تعبیر خواب زرد چوبه

 

 • تعبیر خواب زرد چوبه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زرد چوبه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زرد چوبه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن زردچوبه be خواب؛ دليل بر رنج و بيماري بود. اگــر بيند be خروار زردچوبه داشت؛ دليل اســت كه او رازيان ومضرت رسد. اگــر بيند جامه خويش ra be زردچوبه مي كرد؛ دليل كه بيمار گردد. اگــر جامه از ديگري بود؛ تاويل be صاحب جامه بود و در ديدن زردچوبه هيچ خير و منفعت نباشد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن زردچوبه be خواب تعبير خوش ندارد. در قديم از زردچوبه فــقــط در رنگرزي سود مي بردند و نخ ها و خامه هاي قاليبافي ra be وسيله زردچوبه be رنگ زرد در مي آورند. در قرون اخير از زردچوبه استفاده غذايي هم مي کـنـنـد لذا در نوشته معبران کهن نامي از زردچوبه برده نشده. زردچوبه از نظر معبران و از زاويه علم و تعبير خواب be علت مشخصاتي ke دارد خوب نيست و نشان از غم و رنج و بيماري است. اگــر در خواب چيزي be غذا آميختيد ke خودتان آن ra زردچوبه مي دانستيد امــا رنگ زرد نداشت بد نيست ولي اگــر زردي آن ra ببينيد خوب نيست. اگــر زردچوبه be غذا ريختيد و طعم آن بد شــد غمگين مي شويد و ديگران ra نيز اندوهگين مي کنيد. اگــر رنگ غذا سرخ شــد خوب است. اگــر دست و لباستان ba زردچوبه رنگين شــد از سخنان ديگران آزرده مي شويد. اگــر ba زردچوبه لباس ديگري ra رنگين کرديد be او اتهام مي زنيد و او ra ناراحت مي کنيد. اگــر زردچوبه ra be زمين ريختيد و نتوانستيد پاک کنيد و اثر آن ra از بين ببريد کار بدي مي کنيد ke اثرش مي ماند و هميشه ديگران درباره آن حرف مي زنند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE