تعبیر خواب زاغ

 

 • تعبیر خواب زاغ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زاغ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زاغ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  زاغ درخواب؛ ديدن مردي فاسق بددين و دروغگوي اســت در كارها. اگــر بيند زاغي فرا گرفت يا كسي بدو داد؛ دليل اســت كه ba كسي بدين صفت be كار باطل فريفته گردد. اگــر بيند كه زاغي ra بكشت؛ دليل اســت مردي ra بدين صفت قهر كند. اگــر بيند درجايگاهي زاغان جمع آمده بودند؛ دليل كه در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند. اگــر بيند زاغي ra شكار كرد؛ دليل اســت از جايگاهي باطل نعمت يابد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر يك زاغ بيند؛ تاويلش كنيزك هندي بود. اگــر زاغان بيند تاويلش لشگر است. اگــر بيند كه زاغي ra پوست بركند؛ دليل اســت كه ba زن غريب زنا كند. اگــر بيند زاغي ra بكشت؛ دليل اســت اهل بيت او ra مصيبت رسد. اگــر بيند ba وي زاغ سخن گفت؛ دليل اســت از اخبار آگاه شود. اگــر بيند كه زاغان بسيار از هوا آمدند و مي گذشتند؛ دليل كه در آن ديار لشگري پديد آيد be قدر زاغان.

   

  جابرمغربي گويد :

  اگر بيند زاغ و تذرو هــر دو در شلوارش بود؛ دليل اســت كه فرزندش ba كنيزش فساد كند. اگــر بيند كه زاغي ra معالجه كرد؛ دليل كه مردي دزد ra پند دهد. اگــر بيند زاغي ra ببافت و پنهان كرد؛ دليل اســت درهواداري و باطل جوئي بود. اگــر بيند زاغي be منقار از خانه او چيزي فرا گرفت؛ دليل كند كه فاسقي يا هندوئي از خانه او چيزي بدزدد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  زاغ در خواب انساني اســت بد ke خلاف مي کند؛ دروغ مي گويد و کار زشت انــجـام مي دهد و اين اعمال ra دوست مي دارد و بر مبناي طينت و فطرت خويش بدي مي کــنــد و نه روي محاسبه و دورانديشي و در نظر گرفتن سود و زيان کارهايي ke انــجـام مي دهد. اگــر ديديد ke زاغ يا کلاغي بر بام خانه شما نشسته خبري بد be شما مي رسد. اگــر در خواب فــقــط صداي زاغ يا کلاغ ra بشنويد و خودش ra نبينيد نشان آن اســت ke مردم بدخواه پشت سر شما حرف مي زنند چنان چــه در خواب دسته اي از کلاغ ها ra ببينيد ke دور از شما روي قلوه سنگ هاي بيابان نشسته اند شاهد اجتماع مردمي بد کار مي شويد بي آن ke ba آن ها بياميزيد ولي اگــر آن زاغ ها گرد شما حلقه زدند يا شما be آن ها نزديک شديد ba چنان مردمي آشنا مي شويد ke be سودتان نيست. اگــر در خواب ديديد ke زاغي چيزي be نوک يا منقار داشت و هنگام پرواز در خانه شما افکند مال دزدي مي خريد و اگــر ديديد زاغ از خانه شما چيزي ربود و برد دزد be مال شما يا be خانه شما مي زند. be هــر حال زاغ در خواب انساني اســت فاسد و دروغ گو و خلاف کار و سياه روي و بد دهن.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن زاغ و کلاغ : مرد دروغگویی ke be وی اظهار دوستی کــنــد .

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن زاغ در خواب ؛ علامت آن اســت كه دچار اختلاف و جروبحث خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE