تعبیر خواب روباه

 

 • تعبیر خواب روباه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب روباه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب روباه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  روباه درخواب مردي مكار؛ غدّار نابكار و فريبنده بود يا زن و كنيزكِ دروغگو بود از خويشان او. اگــر بيند كه ba روباه در جنگ و نبرد بود؛ دليل كند كه خويشان او ba او خصومت كنند. اگــر بيند روباه راهي جست؛ دليل كه از پريان ترسيده گردد. اگــر بيند ba روباه بازي مي كرد يا خواست او ra برانگيزاند؛ دليل كه زني او دوست دارد؛ وليكن دوستي او ضعيف اســت .

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند روباهي ra شانه همي كرد؛ دليل كه كسي ba وي حيله سازد و او ra بفريبد. اگــر بيند روباهي در پيش او چاپلوسي مي كرد؛ دليل كه غريبي ba وي مكر و حيله كند و پوست روباه be خواب ديدن؛ مال اســت كه be دست آورد و شير روباه در خواب؛ دروغگو بود. اگــر بيند كه روباهي يافت يا بگرفت يا كسي بدو داد؛ دليل كه زني فريبنده و دروغگو be زني بخواهد؛ يا ba زني اين چنين او صحبت افتد. اگــر بيند روباهي درخانه او درآمد و قرارگرفت؛ دليل كند كه زن خواهد و آن زن او ra دوستدار است. اگــر بيند كه روباه از وي بگريخت؛ دليل كه وام دار از وي بگريزد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  روباه تجسمي اســت از مکر و فريب و نيرنگ چــه مرد باشد و چــه زن. اگــر ببينيد روباهي داريد و او ra be ريسمان بسته ايد و be دنبال خود مي کشيد چنين زني در زندگي شما هست ke کششي نسبت be شما نداردو امــا ناگزير be دنبالتان مي آيد. او زني اســت فريبکار و نمام و فتنه انگيز. حتي مــمــکن اســت يک مرد باشد ke در زندگي شما نقشي دارد. اگــر روباه رام بود و خودش be دنبال شما مي آيد زني اســت ke ba شما سازش و الفت دارد امــا نبايد از کيد و دغل او غافل باشيد.اگر در خواب ديديد روباه قشنگي دارد ke پوستي ممتاز دارد و شما او ra نوازش مي کنيد be زني فريبکار و دغلباز عاشق مي شويد. اگــر ببينيد روباهي ra مي خواستيد بگيريد يا برانيد ba شخصي دشمني مي کنيدکه محيل اســت يا او نيرنگ و فريب در کار شما ميکند. احتمال دارد او زن باشد. be هــر حال نشان آن اســت ke کسي ba شما دغلي مي کند.نوشته اند داشتن پوست روباه مال اســت و اگــر ديديد شير روباه ra مي خوريد از غم رهايي مي يابيد. پوشيدن لباس از پوست روباه فريب خوردن است. اگــر ببينيد ke روباهي در خانه يا باغ و ملک شما بچه گذاشته زني فريبکار در خانه شما ريشه مي کــنــد و مي ماند و اين مــمــکن اســت همسر بيننده خواب باشد. be هــر حال ديدن روباه در خواب تجسمي اســت از نيرنگ و فريب.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن روباه دشمن اســت ke اظهار دوستي نمايد .

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ  اگــر خواب ببينيد be دنبال روباهي مي دويد ؛ علامت آن اســت كه درگير معاملات نا مطمئن خواهيد شــد و همچنين be روابط عاطفي مخاطره آميزي مبتلا خواهيد گشت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد روباهي دزدانه وارد حياط خانة شما مي شــود ؛ نشانة آن اســت كه نسبت be روابط دوستانة شما حسادت مي ورزند ... مراقب باشيد ؛ ba زيركي مي خواهند be شهرت شما آسيب وارد كنند .

  3ـ كشتن روباه در خواب ؛ علامت آن اســت كه در هــر كاري موفق مي شويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE