تعبیر خواب رفتن

تعبیر خواب رفتن

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب رفتن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب رفتن » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب رفتن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند از شهر و ديار خود بيرون مي رفت و ندانست بــه كجا مي رود؛ دليل كه بيچاره و فرومايه شود. اگربيند زن و فرزند بــا خود همي برد؛ دليل كه هــمــه بيچاره و خوار گردند. اگــر بيند مانند شتر ميرفت؛ دليل كه سعادت دنيائي يابد. اگــر بيند مانند اسب يا خر همي رفت؛ دليل كند بر تنگي مال و درازي عمر. اگــر بيند مانند ددگان همي رفت؛ دليل خير و نيكي بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند از تاريكي بــه روشنائي مي رفت؛ دليل كه از تنگي و رنج بــه نعمت و فراخي افتد. اگــر بيند از آباداني بــه خرابي ميرفت؛ تاويلش بــه خلاف اين است. اگــر بيند از جائي نيك بــه جاي بدي رفت؛ دليل بر بدي كند. اگــر بيند كه ازجائي بد بــه جائي نيك همي رفت؛ دليل بر خير و نيكي كند.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  راه رفته اي را برگشتن : تاخير در سفر ؛ ماجراجويي ؛ خبري مهم

  مولف گويد :

  اگر در خواب ببيند بــا کسي بــه مکاني مي رفت يعني آن کس در مورد آن مکان بــه او حرفي زده يا سفارشي کرده و يا سفارش خواهد کــرد .

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب رفتن”

  دیدگاه ها بسته شده اند.