تعبیر خواب زنبور

 

 • تعبیر خواب زنبور
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زنبور » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زنبور

   

  محمدبن سيرين گويد :

  زنبور درخواب؛ مردي سفله و دون همت است. اگــر بيند زنبور او ra بگزيد؛ دليل كه او ra از مردي دون؛ رنج و مكروه رسد؛ يا سخني ناخوش شنود. اگــر بيند زنبور بسياري بر وي جمع شدند؛ دليل كه در ميان مردمان دون گرفتار شود؛ خاصه چــون زنبوران او ra مي گزيدند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي بيند زنبور وي ra بگزيد؛ دليل كه از زني بد؛ وي ra آزاري رسد. اگــر زنبور بسيار در خانه خود جمع بيند؛ دليل كه او ra ba زني سخن چين شغلي افتد. اگــر بيند زنبور ra بكشت؛ دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگــر بينداز هوا زنبوران بسيار جمع آمده اند؛ دليل كه لشگري در آنجا جمع شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن زنبور درخواب؛ بر شش وجه است.

  اول: هياهو وغوغا.

  دوم: مردم دون (مردم فرومايه).

  سوم: لشگر.

  چهارم: ملخ (مدح).

  پنجم: دشمن.

  ششم: فرزندان.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  زنبور سرخ در خواب هاي ما دشمني اســت ke آزار مي رساند ولي زنبور عسل انسان ضعيف و ناداني اســت ke در غايت امر از جانب او سود عايد بيننده خواب مي شود. اگــر در خواب ببينيد ke زنبوري شما ra نيش زد و گزيد نشان آن اســت ke سخني سرد و تلخ مي شنويد و اين بستگي دارد be اين ke چــه نوع زنبوري باشد. اگــر در خواب زنبوري ra ببينيد ke در اتاق محل زندگيتان پرواز مي کــنــد و شما نگران هستيد ke مبادا غفلت نماييد و او شما ra نيش بزند کسي در خانه شما هست ke صداقت ندارد يا اين ke از عدم صداقت آگاهي داريد نمي توانيد کاري بکنيد. اگــر زنبورهاي بسياري ra ديديد ؛ در جمعي وارد مي شويد يا ba کساني آشنايي مي يابيد ke ba ايشان موافقت خلقي نداريد. اگــر ببينيد زنبوري ra کشتيد بر دشمني چيره مي شويد و او ra از خود مي رانيد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  زنبورعسل نشانه نيک بختي

  نيش خوردن از زنبور : مجادله ba دوستان

  در محيط کاري : اميد زيبا

  گله زنبورعسل: محصول پربار

  گرفتن : ناراحتي

  کشتن : بدبختي

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن زنبور در خواب ؛ نشانة آن اســت كه ba كينة تمام دربارة شما بدگويي خواهند كرد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد زنبوري شما ra نيش مي زند ؛ نشانة آن اســت كه طعم حسادت و نفرت ديگران ra خواهيد چشيد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد زنبوري ra مي كشيد ؛ نشانة آن اســت كه دشمنان خود ra سركوب خواهد كرد ؛ و حق خود ra از آنها خواهيد گرفت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE