تعبیر خواب ريش

 

 • تعبیر خواب ريش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ريش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ريش

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ريش درخواب؛ آرايش مردان و كدخدائي آنان بود و در خبر اســت كه حق تعالي ra فرشته اي اســت كه تسبيح او اين است: پاك اســت آن خداوندي كه مردان ra بياراست be ريش ها و زنان ra be گيسوها. اگــر كسي ريشهاي خود ra دراز بيند be اندازه؛ دليل كه كار و كدخدائي او ساخته گردد؛ امــا چــون درازي وي از ناف گذشته باشد؛ دليل بر غم و اندوه كند. اگــر بيند ريش خود ra be ناخن پيراي مي ساخت؛ دليل اســت كدخدائي خويش تيمار دارد. اگــر بيند ريش ra خضاب كرد و خضاب نمي پذيرفت؛ دليل كه حال خويش ra be مردمان نپوشد. اگــر بيند كه ريش خودرا بر زمين مي كشيد؛ دليل كه اجلش نزديك آمده باشد. اگــر بيند هــمــه ريش ra بريده است؛ دليل هم بر زيان مال اســت و هم بر زيان حرمت. اگــر ريش خود ra كوسه بيند حرمت و مالش كم گردد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند ريش او سياه و سرخ بود؛ دليل اســت او ra داوري افتد be شغل كدخدائي. اگــر بيند ريش او سفيد گشته است؛ دليل كه آهستگي و بردباري او زياده گردد؛ ولكن غمگين شود. اگــر بيند ريش be دندان ببريد؛ دليل اســت اهل بيت او ra زيان رسد. اگــر بيند كه ريش آيينه شد؛ دليل كه كدخدائي و زينت او ساخته گردد. اگــر بيند كه ريش او از بيماري فروريخت؛ دليل اســت او ra از مرگ مفاجات بيم بود و آبرو و مالش برود. اگــر بيند ريش ra شانه مي كرد و بخور و گلاب بر وي مي زد؛ دليل كه كسي ra شغل كند و مردمان ra شكر باشد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند ريش او دراز شد؛ چنانكه در زير ناف او بود؛ دليل اســت درويش و وام دار گردد يا غم و اندوه be وي رسد و بعضي از معبران گويند: اگــر كسي ريش خود ra دراز بيند؛ نه چنانكه تا ناف بود؛ دليل كه مال يابد. اگــر كسي ريش خود ra be اندازه اي بيند كه ريش پدرش بود. دليل اســت از پدر ميراث يابد. اگــر بيند كه دست در ريش خود كرد و پاره اي برگرفت و آن ra بينداخت؛ دليل كه مالش از دست برود. اگــر بيند كه پاره اي از ريش در چيزي نهاده و نگاه داشته بود؛ دليل اســت مال خود ra نگاه دارد و be كس ندهد.

  حضرت دانيال گويد :

  اگر بيند كه ريش او كوتاه و كوچك بود؛ دليل اســت وام او گذارده گردد. اگــر غمگين بود بي غم گردد. اگــر بيند ريش او تراشيده است؛ دليل كه از بهر معيشت ذليل گردد. اگــر بيند كه ريش او بر زمين افتاده بود؛ دليل كه زود هلاك گردد. اگــر بيند ريش او كنده شده است؛ دليل كه حرمتش بشود و حقير و خوار گردد. اگــر بنيد كه كسي سر و ريش او بسترد؛ دليل كه حرمت و آبروي او برود. اگــر بيند كه موي سفيد از ريش خود بركند؛ دليل اســت مخالفت سنت پيغمبر كند.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  اگر بيند كسي او ra در حرم be وقت موسم سر بتراشيد؛ دليل كه اگــر وام دارد؛ وام او گذارده گردد؛ اگــر غمگين اســت شادمان شود؛ اگــر بيند كه بي سببي اندك ريش او مي افتاد؛ چنانكه نقصان در وي ظاهر گرديد؛ دليل اســت از رنج و سختي فرج يابد. اگــر بيند كه ريش او تمام سفيد گرديد و هيچ سياهي در وي نبود؛ دليل كه لختي از حرمت وي نقصان گردد. اگــر بيند ريش او تمام بتراشيدند و جايگاه روي و ريش او خسته بود؛ دليل اســت حرمت و جاه او نقصان گردد. اگــر زني بيند كه او ra ريش بود دليل كه غمگين و مستمند شــود و باشد كه كاري كند كه از آن رسوا شود. اگــر مردي بيند زن او ra ريش است؛ دليل كه آن زن هرگز فرزند نياورد. اگــر او ra فرزند بود؛ دليل اســت كه محتشم قوم خويش گردد. اگــر كودكي نابالغ خود ra be ريش بيند؛ دليل بر غم و اندوه وي كند. اگــر بيند كه كسي ريش او ra بگرفت و مي كشيد؛ دليل اســت كه كسي مال او ra be ميراث ستاند و بخورد. اگــر وي ريش كسي ra بگرفت و مي كشيد؛ دليل اســت كه مال آن كس ra be ميراث بستاند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن ريش در خواب بر ده وجه است.

  اول: تيغ (( تبع ) پيروى و تابع شدن ).

  دوم: عز و جاه ومقام.

  سوم: مرتبه.

  چهارم: هيئت (هيبت).

  پنجم: قدرومنزلت و مرمت.

  ششم: نيكوئي.

  هفتم: تزويج (ازدواج).

  هشتم: مال.

  نهم: فرزند.

  دهم: گرامي شدن.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  نوشته اند ke خداي تعالي ra فرشته اي اســت ke تسبيح او اين است: سبحان من تزين الرجال باللحي و الناء بالذاوائب. روي هم رفته ديدن ريش در خواب خوب اســت be شرطي ke be اندازه باشد. ريش be طور کلي در خواب حرمت و عزت و آبروي مرد تعبير مي شــود ولي اگــر ريش ra در وضعي غير طبيعي ببينيد خوب نيست. مثلا يک طرف ريش بلند باشد و يک طرف آن کوتاه يا ريش ra be طور دالبر قيچي کرده باشند. نوشته اند اگــر ريش آن قدر بلند باشد ke be زمين کشيده شــود نشان مرگ صاحب ريش است. ابن سيرين معتقد اســت ke صاحب ريش be مرگ بدي گرفتار مي شود. اگــر ببينيد ke ريش خود ra شانه مي زنيد و be عطر و گلاب مي آلائيد خوب اســت و بر شان و حرمت شما افزوده مي شود. اگــر ببينيد ke ريش خود ra قسمتي مي کنيد و دور مي ريزيد بخشي از مال خود ra از دست مي دهيد. اگــر ريش داريد و در خواب ببينيد ke ريش شما ra تراشيده اند آبرو و مال شما نقصان مي يابد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ريش

  بلند : ناراحتي

  کوتاه : شکست

  تراشيده شده : ضرر

  براي دختر مجرد : ازدواج

  براي زن متاهل: امکان زايمان يک فرزند پسر

  ريش خاکستري : تمسخر؛ استهزا

  ريش قرمز : شرمساري

  کوسج : تمسخر؛ استهزا

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن موي ريش مال باشد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر در خواب ريش ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه ba فردي be بحث و مخالفت خواهيد پرداخت ؛ و براي پيشي گرفتن از او تلاش فراواني خواهيد و در اين مقداري پول از دست خواهيد داد .

  2ـ اگــر در خواب زني ra ببينيد كه ريش دارد ؛ نشانة معاشرت بيهوده اســت و بيماري طولاني .

  3ـ اگــر خواب ببينيد كسي ريش شما ra مي كشد ؛ دلالت بر آن دارد كه ثروت خود ra از دست مي دهيد و براي جبران آن be كارهايي پرخطر رو خواهيد آورد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد ريش خود ra شانه مي زنيد ؛ دلالت بر آن دارد كه غرور و خود خواهي شما موجب تنفر و خشم دوستان مي شــود .

  5ـ اگــر زني خواب ببيند ريش مردي ra تحسين مي كند ؛ دلالت بر آن دارد كه از همسر فعلي خود طلاق خواهد گرفت ؛ و در ازدواج دوم خود ناموفق خواهد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE