تعبیر خواب رودخانه

تعبیر خواب رودخانه

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب رودخانه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب رودخانه » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب رودخانه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  رود بزرگ در خواب؛ ديدن مردي بزرگوار است. اگــر بيند در رود بزرگ صافي شد. دليل كه بــا مردي بــا ديانت پيوندد. اگــر بيند در رودي بزرگ شــد كه آبش تيره بود و در زير وي گِل گنديده بود؛ دليل كه بــا مردي ستمگر و بي ديانت پيوندد؛ بــه قدر تيرگي آب و از او غم و اندوه بــه وي رسد. اگــر بيند كه در رود غرق شد؛ دليل كند كه تــا بــه وقت مرگ از غم رهائي بيابد و هــر چند رود بزرگتر و صافتر بود؛ مرد بزرگوارتر و بــه منزلت و ديانت بهتر بود. اگــر بــه خلاف اين بيند؛ آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

  حضرت دانيال گويد :

  آب دادن باغ و كشت؛ از جوي ها و رودها؛ دليل كند بر مال و رستگاري از غم و اندوه و رود بزرگ وزير پادشاه است. اگــر بيند كه آب رود زياد شد؛ دليل كه مال وزير زياد شود. اگــر بيندكه آب رود همي خورد؛ دليل كه از وزير عطا يابد. اگــر بيند كه آب رود تيره و گنديده بود؛ دليل كه بيمار شود. اگــر بيند آب رود سرد و خوش بود؛ دليل كه نوازش وزير بكند. اگــر بيند كه رود خون گشته بود و مي رفت؛ دليل كه در آن ديار خون ريختن عظيم بود؛ ودر ميان پادشاهان. اگــر بيند از آن آب خون آلود همي خورد؛ دليل كه از بهر طمع بــه داوري پادشاه افتد. اگــر بيند آب رود سفيد و پاك بود؛ دليل كه مردم عامه ثناي وزير گويند. اگــر بيند آب رود بــه زمين فرو رفت و هيچ نماند؛ دليل عقوبت بود در آن ديار. اگــر بيند در آب رود خود را بشست؛ دليل كه ازشر پادشاه و وزير ايمن باشد. اگربيند در زير آب غو طه خورد و باز برآمد؛ دليل كه از راز وزير آگه شود. اگــر بيند در رود رفت و جمله اعضاي او گل آلود شد؛ دليل كه از قِبَل بازرگاني غمي بــه او رسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  رود دجله بــه خواب؛ خليفه بغداد بود و بعضي از معبران گويند: رود دجله پادشاه مصر اســت و رود گر پادشاه ارمينه اســت و رود نيل پادشاه خوارزم اســت و خوردن آب از اين رودها چــون روشن بود در آن خير و منفعت اســت كه از ايشان برسد بــه قدر آن آب كه از آن خورده بود. اگــر رودي از شير بيند و خود را در ميان آن بيند؛ دليل كه در فتنه افتد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن رود در خواب بر هفت وجه است.

  اول: حج.

  دوم: بزرگي و جاه(جاه ومقام).

  سوم: پادشاهي.

  چهارم: نعمت.

  پنجم: تجارت.

  ششم: رياست.

  هفتم: علم و ظفر بود(علم وپيروزي).

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

   نفس رود وجود و کرم اســت و تعلق رود انتساب کرامت را بيان مي کند. آب تني در رودخانه انتفاع و بهره وري اســت از مال و نعمت و عزت و بزرگي ولي غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نيست کــه جمله معبران آن را مرگ تعبير کرده اند. اگــر رودخانه اي ببينيد کــه آب صاف و روشن دارد در آينده بــا مردي کريم و بزرگوار برخورد خواهيد کــرد و از او نعمت خواهيد يافت و حمايت خواهيد شدو اگــر در خواب ديديد رودخانه اي در زمين شما جريان دارد و در عالم خواب احساس کرديد کــه آن منطقه بــه شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت مي يابيد کــه بــه کرامت معروف مي شويد. ولي اگــر رودخانه اي ديديد کــه آب گل آلود و کدر داشت غمگين و اندوهناک مي شويد. رودخانه در خواب ديدن بــا آب کدر خوب نيست زيرا نعمات بسياري هست کــه اگــر از طريق درست مورد استفاده قرار ندهيم جز وبال چيزي براي ما نمي آورد. اگــر در آب صاف رودخانه غسل کنيد يعني سر و تن بشوييد هم بهره مند مي شويد و هم از غم و رنج فراغت مي يابيد. اگــر رودخانه ماهيان بسيار داشته باشد بهتر اســت ولي ديدن آبزيان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نيست.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  رودخانه

  در يک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت

  رودخانه

  عريض و زلال: خوشبختي زياد در آينده

  در آن شنا کردن : خوش شانسي

  افتادن و بوسيله آن برده شدن : شما شانس زيادي داريد

  عبور کردن از رودخانه بوسيله شنا : آرزوهاي شما برآورده خواهند شد

  رودخانه کــه از بستر خود خارج شــود : برنامه هاي شما بــه تعويق خواهد افتاد

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب رودخانه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.