تعبیر خواب ريش

تعبیر خواب ريش

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب ريش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ريش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ريش

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ريش درخواب، آرايش مردان va كدخدائي آنان بود va dar خبر است كه حق تعالي ra فرشته اي است كه تسبيح او اين است: پاك است آن خداوندي كه مردان ra بياراست be ريش ها va زنان ra be گيسوها. agar كسي ريشهاي خود ra دراز بيند be اندازه، دليل كه كار va كدخدائي او ساخته گردد، amma chon درازي وي az ناف گذشته باشد، دليل بر غم va اندوه كند. agar بيند ريش خود ra be ناخن پيراي مي ساخت، دليل است كدخدائي خويش تيمار دارد. agar بيند ريش ra خضاب كرد va خضاب نمي پذيرفت، دليل كه حال خويش ra be مردمان نپوشد. agar بيند كه ريش خودرا بر زمين مي كشيد، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد. agar بيند hame ريش ra بريده است، دليل هم بر زيان مال است va هم بر زيان حرمت. agar ريش خود ra كوسه بيند حرمت va مالش كم گردد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند ريش او سياه va سرخ بود، دليل است او ra داوري افتد be شغل كدخدائي. agar بيند ريش او سفيد گشته است، دليل كه آهستگي va بردباري او زياده گردد، ولكن غمگين شود. agar بيند ريش be دندان ببريد، دليل است اهل بيت او ra زيان رسد. agar بيند كه ريش آيينه شد، دليل كه كدخدائي va زينت او ساخته گردد. agar بيند كه ريش او az بيماري فروريخت، دليل است او ra az مرگ مفاجات بيم بود va آبرو va مالش برود. agar بيند ريش ra شانه مي كرد va بخور va گلاب بر وي مي زد، دليل كه كسي ra شغل كند va مردمان ra شكر باشد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند ريش او دراز شد، چنانكه dar زير ناف او بود، دليل است درويش va وام دار گردد يا غم va اندوه be وي رسد va بعضي az معبران گويند: agar كسي ريش خود ra دراز بيند، نه چنانكه ta ناف بود، دليل كه مال يابد. agar كسي ريش خود ra be اندازه اي بيند كه ريش پدرش بود. دليل است az پدر ميراث يابد. agar بيند كه دست dar ريش خود كرد va پاره اي برگرفت va آن ra بينداخت، دليل كه مالش az دست برود. agar بيند كه پاره اي az ريش dar چيزي نهاده va نگاه داشته بود، دليل است مال خود ra نگاه دارد va be كس ندهد.

  حضرت دانيال گويد :

  اگر بيند كه ريش او كوتاه va كوچك بود، دليل است وام او گذارده گردد. agar غمگين بود بي غم گردد. agar بيند ريش او تراشيده است، دليل كه az بهر معيشت ذليل گردد. agar بيند كه ريش او بر زمين افتاده بود، دليل كه زود هلاك گردد. agar بيند ريش او كنده شده است، دليل كه حرمتش بشود va حقير va خوار گردد. agar بنيد كه كسي سر va ريش او بسترد، دليل كه حرمت va آبروي او برود. agar بيند كه موي سفيد az ريش خود بركند، دليل است مخالفت سنت پيغمبر كند.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  اگر بيند كسي او ra dar حرم be وقت موسم سر بتراشيد، دليل كه agar وام دارد، وام او گذارده گردد، agar غمگين است شادمان شود، agar بيند كه بي سببي اندك ريش او مي افتاد، چنانكه نقصان dar وي ظاهر گرديد، دليل است az رنج va سختي فرج يابد. agar بيند كه ريش او تمام سفيد گرديد va هيچ سياهي dar وي نبود، دليل كه لختي az حرمت وي نقصان گردد. agar بيند ريش او تمام بتراشيدند va جايگاه روي va ريش او خسته بود، دليل است حرمت va جاه او نقصان گردد. agar زني بيند كه او ra ريش بود دليل كه غمگين va مستمند شود va باشد كه كاري كند كه az آن رسوا شود. agar مردي بيند زن او ra ريش است، دليل كه آن زن هرگز فرزند نياورد. agar او ra فرزند بود، دليل است كه محتشم قوم خويش گردد. agar كودكي نابالغ خود ra be ريش بيند، دليل بر غم va اندوه وي كند. agar بيند كه كسي ريش او ra بگرفت va مي كشيد، دليل است كه كسي مال او ra be ميراث ستاند va بخورد. agar وي ريش كسي ra بگرفت va مي كشيد، دليل است كه مال آن كس ra be ميراث بستاند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن ريش dar خواب بر ده وجه است.

  اول: تيغ (( تبع ) پيروى va تابع شدن ).

  دوم: عز va جاه ومقام.

  سوم: مرتبه.

  چهارم: هيئت (هيبت).

  پنجم: قدرومنزلت va مرمت.

  ششم: نيكوئي.

  هفتم: تزويج (ازدواج).

  هشتم: مال.

  نهم: فرزند.

  دهم: گرامي شدن.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  نوشته اند ke خداي تعالي ra فرشته اي است ke تسبيح او اين است: سبحان من تزين الرجال باللحي va الناء بالذاوائب. روي هم رفته ديدن ريش dar خواب خوب است be شرطي ke be اندازه باشد. ريش be طور کلي dar خواب حرمت va عزت va آبروي مرد تعبير مي شود ولي agar ريش ra dar وضعي غير طبيعي ببينيد خوب نيست. مثلا يک طرف ريش بلند باشد va يک طرف آن کوتاه يا ريش ra be طور دالبر قيچي کرده باشند. نوشته اند agar ريش آن قدر بلند باشد ke be زمين کشيده شود نشان مرگ صاحب ريش است. ابن سيرين معتقد است ke صاحب ريش be مرگ بدي گرفتار مي شود. agar ببينيد ke ريش خود ra شانه مي زنيد va be عطر va گلاب مي آلائيد خوب است va بر شان va حرمت شما افزوده مي شود. agar ببينيد ke ريش خود ra قسمتي مي کنيد va دور مي ريزيد بخشي az مال خود ra az دست مي دهيد. agar ريش داريد va dar خواب ببينيد ke ريش شما ra تراشيده اند آبرو va مال شما نقصان مي يابد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ريش

  بلند : ناراحتي

  کوتاه : شکست

  تراشيده شده : ضرر

  براي دختر مجرد : ازدواج

  براي زن متاهل: امکان زايمان يک فرزند پسر

  ريش خاکستري : تمسخر، استهزا

  ريش قرمز : شرمساري

  کوسج : تمسخر، استهزا

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن موي ريش مال باشد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ agar dar خواب ريش ببينيد ، نشانة آن است كه ba فردي be بحث va مخالفت خواهيد پرداخت ، va براي پيشي گرفتن az او تلاش فراواني خواهيد va dar اين مقداري پول az دست خواهيد داد .

  2ـ agar dar خواب زني ra ببينيد كه ريش دارد ، نشانة معاشرت بيهوده است va بيماري طولاني .

  3ـ agar خواب ببينيد كسي ريش شما ra مي كشد ، دلالت بر آن دارد كه ثروت خود ra az دست مي دهيد va براي جبران آن be كارهايي پرخطر رو خواهيد آورد .

  4ـ agar خواب ببينيد ريش خود ra شانه مي زنيد ، دلالت بر آن دارد كه غرور va خود خواهي شما موجب تنفر va خشم دوستان مي شود .

  5ـ agar زني خواب ببيند ريش مردي ra تحسين مي كند ، دلالت بر آن دارد كه az همسر فعلي خود طلاق خواهد گرفت ، va dar ازدواج دوم خود ناموفق خواهد بود .

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب ريش”

  دیدگاه ها بسته شده اند.