تعبیر خواب دکتر

 

 • تعبیر خواب دکتر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دکتر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دکتر

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن دکتر در خواب زاييده وحشت از بيماري هاست در بيداري ما؛ ديدن دکتر در خواب واکنش ترسي اســت ke از بيماري داريم و عکس العمل تالمات رواني اســت ke be علل مختلف بروز مي کــنــد و گاه نيز زمينه وسيع زماني دارد مثلا از کودکي بيننده خواب ريشه مي گيرد. چنان چــه در خواب ديديد ke خودتان بيمار هستيد و دکتر شما ra معالجه و معاينه مي کــنــد از بيماري وحشت داريد ولي همين دليل وجود صحت و سلامت شما است. اگــر در خواب از دکتر و بيماري خويش وحشت داشته باشيد او دشمن شماست و تجسمي اســت از يک انسان بدخواه ke پيرامون شما وجود دارد ولي اگــر از او نترسيد و ba دکتر روابطي دوستانه و صميمانه داشته باشيد او دوستتان اســت و کسي اســت ba خصايص يک پزشک عيسي دم ke در مسير حيات شما قرار مي گيرد. همين حالت اســت اگــر از دکتر دارو بگيريد. اگــر فــقــط نسخه دکتر ra در خواب ديديد و احساس کرديد آن نسخه محتوي دارويي شفابخش اســت خبري خوش be شما مي رسد ke خوشحالتان مي کــنــد و اگــر احساس خلاف داشتيد خبري نامطلوب خواهيد شنيد.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  دکتر : مشکلات

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر دكتري ra در خواب ببينيد ؛ نشانة سلامت و تندرستي و اقبال و سعادت اســت .

  2ـ اگــر دكتري ra در خواب ميان جمعيت ببينيد ؛ نشانة آن اســت كه بابت خدمات يك دكتر پولي پرداخت نمي كنيد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد ba دكتري نامزد شده ايد ؛ نشانة آن اســت كه فريب افرادي ra خواهيد خورد .

  4ـ اگــر دكتري ra be خواب ببينيد كه مشغول معالجة بيماران اســت ؛ علامت آن اســت كه يكي از اعضاي خانواده be بيماريي مأيوس كننده مبتلا خواهد شــد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد دكتري براي كشف خونريزي ؛ شكافي روي بدن شما ايجاد مي كند ؛ نشانة آن اســت كه تلاشهاي شما be شكست مي انجامد و فردي شما ra وادار مي كند كه قرضهاي او ra بپردازيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE