تعبیر خواب زفت

 

 • تعبیر خواب زفت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زفت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زفت

   

  محمدبن سيرين گويد :

  زفت در خواب ؛ غم و اندوه و محنت بود. اگــر بيند كه زفت داشت يا كسي بدو داد؛ دليل اســت در رنج و اندوه گرفتار شود. اگــر بيند كه زفت خورد؛ دليل كه غم و انديشه او be سبب عيالان است. اگــر بيند كه زفت فروخت يا كسي بدو بخشيد يا ازخانه بيرون افكند؛ دليل اســت از غم و اندوه خلاصي يابد .

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه زفت بر جراحت نهاد و درست گرديد؛ دليل كه از كسي خير و راحت يابد. اگــر بيند كه جامه او زفت آلوده گرديد؛ دليل كه از وي كاري در وجود آيد كه بدنامي از آنجا حاصل آيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE