تعبیر خواب دژخيم

 

 • تعبیر خواب دژخيم
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب دژخيم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دژخيم

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  دژخيم تجسمي اســت از غول وجدان خودمان و هيبتي ke دارد و بيم و هراسي ke نا آگاهانه احساس مي کنيم. ترس از دژخيم be ميزان تاثر پذيري ضمير نا خود آگاه ماست از حوادثي ke اتفاق مي افتد. قبلا نيز گفتم کارهائي ke مي کنيم و نسبت be نتايج آن بي تفاوت مي مانيم و از آن مي گذريم؛ ضمير ما و be زبان گوياتر وجدان ما از آن کارها تاثير مي پذيرد و همين تاثير اســت ke در خواب هاي ما be صورت دژخيم مجسم مي گردد. در خواب؛ يادژخيم عليه مااست يا له ما ke بي ترديد اين دو حالت تفاوت هائي در تعبير be وجود مي آورد. خانم ايتانوس گــفــت جلاد يادژخيم هم زاد ما اســت و در هــمــه جا و در هــر حال ما ra دنبال مي کند. او مي گــفــت اگــر خودمان خوب باشيم همزاد ما بد اســت و اگــر بد و نا صالح باشيم همزاد ما خوب است. البته اين افسانه اســت امــا نشان مي دهد ke مردم be وجود نيکي و بدي در کنار هم معتقد بودند و همين اعتقاد اســت ke وجود شيطان ra در تمام اديان توجيه مي کند. اگــر در خواب دژخيم از ما بود مورد تعدي و ستم قرار گرفته ايم يا قرار خواهيم گرفت و اگــر عليه ما بود ستمي کرده ايم يا تعدي نموده ايم ke وجدانمان آن ra be ياد مي آورد و متذکر مي شود. چـنـانـچه در خواب ببينيم ke دژخيم be فرمان ما قصاص ra اعمال مي کــنــد در واقع خود ما هستيم ke دژخيم مجازاتمان مي نمايد. be هــر حال اگــر دژخيم داريم سرزنش و شماتت وجدان اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE