تعبیر خواب زعفران

 

 • تعبیر خواب زعفران
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زعفران » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زعفران

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند زعفران ba خود داشت؛ دليل كه مردمان be قدر آن وي ra مدح و ثنا گويد؛ خاصه چــون بيند زعفران ناسوده است. اگــر بيند كه زعفران خورد مي كرد؛ دليل كه بيمار شود؛ اگــر بيند زعفران بر جامه يابر تن او بمالند؛ دليل بر بيماري است؛ اگــر بيند كه رنگ زعفران از تن بشست؛ دليل كه از بيماري شفا يابد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند زعفران ناكوفته بخريد يا كسي be وي داد؛ دليل اســت زني توانگر بخواهد. اگــر كسي جامه يا تن be زعفران زرد كند؛ بيماري و غم و اندوه است؛ اگــر بيند كه زعفران مي خورد؛ همين دليل كند. اگــر بيند be خروارها داشت؛ دليل اســت او ra نعمت حاصل شــود و از مردم مدح و ثنا شنود.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  عطر زعفران در خواب نيکوترين چهره ديدن زعفران اســت چــه ke اگــر در خواب احساس کنيد ke بوي عطر زعفران be مشامتان مي رسد نشان آن اســت ke شما ra be بزرگي و نيکي مي ستايند و اين در صورتي اســت ke خود زعفران ra نبينيد چــون اگــر زعفران ra ببينيد عطر آن تحت تاثير رنگش قرار مي گيرد. ديدن رنگ زعفران در خواب خوب نيست be خصوص اگــر بر لباس باشد. زعفران روي برنج پخته نيکو اســت مشروط بر آن ke زياد نباشد. اگــر در خواب ديديد ke لباس شما رنگ زرد دارد و اين زردي از زعفران اســت بيمار مي شويد يا پشت سرتان بد مي گويند و احيانا be شما اتهام مي زنند ولي اگــر لکه زعفران ra بزداييد و پاک کنيد نيکو است. اگــر بيمار باشيد شفا مي يابيد و چـنـانـچه متهم شده باشيد رفع اتهام مي گردد. زعفران زياد؛ ثروت اســت و اندک آن غم و رنج است. ساييدن زعفران براي زنان غم و اندوه و دعواي خانوادگي اســت ولي براي مردان آن قدر ها بد نيست ke براي زنان. در مجموع ديدن زعفران در خواب خوب نيست مگر آن ke عطر آن ra احساس کنيد يا بويي ke فکر کنيد مربوط be زعفران است.

   

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن زعفران و انجير حسن بود

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن زعفران در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be اميدهايي واهي دل خواهيد بست ؛ زيرا تمام اميدهاي شما ra پنهاني نقش بر آب خواهند ساخت .

  2ـ نوشيدن چايي كه ba زعفران دم شده اســت ؛ علامت آن اســت كه مشاجرات و اختلافات بين اعضاي خانوادة شما ادامه خواهد داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE