و بي نفع بود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  زنجبيل يکي از سوس هاي تند غذايي اســت و در خواب تلخ کامي تعبير شده. يکي از معبران نوشته دليل بر مضرت و زيان کــنــد و ديگري نوشته دليل بر خصومت و گفتگو کــنــد و در هــر دو حال شيرين کامي نمي آورد و نشاني از غم و اندوه همراه دارد. زنجبيل کوبيده و نکوبيده آن يک تعبير ra دارد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE