تعبیر خواب رعد و برق

 

 • تعبیر خواب رعد و برق
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب رعد و برق » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب رعد و برق

   

  محمدبن سيرين گويد :

  رعد و برق در خواب خزانه دار پادشاه اســت و بعضي از معبران گفته اند: برق؛ وعده كردن پادشاه اســت be بدي و مرد طماع ra be طمع وي. اگــر بيند برق ra از هوا يا از ابر برگرفت؛ دليل كه كاري كند كه در ان خير بود. اگــر بيند برق همي درخشيد؛ دليل كه در آن سال نعمت فراخ بود؛ خاصه كه ba برق باد آهسته است.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  رعد و برق درخواب بر پنج وجه است. اول: خزانه دار پادشاه. دوم: وعده بد. سوم: خير. چهارم: رحمت. پنجم: راه راست.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  برق متداعي دو چيز است؛ يکي برق be معناي الکتريسيته و ديگري برق جسته از ابر آسمان. برق be معناي الکتريسيته در خواب قابل رويت نيست امــا از نظر خواب شناسي مي تواند سمبل يا جايگزين قدرتي مافوق تصور قدرتمند و نيرومند باشد ke هم be آن محتاجيم و هم از آن مي ترسيم. هم مهربان و ياري دهنده اســت و هم کشنده و سهمگين. هــر کس در زندگي خودش از چيزي بيشتر مي ترسد. در اين ke هــمــه ما مي ترسيم ترديد نيست ولي چيزهائي ke ما ra مي ترسانند متفاوتند. کساني هستند ke مي ترسند و نمي دانند از چــه مي ترسند. هميشه نگران و مشوشند. عده اي از بيماري مي ترسند کساني هستند ke از فقر بيمناکند. خانم ها عموما از پيري وحشت دارند. هــمــه اين ترس ها چــه شناخته چــه ناشناخته مــمــکن اســت در خواب be صورت برق مجسم شود. برقي ke در عين روشني بخشي و گرما دهندگي قاطع ريشه حيات انسان نيز هست و be ناگاه جان مي گيرد و حيات ra متوقف مي کند. ba اين تعريف بايد ديد ke در خواب چگونه ba الکتريسيته بر خورد کرده ايد. اگــر ديديد ke جائي ra روشن کــرد و شما در قسمت روشنائي هستيد مي توانيد سراغ تعبير آن ra بگيريد. اگــر ديديد برق خانه قطع شده و شما در تکاپوي مرمت فيوز هستيد خوب اســت و خواب شما مي گويد ke وجودي موثر و مفيد داريد و در آينده نزديک در همان محدوده ke خواب ديده ايد نقشي مهم خواهيد داشت. روي هم رفته ديدن برق نيکو اســت مخصوصا از جهت تامين روشنائي. امــا برق be معناي برقي ke در اثر برخورد ابرهاي باردار در آسمان پديد مي آيد؛ معبران کهن نوشته اند ke برق آسمان خزانه دار يا عامل پادشاه اســت ke اين تعبير در زندگي امروز ما هيچ الگوئي پيدا نمي کند. امــا برق يکي از آيات الهي اســت و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما ra در مقام قياس نشان مي دهد. مشاهده برق آسمان خوب اســت بخصوص اگــر هــمــه جا تاريک باشد و ناگهان برق بدرخشد اين مي تواند درخشش آينده و نور اميد باشد و گوياي خير و برکت و طلوع چيزي در زندگي ke هم بزرگ اســت و هم غير منتظره. برق زدگي در خواب خوب نيست چــه بيننده خواب؛ خويشتن ra دچار صاعقه زدگي ببيند و چــه ديگري را. درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاريکي غليظ بسيار نيکو است. مشاهده درخشش برق اگــر همراه ba رعد باشد حادثه خوبي اســت ke ba بيم آميخته است.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن رعد وبرق در خواب ؛ علامت دوره اي كوتاه از زندگي اســت كه ba شادي و خوشبختي توأم اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد رعد و برق بر شيئي در نزديكي شما فرود مي آيد ؛ علامت آن اســت كه رفاه زندگي يكي از دوستان شما ra ناراحت خواهد ساخت ... ديگران پشت سر شما شايعاتي مي پراكنند .

  3ـ اگــر خواب ببينيد آذرخش ابرهاي سياه ra از هم جدا مي كند ؛ علامت آن اســت كه بعد از تأسف و رهايي از درد سر بخت و اقبال be سراغ شما خواهد آمد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد رعد و برق بر شما فرود مي آيد ؛ علامت آن اســت كه اندوه بر شما چيره خواهد شــد .

  5ـ ديدن آذرخش بالاي سر خود ؛ نشانة خوشبختي و كسب منفعت اســت .

  6ـ ديدن آذرخش در قسمت جنوب آسمان ؛ علامت آن اســت كه بخت و اقبال مدتي از شما دور مي شــود .

  7- ديدن آذرخش در قسمت جنوب غربي آسمان ؛ علامت آن اســت كه بخت و اقبال be شما رو مي كند و زندگي شما بهتر از گذشته خواهد شــد .

  8ـ ديدن آذرخش در قسمت شمال آسمان ؛ علامت آن اســت كه بايد موانع ra از جلوي راه خود برداريد .

  9ـ ديدن آذرخش در قسمت شرقي آسمان ؛ علامت آن اســت كه be راحتي صاحب احترام و ثروت خواهيد شــد .

  10ـ ديدن آذرخش از ميان ابرهاي بد شكل ؛ علامت آن اســت كه زيان و نوميدي گريبانتان ra خواهد گرفت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE