تعبیر خواب رود

 

 • تعبیر خواب رود
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب رود » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب رود

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن آب گِل آلود رود در خواب نشانة آن اســت كه be بيماري معده دچار خواهيد شــد و همچنين ba طرحهاي پنهاني دشمنان .

  2ـ اگــر خواب ببينيد آب رود زلال و شفاف اســت ؛ نشانة آن اســت كه زندگي آسوده و دوستاني خوب در انتظار شماست .

  3ـ اگــر دختري خواب ببيند ba قايقي عرض رود ra طي مي كند ؛ نشانة آن اســت كه همسري شايسته خواهد يافت و زندگي او همراه ba سعادت و خوشي خواهد بود .

  4ـ اگــر دختري خواب ببيند ba قايقي از كنار رود مي گذرد و مشغول جمع آوري سرخس ها و سبزه هاي كنارة رود اســت ؛ دلالت بر آن دارد كه زندگي سرشار از لذت و خوشي نصيب او خواهد شــد و be امتيازات اجتماعي دست خواهد يافت ... امــا اگــر ببيند كه ba قايق از روي آبي گل آلود و تيره مي گذرد ؛ نشانة آن اســت كه از مشكلات بسيار حيرت خواهد كرد و سختي خواهد كشيد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد be هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادي مشاهده مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در پي سعادت و لذت بردن از زندگي ؛ ناراحتي و نوميدي شما ra دربر خواهد گرفت .

  6ـ ديدن رودخانه اي خشك در خواب ؛ نشانة بداقبالي و بيمار شدن اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE