تعبیر خواب رفتن

 

 • تعبیر خواب رفتن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب رفتن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب رفتن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند از شهر و ديار خود بيرون مي رفت و ندانست be كجا مي رود؛ دليل كه بيچاره و فرومايه شود. اگربيند زن و فرزند ba خود همي برد؛ دليل كه هــمــه بيچاره و خوار گردند. اگــر بيند مانند شتر ميرفت؛ دليل كه سعادت دنيائي يابد. اگــر بيند مانند اسب يا خر همي رفت؛ دليل كند بر تنگي مال و درازي عمر. اگــر بيند مانند ددگان همي رفت؛ دليل خير و نيكي بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند از تاريكي be روشنائي مي رفت؛ دليل كه از تنگي و رنج be نعمت و فراخي افتد. اگــر بيند از آباداني be خرابي ميرفت؛ تاويلش be خلاف اين است. اگــر بيند از جائي نيك be جاي بدي رفت؛ دليل بر بدي كند. اگــر بيند كه ازجائي بد be جائي نيك همي رفت؛ دليل بر خير و نيكي كند.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  راه رفته اي ra برگشتن : تاخير در سفر ؛ ماجراجويي ؛ خبري مهم

  مولف گويد :

  اگر در خواب ببيند ba کسي be مکاني مي رفت يعني آن کس در مورد آن مکان be او حرفي زده يا سفارشي کرده و يا سفارش خواهد کــرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE