تعبیر خواب زمرّد

 

 • تعبیر خواب زمرّد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زمرّد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زمرّد

   

  محمدبن سيرين گويد :

  زمرد در خواب ديدن؛ فرزند و برادر بود يا مال حلال اســت و شايسته. اگــر بيند زمرد داشت و be كسي بخشيد؛ دليل كه فرزند يا برادرش از دنيا برود يا غائب شــود يا مالش از دست برود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  زمرد ديدن مذهب نيكو اســت و هــر زيادت و نقصان كه در زمرد بيند؛ تاويل آن be دين و مذهب بازگردد.

  جابر مغربي گويد :

  زمرد درخواب؛ كنيزك اســت و حكم آن از نيك و بد be كنيزك بازآيد بعضي گويند: زمرد درخواب ديدن؛ دليل سخني نيكو باشد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن زمرد درخواب بر پنج وجه است.

  اول: فرزند.

  دوم: برادر.

  سوم: مال حلال.

  چهارم: كنيزك خوبروي (زيبا).

  پنجم: سخن نيكو.

  هر چند كه زمرد نيكوتر بيند؛ اين دليل ها كه گفتيم نيكوتر باشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE