تعبیر خواب زمين

 

 • تعبیر خواب زمين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زمين » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زمين

   

  حضرت دانيال گويد :

  زمين درخواب ديدن؛ زن است. اگــر بيند كه او ra زميني بود فراخ و بزرگ و خاك آن زمين پاكيزه بود؛ دليل كه او ra زنان باشند be ستر و صلاح؛ چنانكه در ميان زنان ايشان ra فضل و منزلت و جاه بود. اگــر بيند زمين be غايت بزرگ شد؛ چنانكه پايانش پديدار نبود؛ دليل كه زن كند واز آن زن او ra نعمت و اسباب دنيا بسيار حاصل شود. اگــر بيند در آن زمين نبات و سبزه مجهول بود و دانست كه ملك او بود؛ دليل كه آن كس مسلمان بِبود؛ be جهت آن كه سبزه درخواب؛ دين اسلام است.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه در زمين سبزه و نبات معروف بود ba نعمت و اسباب؛ دليل كه او ra فضل و ديانت بود و سرانجام ثواب آخرت يابد. اگــر بيند در صحرائي بود مانند بيابان و آن زمين ra شناسد؛ دليل كه سفر دور كند. اگــر بيند زمين ra مي كند و خاكش ميخورد؛ دليل اســت مال يابد؛ be قدر آن خاك كه خورده باشد. اگــر بيند در زمين ناپيدا شود؛ بي آن كه در آنجا جائي يا مغاكي بود؛ دليل كه هلاك شود. اگــر بيند زمين ra مانند چاه يا سردابه همي كند؛ دليل كه مال دنيا be مكر حيله بدست آورد. اگــر بيند كه زمين او ra فراگرفت؛ دليل كه درغم و مصيبت افتد و از قبل زن مال او تلف شود. اگــر بيند كه از زمين فراخ be زمين تنگ مي آمد؛ دليل اســت كه ازكاري تند be كار بد افتد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند زمين ba وي سخن گــفــت و be خير نيكوئي وي ra مژده داد؛ دليل كه در دين و دنيا خير بسيار كند؛ چنانكه مردمان ra از آن شگفت ياد و بعد از وفات او ra ياد كنند. اگــر بيند زمين در زير پايش درنوشت؛ دليل كه آخر عمرش شده باشد. اگــر بيند برخي از زمين در زير او پيچيد؛ دليل بر تنگي معيشت او كند. اگــر بيند آن زمين معروف بود؛ نيكي معيشت خداوند زمين ra باشد. اگــر بيند زمين خود فراخ نموده است؛ دليل كه عمر خداوند زمين دراز بود. اگــر بيند زمين ra مي پيمود؛ دليل اســت be سفر رود.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  اگر ديد زمين ra از بهر كشت مي شكافت؛ دليل كه be شغل بزرگي مشغول شــود و از قبل زن منفعت يابد يا از سفر نعمتي بدست آورد. اگــر كسي زمين خويش ra آبادان بيند؛ دليل اســت كارش نيكو و قوي شود. اگــر زمين ra خراب ديد؛ دليل اســت كارش اســت كارش ضعيف گردد يا ba كسي او ra خصومت افتد. اگــر كسي خود ra در ميان زمين كِشته بيند؛ دليل كه او ra ba كسي انبازي بود؛ يا زني ra be نكاح بخواهد. اگــر كسي خود ra در ميان زميني سرگشته بيند كه در آن گُل برآمده؛ دليل اســت كه زني پارسا و دينداري ra be زني كند و از او فرزند آورد. اگــر بيند گل فرو ريخت؛ دليل باشد كه فرزندش نماند. اگــر بيند آب رود بيامد و زمين او ra غرقه گردانيد و كشت ra تباه كرد؛ دليل باشد كه از پادشاه سلامتي يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن زمين درخواب بر چهار وجه است.

  اول: زن.

  دوم: دنيا.

  سوم: مال.

  چهارم: ولايت و فرمانروائي.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  معبران زمين ra زن تشخيص داده اند و اين بدان سبب بوده ke زمين باز دهي و سود بخشي دارد و زن نيز صاحب قدرت توليد مثل اســت و فرزنداني مي آورد ke حاصل زندگي مرد هستند. اگــر در خواب زميني سبز و خرم ديديد ke معمور و مفرح بود و شماا احساس کرديد آن زمين be خودتان تعلق دارد کامياب مي شويد و زندگي شما be قدر وسعت آن زمين گستردگي خواهد يافت و روزگار ra be خوشي سپري خواهيد کــرد ولي اگــر زميني ديديد ke مخروبه و ويران بود و be جاي علوفه سبز؛ علوفه زرد و رنگ و پلاسيده در آن ديده مي شــد زندگي بي حاصلي خواهيد داشت و عمر و زندگي شما ba ناکامي و بدي خواهد گذشت. اگــر ديديد ke در زميني ناشناخته راه مي رويد راهي سفري مي شويد ke اگــر زيان نداشته باشد متضمن هيچ سودي هم نيست و اگــر آن زمين ra مي شناختيد be سفري مي رويد ke براي شما سود دارد. اگــر ديديد زميني داريد ke در آن چيزي مي سازيد خوب اســت و اگــر ديديد زميني هست ke مقداري مصالح بنايي آن جا ريخته و حدس زديد ke آن جا قبلا بنا ي ساختماني بوده و ويران شده خوب نيست خواب شما مي گويد شما وارث اندوهي مي شويد ke در ايجاد آن دخالتي نداشته ايد. اگــر ديديد از زميني سنگ يا شن جمع مي کنيد پولي بدست مي آوريد. شن ها و سنگ ها سمبل سکه هستند و پولي ke be دست مي آوريد مسکوک است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن زمين حاصلخيز در خواب ؛ نشانة سعادت و موفقيت اســت .

  2ـ ديدن زمين سنگلاخ و غيرقابل كشت در خواب ؛ علامت نوميدي و تلخكامي اســت .

  3ـ ديدن زميني كه در اثر خشك شدنِ دريا حاصل شده اســت ؛ نشانة آن اســت كه راههايي براي رسيدن be كاميابي و شادماني جلوي پاي شما نمايان خواهد شــد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد مالك زميني پهناور هستيد ؛ نشانة آن اســت كه روزي ثروتمند خواهيد شــد .

  5ـ اگــر دختري خواب ببيند مالك زميني پهناور شده اســت ؛ نشانة آن اســت كه ميراثي be او ارث خواهد رسيد ؛ وي ناچار مي شــود ba صرفه جويي زندگي كند ... زيرا ميراث او مردي فقير و خانه اي پر از فرزند اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE