تعبیر خواب زره

 

 • تعبیر خواب زره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زره

   

  زره گر(زره ساز) در خواب مردي اســت كه ادب و فرهنگ آموزد مردمان ra .

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند زره پوشيده بود؛ دليل كه از شر دشمن ايمن شود. اگــر بيند زره ضايع شد؛ دليل اســت دشمن بر وي خيره شود. اگــر بيند كسي او ra زره داد و در پوشيد؛ دليل كه آن كس ba وي قهر كند و بعضي از معبران گويند: زره حصين دين اســت كه او نگاهدارد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي بيند زره داشت؛ دليل كه ايمن بود از شر دشمنان ... اگــر بيند كه ba زره سلاح پوشيده؛ دليل اســت از شر عامه و مكر دوست ايمن شود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE