تعبیر خواب رودخانه

تعبیر خواب رودخانه

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب رودخانه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب رودخانه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب رودخانه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  رود بزرگ dar خواب، ديدن مردي بزرگوار است. agar بيند dar رود بزرگ صافي شد. دليل كه ba مردي ba ديانت پيوندد. agar بيند dar رودي بزرگ شد كه آبش تيره بود va dar زير وي گِل گنديده بود، دليل كه ba مردي ستمگر va بي ديانت پيوندد، be قدر تيرگي آب va az او غم va اندوه be وي رسد. agar بيند كه dar رود غرق شد، دليل كند كه ta be وقت مرگ az غم رهائي بيابد va har چند رود بزرگتر va صافتر بود، مرد بزرگوارتر va be منزلت va ديانت بهتر بود. agar be خلاف اين بيند، آن مرد ستمگر va فاسق تر بود.

  حضرت دانيال گويد :

  آب دادن باغ va كشت، az جوي ها va رودها، دليل كند بر مال va رستگاري az غم va اندوه va رود بزرگ وزير پادشاه است. agar بيند كه آب رود زياد شد، دليل كه مال وزير زياد شود. agar بيندكه آب رود همي خورد، دليل كه az وزير عطا يابد. agar بيند كه آب رود تيره va گنديده بود، دليل كه بيمار شود. agar بيند آب رود سرد va خوش بود، دليل كه نوازش وزير بكند. agar بيند كه رود خون گشته بود va مي رفت، دليل كه dar آن ديار خون ريختن عظيم بود، ودر ميان پادشاهان. agar بيند az آن آب خون آلود همي خورد، دليل كه az بهر طمع be داوري پادشاه افتد. agar بيند آب رود سفيد va پاك بود، دليل كه مردم عامه ثناي وزير گويند. agar بيند آب رود be زمين فرو رفت va هيچ نماند، دليل عقوبت بود dar آن ديار. agar بيند dar آب رود خود ra بشست، دليل كه ازشر پادشاه va وزير ايمن باشد. اگربيند dar زير آب غو طه خورد va باز برآمد، دليل كه az راز وزير آگه شود. agar بيند dar رود رفت va جمله اعضاي او گل آلود شد، دليل كه az قِبَل بازرگاني غمي be او رسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  رود دجله be خواب، خليفه بغداد بود va بعضي az معبران گويند: رود دجله پادشاه مصر است va رود گر پادشاه ارمينه است va رود نيل پادشاه خوارزم است va خوردن آب az اين رودها chon روشن بود dar آن خير va منفعت است كه az ايشان برسد be قدر آن آب كه az آن خورده بود. agar رودي az شير بيند va خود ra dar ميان آن بيند، دليل كه dar فتنه افتد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن رود dar خواب بر هفت وجه است.

  اول: حج.

  دوم: بزرگي va جاه(جاه ومقام).

  سوم: پادشاهي.

  چهارم: نعمت.

  پنجم: تجارت.

  ششم: رياست.

  هفتم: علم va ظفر بود(علم وپيروزي).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

   نفس رود وجود va کرم است va تعلق رود انتساب کرامت ra بيان مي کند. آب تني dar رودخانه انتفاع va بهره وري است az مال va نعمت va عزت va بزرگي ولي غرق شدن dar آب va غوطه خوردن خوب نيست ke جمله معبران آن ra مرگ تعبير کرده اند. agar رودخانه اي ببينيد ke آب صاف va روشن دارد dar آينده ba مردي کريم va بزرگوار برخورد خواهيد کرد va az او نعمت خواهيد يافت va حمايت خواهيد شدو agar dar خواب ديديد رودخانه اي dar زمين شما جريان دارد va dar عالم خواب احساس کرديد ke آن منطقه be شما تعلق دارد آن قدر جان va عزت مي يابيد ke be کرامت معروف مي شويد. ولي agar رودخانه اي ديديد ke آب گل آلود va کدر داشت غمگين va اندوهناک مي شويد. رودخانه dar خواب ديدن ba آب کدر خوب نيست زيرا نعمات بسياري هست ke agar az طريق درست مورد استفاده قرار ندهيم جز وبال چيزي براي ما نمي آورد. agar dar آب صاف رودخانه غسل کنيد يعني سر va تن بشوييد هم بهره مند مي شويد va هم az غم va رنج فراغت مي يابيد. agar رودخانه ماهيان بسيار داشته باشد بهتر است ولي ديدن آبزيان بدشکل va مشمئز کننده مثل خرچنگ dar آب خوب نيست.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  رودخانه

  در يک رودخانه حمام کردن : قدرت va شجاعت

  رودخانه

  عريض va زلال: خوشبختي زياد dar آينده

  در آن شنا کردن : خوش شانسي

  افتادن va بوسيله آن برده شدن : شما شانس زيادي داريد

  عبور کردن az رودخانه بوسيله شنا : آرزوهاي شما برآورده خواهند شد

  رودخانه ke az بستر خود خارج شود : برنامه هاي شما be تعويق خواهد افتاد

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب رودخانه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.