تعبیر خواب دُم

 

 • تعبیر خواب دُم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دُم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دُم

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند چــون اسب و خر و گاو دم داشت؛ دليل كه مال و نعمت او زياده شــود و زندگاني be خوشدلي گذراند. امــا در راه دين سستي كند

  معبران گويند: اگــر كسي بيند دم داشت؛ دليل كه مردمان تابع او شوند.

  اگر بيند كه دم او چــون دم سگ ياخر يا گرگ بود؛ دليل كه مال حرام يابد و مردمان او ra ملامت كنند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند دم اسب يا دم خر در دست داشت؛ دليل كه بر قدر آن مال و نعمت يابد.

  اگر كسي بيند در دست دم حيواني داشت كه گوشت او حرام بود؛ دليل كه حرام يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  دم حيوان در خواب بر چهار وجه است.

  اول: تيغ (پيروان و تابعان).

  دوم: دوستان وياران.

  سوم: مال.

  چهارم: عيش و راحت وآسايش.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن دم جانوري در خواب ؛ نشانة آن اســت كه براي لذت بردن be مكاني خواهيد رفت ... امــا تنها آزار و اذيت نصيبتان خواهد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد دم حيواني ra قطع مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در اثر بي دقتي بدبخت خواهيد شــد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد چــون جانوري دم داريد ؛ نشانة آن اســت كه وقايعي عجيب شما ra سردر گم خواهد ساخت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE