تعبیر خواب رودخانه

تعبیر خواب رودخانه

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب رودخانه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب رودخانه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب رودخانه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  رود بزرگ در خواب، ديدن مردي بزرگوار است. اگر بيند در رود بزرگ صافي شد. دليل كه با مردي با ديانت پيوندد. اگر بيند در رودي بزرگ شد كه آبش تيره بود و در زير وي گِل گنديده بود، دليل كه با مردي ستمگر و بي ديانت پيوندد، به قدر تيرگي آب و از او غم و اندوه به وي رسد. اگر بيند كه در رود غرق شد، دليل كند كه تا به وقت مرگ از غم رهائي بيابد و هر چند رود بزرگتر و صافتر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و ديانت بهتر بود. اگر به خلاف اين بيند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

  حضرت دانيال گويد :

  آب دادن باغ و كشت، از جوي ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگاري از غم و اندوه و رود بزرگ وزير پادشاه است. اگر بيند كه آب رود زياد شد، دليل كه مال وزير زياد شود. اگر بيندكه آب رود همي خورد، دليل كه از وزير عطا يابد. اگر بيند كه آب رود تيره و گنديده بود، دليل كه بيمار شود. اگر بيند آب رود سرد و خوش بود، دليل كه نوازش وزير بكند. اگر بيند كه رود خون گشته بود و مي رفت، دليل كه در آن ديار خون ريختن عظيم بود، ودر ميان پادشاهان. اگر بيند از آن آب خون آلود همي خورد، دليل كه از بهر طمع به داوري پادشاه افتد. اگر بيند آب رود سفيد و پاك بود، دليل كه مردم عامه ثناي وزير گويند. اگر بيند آب رود به زمين فرو رفت و هيچ نماند، دليل عقوبت بود در آن ديار. اگر بيند در آب رود خود را بشست، دليل كه ازشر پادشاه و وزير ايمن باشد. اگربيند در زير آب غو طه خورد و باز برآمد، دليل كه از راز وزير آگه شود. اگر بيند در رود رفت و جمله اعضاي او گل آلود شد، دليل كه از قِبَل بازرگاني غمي به او رسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  رود دجله به خواب، خليفه بغداد بود و بعضي از معبران گويند: رود دجله پادشاه مصر است و رود گر پادشاه ارمينه است و رود نيل پادشاه خوارزم است و خوردن آب از اين رودها چون روشن بود در آن خير و منفعت است كه از ايشان برسد به قدر آن آب كه از آن خورده بود. اگر رودي از شير بيند و خود را در ميان آن بيند، دليل كه در فتنه افتد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن رود در خواب بر هفت وجه است.

  اول: حج.

  دوم: بزرگي و جاه(جاه ومقام).

  سوم: پادشاهي.

  چهارم: نعمت.

  پنجم: تجارت.

  ششم: رياست.

  هفتم: علم و ظفر بود(علم وپيروزي).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

   نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بيان مي کند. آب تني در رودخانه انتفاع و بهره وري است از مال و نعمت و عزت و بزرگي ولي غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نيست که جمله معبران آن را مرگ تعبير کرده اند. اگر رودخانه اي ببينيد که آب صاف و روشن دارد در آينده با مردي کريم و بزرگوار برخورد خواهيد کرد و از او نعمت خواهيد يافت و حمايت خواهيد شدو اگر در خواب ديديد رودخانه اي در زمين شما جريان دارد و در عالم خواب احساس کرديد که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت مي يابيد که به کرامت معروف مي شويد. ولي اگر رودخانه اي ديديد که آب گل آلود و کدر داشت غمگين و اندوهناک مي شويد. رودخانه در خواب ديدن با آب کدر خوب نيست زيرا نعمات بسياري هست که اگر از طريق درست مورد استفاده قرار ندهيم جز وبال چيزي براي ما نمي آورد. اگر در آب صاف رودخانه غسل کنيد يعني سر و تن بشوييد هم بهره مند مي شويد و هم از غم و رنج فراغت مي يابيد. اگر رودخانه ماهيان بسيار داشته باشد بهتر است ولي ديدن آبزيان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نيست.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  رودخانه

  در يک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت

  رودخانه

  عريض و زلال: خوشبختي زياد در آينده

  در آن شنا کردن : خوش شانسي

  افتادن و بوسيله آن برده شدن : شما شانس زيادي داريد

  عبور کردن از رودخانه بوسيله شنا : آرزوهاي شما برآورده خواهند شد

  رودخانه که از بستر خود خارج شود : برنامه هاي شما به تعويق خواهد افتاد

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

  کلمات کلیدی :  نفس آب ديدن رود رودخانه در « تعبیر » آب آبزيان آبش آرزوهاي آلود آن آورد آينده آينده در آگه ابراهيم احساس ادامه ارمينه از ازشر است است اول استفاده اعضاي افتاد افتد افتد امام انتساب انتفاع اند اندوه اندوهناک او اويتنهاو اي ايشان ايمن اين اگر اگربيند با باز بازرگاني باشد باغ ببينيد بدشکل بر برآمد، برآورده براي برای برخورد برده برسد برنامه بزرگ بزرگتر بزرگوار بزرگوارتر بزرگي بستر بسيار بسياري بشست، بشوييد بعضي بغداد بكند به بهتر بهر بهره بود بود بود(علم بود، بوسيله بي بيابد بيان بيمار بيند بيند، بيندكه تا تجارت ششم تر تعبير تعبیر تعلق تعويق تن تني تهراني تيره تيرگي ثناي جان جاه(جاه جريان جز جعفر جمله جوي حج دوم حضرت حمام حمايت خارج خرچنگ خلاف خليفه خواب خواب، خوارزم خواهد خواهند خواهيد خوب خود خورد خورد، خوردن خورده خوش خوشبختي خون خير دادن دارد داريد عبور داشت داشته دانيال داوري دجله در درست دليل ديار ديانت ديدن ديديد را راز رستگاري رسد رسد رفت رفت، رنج رهائي رود رودخانه رودخانه رودها رودها، رودي روشن رياست هفتم ريختن زلال زمين زياد زيادي زير زيرا ستمگر سر سرد سفيد سيرين شانس شانسي افتادن شجاعت رودخانه عريض شد شد رودخانه شد، شدن شدو شما شنا شود شويد شير صادق صاف صافتر صافي طريق طمع طه ظفر عالم عامه عزت عطا عظيم عقوبت علم غرق غسل غم غمي غمگين غو غوطه فاسق فتنه فراغت فرمائید فرمايد فرو قدر قدرت قرار قِبَل كرماني كشت، كند كه لوک ما مال ماهيان مثل محمدبن مراجعه مرد مردم مردي مرگ مشاهده مشمئز مصر مطلب مطيعي معبران معروف مند منزلت منطقه منفعت منوچهر مورد مي ميان ندهيم نعمات نعمت نعمت پنجم نماند، نمي نوازش نيست نيست نيل ها هاي هر هست هفت هم همي هيچ و وبال وجه وجود ودر وري وزير وقت ولي ومقام) سوم وي وپيروزي) يابد يابيد يافت يعني يک پادشاه پادشاهان پادشاهي چهارم پاك پيوندد پيوندد، چند چون چيزي کدر کرامت کرد کردن کرده کرديد کرم کريم کند کننده کنيد که گر گشته گل گنديده گويد گويند گِل …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب رودخانه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.