تعبیر خواب ريش

تعبیر خواب ريش

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب ريش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ريش » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ريش

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ريش درخواب، آرايش مردان و كدخدائي آنان بود و در خبر است كه حق تعالي را فرشته اي است كه تسبيح او اين است: پاك است آن خداوندي كه مردان را بياراست به ريش ها و زنان را به گيسوها. اگر كسي ريشهاي خود را دراز بيند به اندازه، دليل كه كار و كدخدائي او ساخته گردد، اما چون درازي وي از ناف گذشته باشد، دليل بر غم و اندوه كند. اگر بيند ريش خود را به ناخن پيراي مي ساخت، دليل است كدخدائي خويش تيمار دارد. اگر بيند ريش را خضاب كرد و خضاب نمي پذيرفت، دليل كه حال خويش را به مردمان نپوشد. اگر بيند كه ريش خودرا بر زمين مي كشيد، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد. اگر بيند همه ريش را بريده است، دليل هم بر زيان مال است و هم بر زيان حرمت. اگر ريش خود را كوسه بيند حرمت و مالش كم گردد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند ريش او سياه و سرخ بود، دليل است او را داوري افتد به شغل كدخدائي. اگر بيند ريش او سفيد گشته است، دليل كه آهستگي و بردباري او زياده گردد، ولكن غمگين شود. اگر بيند ريش به دندان ببريد، دليل است اهل بيت او را زيان رسد. اگر بيند كه ريش آيينه شد، دليل كه كدخدائي و زينت او ساخته گردد. اگر بيند كه ريش او از بيماري فروريخت، دليل است او را از مرگ مفاجات بيم بود و آبرو و مالش برود. اگر بيند ريش را شانه مي كرد و بخور و گلاب بر وي مي زد، دليل كه كسي را شغل كند و مردمان را شكر باشد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند ريش او دراز شد، چنانكه در زير ناف او بود، دليل است درويش و وام دار گردد يا غم و اندوه به وي رسد و بعضي از معبران گويند: اگر كسي ريش خود را دراز بيند، نه چنانكه تا ناف بود، دليل كه مال يابد. اگر كسي ريش خود را به اندازه اي بيند كه ريش پدرش بود. دليل است از پدر ميراث يابد. اگر بيند كه دست در ريش خود كرد و پاره اي برگرفت و آن را بينداخت، دليل كه مالش از دست برود. اگر بيند كه پاره اي از ريش در چيزي نهاده و نگاه داشته بود، دليل است مال خود را نگاه دارد و به كس ندهد.

  حضرت دانيال گويد :

  اگر بيند كه ريش او كوتاه و كوچك بود، دليل است وام او گذارده گردد. اگر غمگين بود بي غم گردد. اگر بيند ريش او تراشيده است، دليل كه از بهر معيشت ذليل گردد. اگر بيند كه ريش او بر زمين افتاده بود، دليل كه زود هلاك گردد. اگر بيند ريش او كنده شده است، دليل كه حرمتش بشود و حقير و خوار گردد. اگر بنيد كه كسي سر و ريش او بسترد، دليل كه حرمت و آبروي او برود. اگر بيند كه موي سفيد از ريش خود بركند، دليل است مخالفت سنت پيغمبر كند.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  اگر بيند كسي او را در حرم به وقت موسم سر بتراشيد، دليل كه اگر وام دارد، وام او گذارده گردد، اگر غمگين است شادمان شود، اگر بيند كه بي سببي اندك ريش او مي افتاد، چنانكه نقصان در وي ظاهر گرديد، دليل است از رنج و سختي فرج يابد. اگر بيند كه ريش او تمام سفيد گرديد و هيچ سياهي در وي نبود، دليل كه لختي از حرمت وي نقصان گردد. اگر بيند ريش او تمام بتراشيدند و جايگاه روي و ريش او خسته بود، دليل است حرمت و جاه او نقصان گردد. اگر زني بيند كه او را ريش بود دليل كه غمگين و مستمند شود و باشد كه كاري كند كه از آن رسوا شود. اگر مردي بيند زن او را ريش است، دليل كه آن زن هرگز فرزند نياورد. اگر او را فرزند بود، دليل است كه محتشم قوم خويش گردد. اگر كودكي نابالغ خود را به ريش بيند، دليل بر غم و اندوه وي كند. اگر بيند كه كسي ريش او را بگرفت و مي كشيد، دليل است كه كسي مال او را به ميراث ستاند و بخورد. اگر وي ريش كسي را بگرفت و مي كشيد، دليل است كه مال آن كس را به ميراث بستاند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن ريش در خواب بر ده وجه است.

  اول: تيغ (( تبع ) پيروى و تابع شدن ).

  دوم: عز و جاه ومقام.

  سوم: مرتبه.

  چهارم: هيئت (هيبت).

  پنجم: قدرومنزلت و مرمت.

  ششم: نيكوئي.

  هفتم: تزويج (ازدواج).

  هشتم: مال.

  نهم: فرزند.

  دهم: گرامي شدن.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  نوشته اند که خداي تعالي را فرشته اي است که تسبيح او اين است: سبحان من تزين الرجال باللحي و الناء بالذاوائب. روي هم رفته ديدن ريش در خواب خوب است به شرطي که به اندازه باشد. ريش به طور کلي در خواب حرمت و عزت و آبروي مرد تعبير مي شود ولي اگر ريش را در وضعي غير طبيعي ببينيد خوب نيست. مثلا يک طرف ريش بلند باشد و يک طرف آن کوتاه يا ريش را به طور دالبر قيچي کرده باشند. نوشته اند اگر ريش آن قدر بلند باشد که به زمين کشيده شود نشان مرگ صاحب ريش است. ابن سيرين معتقد است که صاحب ريش به مرگ بدي گرفتار مي شود. اگر ببينيد که ريش خود را شانه مي زنيد و به عطر و گلاب مي آلائيد خوب است و بر شان و حرمت شما افزوده مي شود. اگر ببينيد که ريش خود را قسمتي مي کنيد و دور مي ريزيد بخشي از مال خود را از دست مي دهيد. اگر ريش داريد و در خواب ببينيد که ريش شما را تراشيده اند آبرو و مال شما نقصان مي يابد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ريش

  بلند : ناراحتي

  کوتاه : شکست

  تراشيده شده : ضرر

  براي دختر مجرد : ازدواج

  براي زن متاهل: امکان زايمان يک فرزند پسر

  ريش خاکستري : تمسخر، استهزا

  ريش قرمز : شرمساري

  کوسج : تمسخر، استهزا

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن موي ريش مال باشد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگر در خواب ريش ببينيد ، نشانة آن است كه با فردي به بحث و مخالفت خواهيد پرداخت ، و براي پيشي گرفتن از او تلاش فراواني خواهيد و در اين مقداري پول از دست خواهيد داد .

  2ـ اگر در خواب زني را ببينيد كه ريش دارد ، نشانة معاشرت بيهوده است و بيماري طولاني .

  3ـ اگر خواب ببينيد كسي ريش شما را مي كشد ، دلالت بر آن دارد كه ثروت خود را از دست مي دهيد و براي جبران آن به كارهايي پرخطر رو خواهيد آورد .

  4ـ اگر خواب ببينيد ريش خود را شانه مي زنيد ، دلالت بر آن دارد كه غرور و خود خواهي شما موجب تنفر و خشم دوستان مي شود .

  5ـ اگر زني خواب ببيند ريش مردي را تحسين مي كند ، دلالت بر آن دارد كه از همسر فعلي خود طلاق خواهد گرفت ، و در ازدواج دوم خود ناموفق خواهد بود .

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

  کلمات کلیدی : اگر ديدن ريش ريش بلند ـ نوشته (( (ازدواج) هشتم (هيبت) پنجم ) ) دوم « تعبیر » ، آبرو آبروي آرايش آلائيد آمده آن آنان آنلي آهستگي آورد آيينه ابراهيم ابن اجلش ادامه از ازدواج ازدواج براي است است اول است، استهزا استهزا ريش اسماعيل اشعث افتاد، افتاده افتد افزوده الرجال السلام الناء اما امام امکان اند اندازه اندازه، اندك اندوه اهل او اويتنهاو اي اين اگر با باشد باشد باشد، باشند بالذاوائب باللحي ببريد، ببيند ببينيد بتراشيد، بتراشيدند بحث بخشي بخور بخورد بدي بر براي برای بردباري بركند، برود بريده برگرفت بستاند بسترد، بشود بعضي بلند بن بنيد به بهر بود بود، بي بياراست بيت بيتون بيم بيماري بيند بيند، بينداخت، بيهوده بگرفت تا تابع تبع تحسين تراشيده تزويج تزين تسبيح تعالي تعبير تعبیر تلاش تمام تمسخر، تنفر تهراني تيغ تيمار ثروت جابر جاه جايگاه جبران جعفر حال حرم حرمت حرمتش حضرت حق حقير خاکستري خبر خداوندي خداي خسته خشم خضاب خواب خوار خواهد خواهي خواهيد خوب خود خودرا خويش داد دار دارد دارد، داريد داشته دالبر دانيال داوري دختر در دراز درازي درخواب، درويش دست دلالت دليل دندان ده دهيد دور دوستان دوم ديدن ذليل را رسد رسوا رفته رنج رو روي ريزيد ريش ريش ريشهاي زايمان زد، زمين زن زنان زني زنيد زود زياده زيان زير زينت ساخت، ساخته سببي سبحان ستاند سختي سر سرخ سفيد سنت سياه سياهي سيرين شادمان شان شانه شد، شدن شدن شده شرطي شرمساري کوسج شغل شكر شما شود شود، شکست تراشيده صاحب صادق ضرر براي طبيعي طرف طلاق طور طولاني ظاهر عز عزت عطر عليه غرور غم غمگين غير فراواني فرج فردي فرزند فرزند دهم فرشته فرمائید فرمايد فروريخت، فعلي قدر قدرومنزلت قرمز قسمتي قوم قيچي كار كارهايي كاري كدخدائي كرد كرماني كس كسي كشد كشيد، كم كند كند كنده كه كوتاه كودكي كوسه كوچك لختي لوک مال مال نهم مالش متاهل مثلا مجرد محتشم محمدبن مخالفت مراجعه مرتبه چهارم مرد مردان مردمان مردي مرمت ششم مرگ مستمند مشاهده مطلب مطيعي معاشرت معبران معتقد معيشت مغربي مفاجات مقداري من منوچهر موجب موسم موي مى‏ مي ميراث نابالغ ناخن ناراحتي کوتاه ناف ناموفق نبود، نبي ندهد نزديك نشان نشانة نقصان نمي نه نهاده نوشته نياورد نيست نيكوئي هفتم نپوشد نگاه ها هرگز هلاك هم همسر همه هيئت هيچ و وام وجه وضعي وقت ولكن ولي ومقام سوم وي يا يابد يابد يوسف يک پاره پاك پدر پدرش پذيرفت، پرخطر پرداخت پسر ريش پول پيراي پيروى پيشي پيغمبر چنانكه چون چيزي کرده کشيده کلي کنيد که کوتاه گذارده گذشته گرامي گردد گردد گردد، گرديد گرديد، گرفت گرفتار گرفتن گشته گلاب گويد گويند گيسوها …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب ريش”

  دیدگاه ها بسته شده اند.