تعبیر خواب رفو کردن

 

 • تعبیر خواب رفو کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب رفو کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب رفو کردن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  رفو كردن جامه و چيزهاي ديگر؛ دليل بر جنگ و خصومت كند. اگــر بيند جامه خويش يا جامه اهل يا دستاري يا مقنعه ra رفو مي كرد؛ دليل كه او ra ba كسي از خويشان جنگ و خصومت افتد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند جامه خويش ra رفو مي كرد و نتوانست؛ دليل كه از جهت عيال خود غم و اندوه خورد و رفوگر در خواب خداوند جنگ و خصومت بود و ba هــمــه كس be گفتگوي درماند و جهد كند تا كار خويش ra صلاح آورد و از خصومت باز رهد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  معبران کهن نفس سوزن زدن منهاي دوختن ra خوب ندانسته اند و be همين علت رفو ra از دوخت و دوز جدا کرده و خصومت و دشمني تعبير نموده اند و رفوگر ra نيز دشمن دانسته اند. رفو کردن در خواب دشمني اســت و چـنـانـچه در خواب ببينيد لباسي ra رفو مي کنيد ba کسي دشمني مي نماييد و اگــر ديگري رفو کــنــد و شما تماشاگر باشيد او دشمني مي کند. برخي نوشته اند لباس هــر کس ra در خواب رفو کنيد ba او دشمني مي کنيد و اگــر لباس خودتان باشد کاري مي کنيد ke حيثيت اجتماعي خويش ra be خطر مي اندازيد. رفوي جوراب خصومت ba خانواده اســت و رفوي شلوار دعوا و دشمني ba همسر است. be هــر حال رفو کردن در خواب خوب نيست و در پايان غم و اندوه مي آورد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE