تعبیر خواب روزها

 

 • تعبیر خواب روزها
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب روزها » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب روزها

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي be خواب بيند كه روز آدينه اســت يا شنبه؛ دليل كه كاري شروع كند و پندارد در آن خير اســت و شر بود. اگــر be خواب بود و پنداشت شب اســت و روز بود؛ دليل بر شر او بود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر روز شنبه اســت پندارد آدينه است؛ دليل كه دوست و هواخواه جهودان بود. اگــر be خواب ديد يكشنبه اســت و پندارد آدينه است؛ دليل بود كه دوست و هواخواه اهل نفاق بود. اگــر روز سه شنبه ra روز آدينه پندارد؛ دليل كه دوست و هوادار اهل فساد بود. اگــر روز چهارشنبه ra روز آدينه پندارد؛ دليل كه دوست و هواخواه مفسدان بود. اگــر روز پنج شنبه ra روز آدينه پندارد؛ دليل كه دوست و هوادار اهل نعمت بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  بهترين روزها اگــر be خواب بيند؛ روز آدينه(جمعه) است؛ بعد از آن دوشنبه و پنج شنبه اســت و هــر چند روز ra روشن تر و صافي ترو ba صفاتر بيند بهتر بود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  امام صادق عليه السلام مي فرمايد در خواب روز هــر قدر روشن تر باشد بهتر است. بهترين روزها روز آدينه اســت و بعد از آدينه دوشنبه و پنجشنبه ديدن روز در خواب در شرايط عادي هيچ تعبيري ندارد و بي تفاوت اســت مگر اين ke محور خواب شما باشد و روز محور خواب قرار نمي گيرد. مگر اينکه غير طبيعي be نظر برسد be هــر صورت ديدن روز در خواب نيکو اســت ولي اگــر ناگهان ببينيد روز تاريک شــد و غير معمول be شب رسيد. ديدن روز be حال غير طبيعي نيز خوب نيست. مثلا در خواب ببينيد ke هنگام روز ستارگان آسمان ديده مي شوند؛ يا ماه و خورشيد در کنار هم در آمده اند خوب نيست.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد در ساعات روز be سر مي بريد ؛ نشانة اوضاع و احوال مطبوع و معاشرتهاي لذتبخش اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد در روزي ابري و تيره be سر مي بريد ؛ نشانة شكست و ناكامي در پيمانهاي جديد اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE