تعبیر خواب دينار

 

 • تعبیر خواب دينار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دينار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دينار

   

  حضرت دانيال گويد :

  دينارها be خواب اگــر عددش بيش از چهار است؛ دليل كه او ra كاري از كراهت رسد؛ يا سخني شنود كه او ra از آن سخت آيد؛ be قدر بسياري و كمي دينار. اگــر دينار معروف بود؛ آن چــه گفتيم كمتر است.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه دينار be عدد پنج بود؛ دليل كه كاري نيكو و پسنديده كند. اگــر بيند ba او يك دينار بود نه بزرگ و نه كوچك؛ دليل كه سراي كوچك نو be وي برسد؛ از كسي معروف كه آن دينار be وي بدهد. اگــر ba وي صد دينار بود؛ يا هزار دينار؛ دليل بود كه علمي اختيار كند كه او ra حاصل شود؛ ليكن عددش بايد زوج باشد؛ نه فرد. اگــر بيند دينار be كسي داد يا از وي ضايع گرديد؛ او ra علم be قدر آن ضايع شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند يك دينار ببافت يا كسي be او داد؛ دليل كه او ra فرزندي آيد. اگــر بيند دينار از وي ضايع شد؛ دليل كه ازجهت فرزند او رامصيبت رسد. اگــر بيند دينار بسيار داشت؛ رنجي be او رسد.

  معبران گويند :

  دينار be خواب ديدن؛ دليل بر گذاردن امانات است. اگــر در كف خويش پنج دينار بيند؛ دليل كه پنج نماز بجا آورد. اگــر بيند از آن پنج دينار دو دينار ضايع شد؛ دليل كه از نماز چندي بجاي آورد و قياس كمتر و بيشتر هم بر اين قياس بود. اگــر بيند دينارهاي بسيار يافت و be جاي محكم گذاشت؛ دليل كه امانت مسلمانان نگاهدارد؛ خاصه نمازها. اگــر بيند كه دينارها همي زد؛ دليل اســت در ميان مردمان امر معروف كند و امانت گذارد. اگــر بيند يك دينار بيافت؛ دليل كه بر وي قباله نويسند و دوزند از بهر امانت كه بدو سپارند و بسيار اســت كه در خواب دينار يابند و be بيداري همان باشد.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  دينار نيكو be خواب ديدن دين اســت و راه راست؛ خاصه كه بر وي صورت نكرده باشد؛ چــون دينار خلفاء بيند و دينار بد كه بر وي صورت كرده اســت بي ديني و راه كج بود و بدره دينار مال بسيار است. اگــر كسي بيند كه يك دينار داشت و بر يك رويش صورت بود؛ از بت و بر روي ديگر؛ نام خداي تعالي؛ دليل كه اگــر مسلمان اســت مرتد و اگــر كافر اســت مسلمان شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن دينار؛ چــون be عدد پنج بود؛ پنچ نماز است. اگــر be عدد جفت است؛ دين پاك و علم ba منفعت بود؛ اگــر be عدد فرداست؛ be خلاف اين است. اگــر بيند دينارها be كسي داد يا ضايع شد؛ يا دزديدند اين جمله؛ دليل بر زوال غم واندوه كند و اگــر از يك دينار تا چهار بستاند يا كسي be وي دهد دليل بر عز و جاه و رفعت است؛ از قِبَل زنان. معبران گويند: دينار be خواب زن و كنيزك و فرزندان اســت و دينار بسيار مال است؛ كه be رنج و خصومت بدست آورد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE