تعبیر خواب ديوار

 

 • تعبیر خواب ديوار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ديوار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ديوار

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديوار در خواب؛ حال بيننده خواب اســت در دنيا. اگــر بيند بر ديوار نشسته اســت و آن ديوار محكم و ba قوت است؛ دليل كند كه حالش در دنيا نيكو و محكم است. اگــر بيند كه ديوار خراب مي كرد و ديوار كهنه است؛ دليل كه مال يابد. اگــر نو بود؛ دليل بر غم و مصيبت است. اگــر بيند كه بر ديوار be پاي بود؛ دليل كه حالش مستقيم و نيكو نباشد. اگــر بيند كه از ديوار بيفتاد؛ دليل اســت حالش متغير شود. اگــر بيند كه از ديوار آويخته است؛ دليل بود پراكندگي حال و زوال عيش او را. اگــر بيند كه ديوار ra برداشت؛ دليل كه مردي ra be درجه بلند برساند. اگــر بيند كه ديوار ra فرو افكند؛ دليل كه آن ra از معيشت بيفكند؛ تا هلاكش كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه ديوار كج ra راست كرد يا ديوار خراب ra عمارت كرد؛ دليل كه حال تباه شده او be صلاح باز آيد. اگــر بيند كه ديوار شهر يا ديوار مسجد جامع بيفتاد؛ دليل كه والي شهر هلاك شود.

   

  جابر مغربي گويد :

  ديوار be خواب ديدن؛ مردي بزرگوار اســت be قدري كه بزرگ بود. اگــر بيند كه ديوار كهنه ra نيكو كرد و نيك ra خراب نمود؛ دليل بر غم و اندوه است.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  اگر بيند be دست خود ديوار بنا كرد؛ اگــر ديوار از گل و خشت است؛ دليل اســت بر مال و دين امانت. اگــر ديوار از گچ و آجر بيند؛ دليل بر خويشتن بيني و تباهي او كند؛ اگــر آن ديوار از سنگ و آهك بيند؛ دليل كه be دنيا مغرور و فريفته شــود و طالب راه آخرت نباشد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد ke be راهي مي رويد و ديواري سر راه شما هست ke نمي توانيد از آن بگذريد مشکلي خواهيد يافت ke رفع آن در قدرت خودتان تنها نيست. اگــر ديديد بر ديواري محکم و استوار نشسته ايد در موقعيتي ke داريد و مطلوب شما اســت مستقر خواهيد شــد يا موقعيت خوبي be دست مي آوريد. اگــر ديديد ديواري ke روي آن نشسته ايد لرزان اســت موقعيت شما متزلزل خواهد شد. معبران نوشته اند ديوار در خواب حال بيننده خواب اســت در زندگي و در دنيا. اگــر ديديد ديواري ra بنا مي کنيد کاري مفيد و موثر انــجـام مي دهيد ولي اگــر ديديد ديواري نا be جا مي سازيد کاري خلاف عقل و تدبير مي کنيد ke گرفتار ندامت و پشيماني مي شويد. اگــر ديديد از ديواري پائين جستيد زندگي شما دچار تحول مي شــود و اگــر از ديوار پرت شده يا افتاديد تنزل مقام مي يابيد. اگــر از ديواري بالا رفتيد بر مشکلي توفيق مي يابيد ولي اگــر در نيمه راه مانديد يا افتاديد شکست مي خوريد و ba عدم کار روبه رو مي گرديد. اگــر ديديد ke در خانه خويش ديوار مي سازيد روابط خانوادگي خوبي خواهيد داشت و اگــر ديوار خانه ra خراب کنيد ba همسرتان اختلاف پيدا خواهيد کرد. چـنـانـچه اين خواب ra زني ببيند از شوهرش جدا مي شــود زيرا شوهر قوام زندگي زن اســت و خراب کردن ديوار براي زن خوب نيست.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ديوار : شما يک حامي خواهيد داشت

  ديوار کوتاه : موانع

  پريدن از روي آن : پــس از کوششهاي بسيار شادماني پايا خواهيد داشت

  روي ديوار بودن : بوسيله پشتکارت be محبوب خود دست خواهي يافت

  ساختن يک ديوار : موانع بر روي راهي ke بسوي پيروزي است

  ديوار مخروبه : خطري در کمين يکي از نزديکان است

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد از ديواري بالا مي رويد ؛ نشانة يافتن پاداش و be دست آوردن موفقيت از تلاشي اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد از روي ديوار بر زمين مي افتيد ؛ علامت آن اســت كه مسئوليت پروژه اي ra be واگذار مي كنند كه شما شايستگي انــجـام آن ra نداريد و در عمل متوجه مي شويد كه تلاشهاي شما بي نتيجه اســت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد روي ديواري ba ديگران نشسته ايد و ديوار از سنگيني وزن شما فرو مي ريزد ؛ علامت وقوع تصادفي اســت كه فردي در آن be شدت مجروح مي شــود .

  4ـ اگــر خواب ببينيد از ميان دو ديوار بالا مي رويد ؛ علامت آن اســت كه براي رسيدن be اهداف خود دست be كارهاي غيرقانوني مي زنيد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد پرچيني ra be سويي مي اندازيد و be سمت ديگر مي رويد ؛ علامت آن اســت كه ba قدرت و شهامت بر موانع چيره مي شويد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد حيوانات مزرعه اي از روي پرچين مي پرند ؛ نشانة آن اســت كه از جايي ناشناس be شما كمك مي رسد .

  7ـ اگــر خواب ببينيد مشغول ساختن ديواري هستيد ؛ علامت آن اســت كه شما ba استفاده از علم اقتصاد و صنعت ؛ پايه هاي بدست آوردن ثروت ra بنا مي كنيد ... اگــر دختري چنين خوابي ببيند ؛ نشانة آن اســت كه be آرزوهاي خود دست خواهد يافت ... امــا اگــر ببيند از روي ديوار سقوط مي كند يا ديواري فرو مي ريزد ؛ نشانة آن اســت كه be رؤياهاي خود دست نخواهد يافت .

  8ـ اگــر خواب ببينيد ديواري مانع پيشروي شما شده اســت ؛ علامت آن اســت كه در مقابل تأثيرات بد روحي تسليم مي شويد و پيروزي هاي مهمي ra از كف مي دهيد .

  9ـ اگــر خواب ببينيد از روي ديواري مي پريد ؛ علامت آن اســت كه از موانعي كه جلوي راه شما قرار خواهد گرفت ؛ عبور خواهيد كرد .

  10ـ اگــر خواب ببينيد ba وسيله اي در ديوار سوراخي ايجاد مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه ba پشتكار و تلاش be هدف مورد نظر خود خواهيد رسيد .

  11ـ خراب كردن ديوار در خواب ؛ علامت آن اســت كه بر دشمنان خود چيره خواهيد شــد .

  12ـ اگــر دختري خواب ببيند از روي ديوار راه مي رود ؛ علامت آن اســت كه آينده برايش شادماني فراهم خواهد ساخت .

  13ـ اگــر دختري خواب ببيند پشت ديواري پنهان گشته اســت ؛ علامت آن اســت كه ba كسي روابطي ايجاد مي كند كه از بر ملا شدن آن شرمنده خواهد شــد .

  14ـ اگــر خواب ببينيد از كنار ستونهاي ديواري راه مي رويد ؛ علامت آن اســت كه شخص مورد اعتماد شما ؛ be هنگامي كه be او احتياج داريد شما ra تنها خواهد گذاشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE