تعبیر خواب زرنيخ

 

 • تعبیر خواب زرنيخ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زرنيخ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زرنيخ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  زرنيخ در خواب؛ دليل رنج و بيماري است. اگــر بيند زرنيخ ميخورد؛ دليل كه بيمار گردد. اگــر بيند كه زرنيخ بفروخت يا be كسي بخشيد يا از وي ضايع شد؛ دليل اســت از بيماري و غم ايمن باشد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه كان زرنيخ يافت يا خروار زرنيخ be خانه برد؛ دليل كه مال بسيار be دست آورد و آن ra be بيماري هزينه كند. اگــر بيند زرنيخ زرد در جايگاهي جمع مي كرد؛ دليل كه در سفر بيمار گردد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE