تعبیر خواب دهان

 

 • تعبیر خواب دهان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دهان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دهان

   

  حضرت دانيال گويد :

  دهان در خواب ديدن؛ كليد كارها و خاتمه وي اســت و هــر چــه از دهان بيرون آيد؛ تاويل آن بر جوهر كلام است؛ اگــر نيكو است. اگــر بدو هــر چــه در دهان شود؛ از جوهر روزي اســت و آن چــه از غذا در دهان شود؛ صلاح دين او است. اگــر بيند كه be كراهت چيزي در دهان او است؛ چنانكه خوردن آن be دشواري توانست؛ دليل بر سختي و رنج كند در معيشت. اگــر آن چــه در دهان او بود شيرين اســت و در گلو be آساني شد؛ دليل كند بر راحت و خوشي در معيشت

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند دهان وي سخت بسته است؛ دليل كه هلاك شود؛ يا بيمار شود؛ يا اجلش نزديك آمده باشد. اگــر بيند كه دهان او فراخ شده است؛ چنانكه طعام بسيرا در وي مي گنجيد؛ دليل اســت be قدر آن وي ra نعمت و روزي رسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي be خواب دهان خود ra نيكو بيند؛ دليل كه سخنهاي نيكو شنود. اگــر دهان خود ra كج بيند يا سست يا زشت؛ دليل اســت كه سخنهاي زشت شنود و be هيچ كار نيايد. اگــر كسي بيند كه گوشت دهان او بيفتاد؛ دليل كه او ra زياني رسد. اگــر بيند كه از دهانش خون بيرون مي آمد؛ دليل كه از كسي گفتگوي be خصومت شنود. اگــر بيند كه بدان خون شلوار او آلوده بود؛ دليل كه داوري آن از جهت زنان باشد.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  اگر بيند كه از دهان وي كرم يا جانوري بيرون آمد؛ دليل كه يكي از عيالان او از او جدا شــود be مرگ يا زندگاني. اگــر بيند كه از دهان او پليدي بيرون آمد؛ دليل كه كارش كه براي مردم اســت be سبب منت نهادن باطل شود. اگــر بيند كه از دهان او بوي خوش آمد؛ دليل كه مردمان بر وي ثنا گويند. اگــر بيند بوي ناخوش آمد؛ تاويلش be خلاف اين است. اگــر بيند كه از دهان او مرواريد بيرون مي آيد و مردمان برگرفتند و او هيچ برنگرفت؛ دليل كه مردمان از علم او بهره مند شــونــد و او ra هيچ منفعت نباشد. اگــر بيند كه از دهان خود پليدي مي انداخت و مردمان از وي مي گريختند؛ دليل كه شاعر اســت و مردمان ra هجو كند. اگــر بيند كه كسي بر دهان او مهر نهاد و ندانست كه كيست؛ دليل كه در ميان خلق رسوا شود. اگــر كسي بيند كه چيزي از دهان وي بيرون آمد؛ دليل كه سخني گويد. اگــر بيند كه چيزي نيكو در دهان گذاشت؛ دليل كه روزي حلال يابد. اگــر بيند كه چيزي پليد دردهان گذاشت؛ دليل كه روزي حرام خورد. اگــر بيند كه او ra دهان درده مي آيد؛ چنانكه عادت مردم است؛ دليل كه از كسي شكايت كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن دهان در خواب بر هفت وجه است.

  اول: منزل و خانه.

  دوم: خزانه وانبار.

  سوم: گشايش كارها.

  چهارم: مال.

  پنجم: حاجت.

  ششم: وزير.

  هفتم: دربان.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  دهان در خواب کام اســت و شيريني آن کامروائي اســت و تلخي آن ناکامي و تلخ کامي. ديدن دهان طبيعي در خواب هيچ تعبيري ندارد و نمي تواند محور خواب قرار بگيرد مگر اين ke be حالت غير طبيعي باشد يا مزه و طعم غير معمول داشته باشد. اگــر در خواب ببينيد ke دهانتان بزرگ شده ولي بزرگي آن زشت و زننده نيست روزي شما فراخ مي شــود و اگــر دهانتان خيلي تنگ شده بود ولي تنگي آن زببا be نظر نمي سيد دچار تنگي معاش مي گرديد. امــا اگــر دهانتان تنگ و زيبا شده بود سخني مي گوئيد ke آن سخن هــر جا و نزد هــر کس تکرار شــود براي شما سود و فايده مي آورد و موجب خوش دلي ديگران مي شود. اگــر دهانتان بزرگ و زشت شده بود حرف هائي مي زنيد ke هم براي خودتان زيان آور اســت و هم موجب آزردگي ديگران مي شود. اگــر ديديد ke چيزي در دهان داريد ke مي خواهيد بخوريد امــا فرو نمي رود و از خوردن آن نيز احساس ناخشنودي مي کنيد گرفتار سختي مي شويد و اگــر چيزي در دهان داشتيد ke شيرين و مطبوع بود و be آساني خورده ميشد be آسايش و نعمت و رفاه مي رسيد. اگــر ببينيد ke در دهانتان دندانهاي سفيد و مرتب اســت وضع خانوادگي مطلوبي خواهيد داشت و عکس اين هم هست.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  دهان

  دهان بزرگ : مهم بودن ؛ نشانه درجه احترام و وجهه شخصي

  دهان باز : خطر

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE