تعبیر خواب روغن

 

 • تعبیر خواب روغن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب روغن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب روغن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  روغن درخواب؛ مال و نعمت بود و بعضي ازمعبران گويند كه روغن در خواب ميراث است. اگــر بيند روغن گاو داشت يا كسي بدو بخشيد و از آن همي خورد؛ دليل كه هم مال يابد و هم ميراث و روغن دنبه و روغن كنجد و روغن زيتون اين ها جمله؛ دليل كه علم و حكمت و دانش يابد و روغن بنفشه منفعت باشد از مردي دهقان روغن خيري و روغن زيتون منفعت بود از مردي عرب و روغن نرگس منفعت بود از مردي روستائي و روغن قسطين و روغن قسط منفعت اســت از روميان. اگــر بيند هــمــه تن وي be روغن آلوده گشته بود؛ دليل كه بيمار شود. اگــر بيند روغن بر سر مي ماليد؛ دليل كند بر زينت و ارايش دنيا. اگــر روغن خوشبوي ديد چــون روغن گل و روغن ياسمين و بنفشه و آن چــه be اين ماند؛ دليل كند بر زينت و آرايش دنيا؛ زيرا كه جمله روغن ها خوش بود و در تاويل ثنائي نيكو بود. اگــر بيند آن روغن ناخوش و گنديده بود؛ دليل كه مردمان او زشتي گويند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  روغن زيت مال و نعمت باشد. اگــر بيند روغن بي اندازه بر سر مي ماليد؛ چنانكه روغن از سر او مي چكيد؛ دليل بر اندوه و مصيبت كند. اگــر بيند كسي روغن بر سر وي مي ماليد؛ آن كه روغن مي ماليد؛ از بهر كاري ba وي مكر و حيله سازد.

  جابر مغربي گويد :

  روغن ها خوردن و بر خود ماليدن جمله آرايش است؛ لكن اگــر بي اندازه بود غم و اندوه است. اگــر بيند روغن بر سينه خود مي ماليد؛ دليل كه سوگند be دروغ خورد.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  روغن ها be تاويل غم و اندوه بود مگر روغن زيت كه كه خوردن آن مال بود و در ماليدن بد بود. اگــر بيند تن خويش ra be روغن زيت ماليد؛ دليل كه سوگند خورد be دروغ و قول خلاف كند. اگــر جامه خويش be روغن آلوده بيند؛ دليل كه اندوهگين شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  روغن خوش be خواب ديدن؛ دليل بر شش وجه است.

  اول: زن خوب روي ( زن زيبارو).

  دوم: كنيزك ba جمال ( كنيز زيبا).

  سوم: ثناي نيكو ( مدح و تمجيد).

  چهارم: منفعت.

  پنجم: سخنهاي خوش ( سخنهاى خوب و خوشايند).

  ششم: طبعهاي نيك ( قريحه و ذوق نيكو).

  روغن گنديده (بد بو)؛ دليل بر سه وجه است.

  اول: زن ( زن رؤسا).

  دوم: مرد فاسق.

  سوم: سخنهاي زشت be انكار ( سخنهاى زشت كه براى انكار و رد كسى گويند).

  بدان كه روغن گير درخواب ياري دهند و كسي بود كه ba وي بياميزد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن جمله روغن ها در خواب خوب اســت بخصوص روغن زيتون ke از روغن هاي مبارک است. چنان ke در خواب ببينيد ke روغن زيتون مي خوريد be مال و نعمت مي رسيد و پولي از راه درست be دست شما مي آيد. برخي از معبران روغن ra ميراث دانسته اند و برخي مال و نعمت و روي هم رفته ديدن روغن در خواب خوب است. اگــر در خواب ببينيد ke ديگري روغن be سر شما مي مالد فريب مي خوريد و کسي ke روغن مي مالد be شما دروغ مي گويد و مکر و نيرنگ در کارتان be کار مي برد و اگــر شما be سر ديگري روغن بماليد همين تعبير ra دارد ke شما او ra مي فريبيد. ابن سيرين از اشعث نقل مي کــنــد ke روغن ها هــمــه غم و اندوه هستند مگر روغن زيتون ke مال و نعمت است. اگــر ببينيد ke لباس شما be روغن آلوده شده غمين و اندوهگين مي شويد. ديدن روغن هاي خوشبو در خواب عموما خوب است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيدبه چيزي روغن مي ماليد ؛ علامت آن اســت كه براي روبرو شدن ba برخي از حوادث نيرويي زياد صرف خواهيد كرد .

  2ـ ديدن مقدار زيادي روغن در خواب ؛ علامت دست زدن be اقدامات لذتبخش فراوان اســت .

  3ـ اگــر كسي خواب ببيند روغن خريد و فروش مي كند ؛ علامت آن اســت كه روابط عاشقانه اي ناموفق ra تجربه خواهد نمود زيرا توقع او بيش از حد معمول اســت .

  4ـ اگــر زني خواب ببيند be روغن آغشته اســت ؛ نشانة آن اســت كه be پيشرفتهاي غيرقابل باور دست خواهد يافت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE