تعبیر خواب زمين

تعبیر خواب زمين

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب زمين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زمين » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زمين

   

  حضرت دانيال گويد :

  زمين درخواب ديدن، زن است. agar بيند كه او ra زميني بود فراخ va بزرگ va خاك آن زمين پاكيزه بود، دليل كه او ra زنان باشند be ستر va صلاح، چنانكه dar ميان زنان ايشان ra فضل va منزلت va جاه بود. agar بيند زمين be غايت بزرگ شد، چنانكه پايانش پديدار نبود، دليل كه زن كند واز آن زن او ra نعمت va اسباب دنيا بسيار حاصل شود. agar بيند dar آن زمين نبات va سبزه مجهول بود va دانست كه ملك او بود، دليل كه آن كس مسلمان بِبود، be جهت آن كه سبزه درخواب، دين اسلام است.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه dar زمين سبزه va نبات معروف بود ba نعمت va اسباب، دليل كه او ra فضل va ديانت بود va سرانجام ثواب آخرت يابد. agar بيند dar صحرائي بود مانند بيابان va آن زمين ra شناسد، دليل كه سفر دور كند. agar بيند زمين ra مي كند va خاكش ميخورد، دليل است مال يابد، be قدر آن خاك كه خورده باشد. agar بيند dar زمين ناپيدا شود، بي آن كه dar آنجا جائي يا مغاكي بود، دليل كه هلاك شود. agar بيند زمين ra مانند چاه يا سردابه همي كند، دليل كه مال دنيا be مكر حيله بدست آورد. agar بيند كه زمين او ra فراگرفت، دليل كه درغم va مصيبت افتد va az قبل زن مال او تلف شود. agar بيند كه az زمين فراخ be زمين تنگ مي آمد، دليل است كه ازكاري تند be كار بد افتد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند زمين ba وي سخن گفت va be خير نيكوئي وي ra مژده داد، دليل كه dar دين va دنيا خير بسيار كند، چنانكه مردمان ra az آن شگفت ياد va بعد az وفات او ra ياد كنند. agar بيند زمين dar زير پايش درنوشت، دليل كه آخر عمرش شده باشد. agar بيند برخي az زمين dar زير او پيچيد، دليل بر تنگي معيشت او كند. agar بيند آن زمين معروف بود، نيكي معيشت خداوند زمين ra باشد. agar بيند زمين خود فراخ نموده است، دليل كه عمر خداوند زمين دراز بود. agar بيند زمين ra مي پيمود، دليل است be سفر رود.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  اگر ديد زمين ra az بهر كشت مي شكافت، دليل كه be شغل بزرگي مشغول شود va az قبل زن منفعت يابد يا az سفر نعمتي بدست آورد. agar كسي زمين خويش ra آبادان بيند، دليل است كارش نيكو va قوي شود. agar زمين ra خراب ديد، دليل است كارش است كارش ضعيف گردد يا ba كسي او ra خصومت افتد. agar كسي خود ra dar ميان زمين كِشته بيند، دليل كه او ra ba كسي انبازي بود، يا زني ra be نكاح بخواهد. agar كسي خود ra dar ميان زميني سرگشته بيند كه dar آن گُل برآمده، دليل است كه زني پارسا va دينداري ra be زني كند va az او فرزند آورد. agar بيند گل فرو ريخت، دليل باشد كه فرزندش نماند. agar بيند آب رود بيامد va زمين او ra غرقه گردانيد va كشت ra تباه كرد، دليل باشد كه az پادشاه سلامتي يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن زمين درخواب بر چهار وجه است.

  اول: زن.

  دوم: دنيا.

  سوم: مال.

  چهارم: ولايت va فرمانروائي.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  معبران زمين ra زن تشخيص داده اند va اين بدان سبب بوده ke زمين باز دهي va سود بخشي دارد va زن نيز صاحب قدرت توليد مثل است va فرزنداني مي آورد ke حاصل زندگي مرد هستند. agar dar خواب زميني سبز va خرم ديديد ke معمور va مفرح بود va شماا احساس کرديد آن زمين be خودتان تعلق دارد کامياب مي شويد va زندگي شما be قدر وسعت آن زمين گستردگي خواهد يافت va روزگار ra be خوشي سپري خواهيد کرد ولي agar زميني ديديد ke مخروبه va ويران بود va be جاي علوفه سبز، علوفه زرد va رنگ va پلاسيده dar آن ديده مي شد زندگي بي حاصلي خواهيد داشت va عمر va زندگي شما ba ناکامي va بدي خواهد گذشت. agar ديديد ke dar زميني ناشناخته راه مي رويد راهي سفري مي شويد ke agar زيان نداشته باشد متضمن هيچ سودي هم نيست va agar آن زمين ra مي شناختيد be سفري مي رويد ke براي شما سود دارد. agar ديديد زميني داريد ke dar آن چيزي مي سازيد خوب است va agar ديديد زميني هست ke مقداري مصالح بنايي آن جا ريخته va حدس زديد ke آن جا قبلا بنا ي ساختماني بوده va ويران شده خوب نيست خواب شما مي گويد شما وارث اندوهي مي شويد ke dar ايجاد آن دخالتي نداشته ايد. agar ديديد az زميني سنگ يا شن جمع مي کنيد پولي بدست مي آوريد. شن ها va سنگ ها سمبل سکه هستند va پولي ke be دست مي آوريد مسکوک است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن زمين حاصلخيز dar خواب ، نشانة سعادت va موفقيت است .

  2ـ ديدن زمين سنگلاخ va غيرقابل كشت dar خواب ، علامت نوميدي va تلخكامي است .

  3ـ ديدن زميني كه dar اثر خشك شدنِ دريا حاصل شده است ، نشانة آن است كه راههايي براي رسيدن be كاميابي va شادماني جلوي پاي شما نمايان خواهد شد .

  4ـ agar خواب ببينيد مالك زميني پهناور هستيد ، نشانة آن است كه روزي ثروتمند خواهيد شد .

  5ـ agar دختري خواب ببيند مالك زميني پهناور شده است ، نشانة آن است كه ميراثي be او ارث خواهد رسيد ، وي ناچار مي شود ba صرفه جويي زندگي كند . زيرا ميراث او مردي فقير va خانه اي پر az فرزند است .

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب زمين”

  دیدگاه ها بسته شده اند.