تعبیر خواب زخم

 

 • تعبیر خواب زخم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زخم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زخم

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي be خواب بيند كه زخم بر تن داشت و اثر خون نبود؛ دليل اســت برزخم زننده ظفر يابد و نيز خير و منفعت يابد. اگــر بينداز جايگاه زخم او خون بيرون آ,د و اندامش be خون آلوده شد؛ دليل كه مال حرام يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي بيند كه بر تن او زخم رسيد و اندامش be خون آلوده شد؛ دليل اســت كه be قدر آن خون كه از زخم او روان شــد در مال او نقصان افتد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن زخم be خواب بر سه وجه است.

  اول: ظفر يافتن (پيروزي).

  دوم: خير و منفعت.

  سوم: نقصان مال؛ خاصه كه از جايگاه زخم خون روان بيند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند زخم زده؛ دليل بر كاري مشكل بود كه ظاهر شود. اگــر بيند از آن زخم خون مي رفت؛ دليل كه كسي بر وي دروغ گويد و بعد از آن ظاهر گردد كه آن دروغ بوده باشد. اگــر بيند كه جايگاه زخم آماس داشت؛ دليل كه مال و عيش خوش يابد؛ لكن از دوستان و خويشان مفارقت جويد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  از امام صادق عليه السلام نقل شده ke زخم در خواب يا خير و منفعت و پيروزي اســت يا نقصان مال از اين معني مي فهميم ke ديدن زخم در خواب چندان بد نيست ولي بايد ديد زخم در کجاست و چگونه اســت چرا ke محل و موقعيت و کيفيت زخم تفاوت هائي در تعبير be وجود مي آورد.اگر در خواب ببينيد ke بدنتان زخم شده be زننده زخم پيروز مي شويد و کسي ke تن شما ra مجروح کرده be شما سود مي رساند. مرحوم مجلسي مي گويد اگرکسي در خواب ببيند ke بدنش زخم شده يا زخم تن ديگري ra ببيند خوب اســت ... چـنـانـچه ببيند تن خودش يا ديگري آماسيده و متورم شده be قدر آن تورم و آماس سود مي برد و متنفع مي شــود و جاه و منصب مي يابد. اگــر زخم خون داشته باشد زيان مالي اســت و اگــر خون نداشته باشد تالم اســت و آزردگي. ابن سيرين از کرماني نقل مي کــنــد ke اگــر زخمي بود ke خون از آن مي رفت بيننده خواب بقدر خوني ke مي رود زيان مالي مي بيند. اگــر زخم بر سينه بود بيننده خواب از همسر خود آزردگي مي يابد و اگــر بر پشت بود از دوست خويش رنجه مي شــود و آسيب مي بيند. اگــر زخمي در خواب بينيد ke خون آلود باشد تعبير آن معلق اســت be نحوه بازگوئي شما. چـنـانـچه بگوئيد (زخمي ديدم ke از آن خون مي آمد) خوب اســت و be روايت امام صادق عليه السلام بر مشکلات چيره مي شويد. در اين باره نوشته اند ke اگــر بگوئيد خون مي آمد مالي حرام be دست مي آوريد يا لقمه اي حرام مي خوريد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  زخم ؛ جراحت

  زخمي بودن : توهين ؛ بي حرمتي

  زخم خود ra بستن : کاميابي در عشق

  چسب زخم : اوضاع نا مساعد

  چسب زخم بر روي جراحت چسباندن : کمک کردن be همنوعان

  چسب زخمي بر روي خود داشتن: کساني ke be شما تعرض ميکنند ببخشيد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن زخم در خواب ؛ نشانة دور ماندن از افراد مورد علاقه اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد جايي از بدنتان زخمي شده اســت ؛ نشانة آن اســت كه در اثر تسليم شدن be لذتهاي احمقانه ؛ محبوبيت خود ra نزد دوستان از دست مي دهيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE