تعبیر خواب ريگ

 

 • تعبیر خواب ريگ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ريگ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ريگ

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ريگ در خواب؛ دليل بر منفعت و مال كند. اگــر بيند در ميان ريگ همي شد؛ دليل اســت از بهر معيشت be شغلي مشغول شــود be قدر آن ريگ. اگــر بيند ريگ ميخورد يا جمع مي كرد؛ دليل اســت be قدر آن او ra مال جمع شود. اگــر بيندبه كسي ريگ مي داد؛ دليل كه از او بدان كس be قدر ريگ خير و منفعت رسد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن ريگ be خواب بر چهار وجه است.

  اول: مشغولي در دين و دنيا. خاصه چــون ريگ بسيار بود.

  دوم: مال.

  سوم: منفعت.

  چهارم: رفعت لكن بارنج و عذاب (رفعت وسرافرازى امــا ba رنج و مشقت).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ريگ مال و نعمت اســت be مقداري ke مي بينيد و نوشته اند دانه هاي سکه اســت و پول ... اگــر ديديد مقداري ريگ داريد be پول مي رسيد و اگــر خود ra در ميان ريگستان ديديد be پول زياد دسترسي مي يابيد. اگــر ديديد از زمين ريگ ها ra جمع مي کنيد be مقداري ke برمي داريد پول be زحمت حاصل مي کنيد. اگــر ديديد ريگ مي خوريد مال خود ra مصرف بي قاعده مي کنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE