تعبیر خواب زبان

 

 • تعبیر خواب زبان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زبان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زبان

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه زبانش بريده و ناقص گرديد؛ بي آن كه ba كسي خصومت داشت؛ دليل اســت كه be وقت حجت زبانش شود. اگــر بيند كه زبانش در طول يا درعرض زياد شد؛ دليل كه be وقت حجت؛ زبان او روان بود و بر خصم ظفر يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه او ra دو زبان است؛ دليل اســت كه حق تعالي او ra علم و دانش روزي كند. اگــر بيند كه از دست خود زبان ra ببريد تا سخن نگويد؛ دليل كه از باطل گوئي توبه كند و خاموشي اختيار كند. اگــر بيند كه بر سخنش خطائي زشت رفت؛ دليل اســت سخني گويد كه رضاي خدا باشد. اگــر بيند كسي زبان دردهان او نهاد؛ دليل كه او ra قوتي و حجتي بود از كسي در سخن. اگــر بيند كه زبان كسي مي مكيد؛ دليل كه از آنكس علم و دانش حاصل كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر كسي بيند كه زبانش گنگ شده بود؛ دليل بر فساد دين و دنياي او كند. اگــر بيند كه درويشي ra زبان ببريد؛ دليل كه چيزي be درويش دهد و زبانش از خود كوتاه نمايد. اگــر بيند زنان ra زبان ببريد؛ دليل كه پرده و ستر او دريده شود. اگــر بيند زبانش ba كام گرفته بود؛ دليل كه حقي يا وامي ra منكر گردد.

  حضرت دانيال گويد :

  اگر بيند زبان او قوي و ستبر بود؛ دليل اســت مناظر و سخنور بود و بر خصم غلبه كند. اگــر بيند زبان او درازند؛ دليل كه درشت سخن و بدگوي بود و مردمان ra be زبان رنجاند. اگــر بيند زبانش گرديده بود؛ دليل اســت بيچاره و بيمار شود. اگــر بيند كه زبانش ريش بود؛ دليل كه بر كسي بهتان گويد؛ يا بر كسي گواهي be دروغ گويد. اگــر بيند زبان او موي برآورده بود؛ دليل كه از بان خويش؛ در رنج و بلا افتد. اگــر بيند زبان او آماس كرده بود؛ دليل اســت be سبب گفتارش اومال حاصل شود؛ بر قدر آماس زبان.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  اگر كسي بيند زبان او دراز شده بود؛ دليل كه كسي او ra غمز كند يا دشنام دهد. اگــر كسي بيند زبان او آويخته بود و be دو شاخ گشته بود؛ دليل كه درميان مردم منافقي كند. اگــر بيند كه در اصل زبان هيچ نداشت؛ دليل كه از شغل هــمــه فرو ماند و دشمن بر او چيره شود. اگــر بيند سر زبانش بريده بود؛ چنانكه هيچ سخن نتوانست گفت؛ دليل كه شغل او بيشتر بر دست وكيلش برآيد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن زبان be خواب بر شش وجه است.

  اول: حكمت.

  دوم: رياست.

  سوم: ترجمان (مترجم).

  چهارم: حاجت.

  پنجم: دليل وبرهان.

  ششم: سخن گفتن be زبان هاي مختلف.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  زبان در خواب بي هيچ تاويل و تعبيري اشاره be خود اســت و هــر حالتي ke زبان ما در خواب داشته باشد مي توانيم وضع و موقعيت خويش ra در بيداري قياس و مجسم کنيم. در اين مورد تمام موبران اتفاق نظر دارند ke زبان در خواب اشاره be خود زبان است. اگــر در خواب ببينيم ke زبانمان دراز شده چيزهائي مي گوئيم ke نفع ما در گفتن آن سخنان نيست. يا گستاخي مي کنيم يا فضولي و خلاصه زبان درازي از ما سر مي زند. چـنـانـچه ببينيم زبان ما پهن شده خواب ما مي گويد ke be وقت لزوم نمي توانيم از حق خويش دفاع کنيم. ابن سيرين از دانيال نبي نقل مي کــنــد ke اگــر ببينيد ke زبانتان آماس کرده و بزرگ شده be قدر همان آماس سود مي بريد و نعمت مي يا بيد .اگر ببينيد ke زبانتان موي در آورده be سبب زبان خود گرفتار محنت و اندوه مي شويد. اگــر ببينيد ke زبانتان بيش از حد دراز شده ba سخنان خود موجبات رنجش ديگران ra فراهم مي آوريد و چـنـانـچه ببينيد زبانتان شرحه شرحه و قاش قاش شده اســت نشان آن اســت ke be کسي تهمت و افترا مي زنيد بي آن ke دليلي داشته باشيد. اگــر در خواب ببينيد ke زبانتان دو شاخه شده در ميان مردم be نفاق و دوروئي حرف مي زنيد و آن چــه بر زبان مي آوريد در دل نداريد و آن چــه خير ديگران در آن اســت نمي گوئيد و اگــر ببينيد ke اصلا زبان در دهان نداريد جائي ke بايد از خويشتن دفاع کنيد عاجز مي مانيد و سکوتي زيان بار انتخاب مي کنيد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر زبان خود ra در خواب ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه آشنايان رفتاري نامهربانانه ba شما خواهند داشت .

  2ـ اگــر زبان كسي ra در خواب ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه be شما تهمت خواهند زد و بدنامتان خواهند ساخت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد زبانتان بزرگتر كوچكتر از حد معمول اســت ؛ نشانة آن اســت كه در اثر بي دقتي ؛ حرفهايي خواهيد زد كه همان حرفها شما ra be دردسر خواهد انداخت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE