تعبیر خواب روده

 

 • تعبیر خواب روده
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب روده » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب روده

   

  اگر بيند كه روده فرا گرفت يا كسي be وي داد و بخورد؛ دليل كه از خويشان خير و منفعت يابد و باشد كه ايشان از وي شرف و سعادت يابند. اگــر روده هاي وي از درون پيدا شد؛ دليل كه فرزندي از خويشان او مهتر شود. اگــر بيند روده كسي ra ميخرد؛ دليل كه be قدر آن ازمال كسي كه نهان كرده بود نصيب يابد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  آشكار شدن روده در خواب؛ مال نهان كرده بود كه آشكار گردد؛ يا ولايتي يابد كه be وي رسد. اگــر خود در ولايتي باشد؛ بر قدر آن مال يابد.

   

  جابر مغربي گويد :

  اگربيند روده هاي وي از دهانش بيرون آمد؛ دليل بر مرگ فرزندان او بود. اگــر بيند كه روده كسي از دهنش بيرون آمد؛ دليل كه بر قدر آن مال كه نهان كرده بود بخورد.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن روده در خواب بر شش وجه است. اول: مال حرام. دوم: شفقت. سوم: سخنهاي ناخوش. چهارم: فرزند. پنجم: زندگاني. ششم: كاركرد خوش.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  روده وبال اســت و گرفتاري و غمي اســت طولاني ke be سهولت دست از سر بيننده خواب بر نمي دارد. be خصوص اگــر روده گشوده و دراز باشد. اگــر ببينيد ke مسير روده در دست شماست و يک سر آن در دست شماست و يک سر آن در دست ديگري مثل طناب اين غمي اســت مشترک و اندوهي اســت ke شما هم در آن اشتراک داريد. اگــر در خواب شکم کسي ra خالي از روده ببينيد گرفتار تنگي معاش مي شويد be اضافه اين ke از احباب خود دور مي مانيد و رنج مي کشيد. اگــر در خواب ببينيد ke روده گوسفند در دست داريد نشان آن اســت ke نعمت خود ra تباه مي کنيد ولي اگــر روده گوسفند be کسي بدهيد او ra be نعمت و راحت مي رسانيد. معبران نوشته اند روده گاو مال و خواسته است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن روده در خواب ؛ علامت آن اســت كه در اثر اتفاقي دوست خود ra از دست مي دهيد .

  2ـ ديدن روده خود در خواب ؛ علامت آن اســت كه موقعيتي تأسف انگيز be زندگي شما راه مي يابد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد روده اي ra خاك مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه مصيبتي غيره منتظره گريبان شما ra خواهد گرفت و بخاطر اشتباهي كه مرتكب مي شويد ؛ از طرف دوستان مورد سرزنش قرار مي گيريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE