تعبیر خواب دندان

 

 • تعبیر خواب دندان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دندان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دندان

   

  حضرت دانيال گويد :

  دندان be خواب اهل بيت صاحب خواب اســت و دندانهاي بالا دلالت كند بر نرينه و دندان زيرين؛ دلالت كند بر مادينه و دندان پيشين دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران كند يا بر مادر و پدر اســت و دندانهائي كه بر جنب آن باشند؛ دليل بر عم و فرزندان و عمان كند و دندانهائي كه بر جنبِ دندانهاي ديگر اســت كه آن ra ثنايا خوانند؛ دليل بر مهتر و بزرگ خاندان كند و دندانهاي ديگر؛ دليل بر خالان و فرزندان خال كند و دندانهاي پسين؛ دليل بر كسي كند كه از خويشانِ دور باشد و بعضي از معبران گويند: دندانهاي پيشين و آن چــه از جانب دست است؛ دليل بر پدر و مادر كند. اگــر بيند دندان پيشين او مي جنبيد؛ دليل كه از اين جماعت كه وصف كرديم يكي بيمار شود.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند دندان پيشين او بر كف دستش افتاد يا بر كنار يا بر زمين افتاد و be خاك آلوده نگرديد؛ دليل كه او فرزندي يا خواهري يا برادري آيد؛ اگــر بيند دندان پيشين او بر زمين افتاد و در ميان خاك ضايع گرديد؛ دليل كه از اين جماعت يكي هلاك شود؛ يا جدا شود؛ چنانكه هيچكس از وي نشان ندهد. اگــر بيند بعضي از دندان بشكست يا ضايع شد؛ دليل كه be يكي از ايشان بلا و آفتي رسد. اگــر بيند دندان پيشين او كوفته شد؛ دليل كه او ra ba چنان كسان خصومت افتد. اگــر بيند يكي از دندان پيشين او كنده شد؛ دليل كه يكي از اين جماعت ra سخني زشت گويد و از وي مفارقت جويد. اگــر بيند دندانهاي پيشين او زياده شــد يا خوب و پاكيزه شد؛ دليل كه يكي از كسان ra خير و خرمي و زيادي رفعت و منزلت است. اگــر بيند در جنب دندان پيشين او دندان زيرين است؛ دليل كه او دختري آيد. اگــر بيند جمله دندانهايش بر دندانهاي ديگر؛ چــون تاويل دندانهاي پيشين بايد كرد و هــر دنداني كه تعلق بدان كس دارد. اگــر بيند دندانهاي او از آبگينه بود يا از سيم يا از سفال و مانندآن؛ دليل كه اجل او نزديك آمده باشد. اگــر بيند كه از دل او دندان رسته است؛ دليل كه زود هلاك شــود و بعضي از معبران گويند: افتادن دندان؛ گذاردن وام اســت و بعضي گويند؛ دليل كه زود هلاك شــود و بعضي گويند؛ دليل بر جنگ و خصومت است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  دندان بالا در مقابل چشم است؛ دليل بر نرينه كند و دندان زيرين در مقابل پيشاني است؛ دليل بر مادينه كند. اگــر بيند دندانهايش جمله در كنارش افتاد؛ پــس جمله ra در كف خود گرفت؛ دليل كه خويشان خود ra جمع كند و نگذارد كه از او جدا گردند. اگــر بيند از دندانهاي او بوي خوش مي آمد؛ دليل كه خويشان بر وي ثنا گويند. اگــر be خلاف اين بيند؛ دليل كه خويشان بر وي غيبت كنند. اگــر بيند دندانش درد مي كرد و بركند؛ دليل كه مال يابد. اگــر بيند دندان او سياه شد؛ او ra غم و اندوه رسد. اگــر بيند كه دندانهايش افتاده بود و در كهنه بست؛ دليل كه او راعمري دراز است؛ چنانكه هــمــه تبارِ خويش ra در گور كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه دندانش درد مي كرد و در دست فرا گرفت؛ دليل كه منفعت يابد و منفعت از سي درم كمتر نباشد و زياده از صد درم نباشد؛ be دست چپ گرفتن آن منفعت كم از سيصد درم نبوده و زياده از ده هزار درم نباشد. اگــر be هــر دو دست گرفت؛ دليل كه مال فراوان يابد. اگــر بيند كه از دهان دنداني خون آلود فرا گرفت؛ دليل كه منفعت ra از آن كس اســت كه آن دندان برگيرد؛ لكن او مصيبتي رسد. اگــر بيند كه بعضي از دندانهايش ناپديد شد؛ دليل كه be عدد آن از خويشان وي be غربت روند و be سلامت باز آيند. اگــر بيند كه هــمــه دندانهاي وي در ميان زبان جمع شــد و ديگر باز جاي خود نشست؛ دليل كه خويشان وي شكايت كنند از او.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن دندان ها در خواب بر شش وجه است.

  اول: اهل بيت  خانواده و بستگان.

  دوم: مال.

  سوم: منفعت.

  چهارم: غم و اندوه.

  پنجم: مصرف  (گزند و زيان).

  ششم: مفارقت وجدائي از خويشان.

  علامه مجلسي ( ره) گويد :

  سقوط دندانهاي بالا تعبير شده be مرگ خويشان پدري و دندان پايين be خويشان مادري

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  در جائي ديگر نوشته ام ke دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتي اعتقاد داشتند ke دندان هاي فک بالا مردان خانواده هستند و دندان هاي فک زيرين زنان.اما نسبت دادن نرينگي و مادينگي be دندان ها درست نيست چرا ke هيچ دليلي وجود ندارد ke ثابت کــنــد ke دندان هاي بالا نر هستند و دندان هاي فک پائين ماده. دندان ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامي اســت ke افراد نزد ما دارند. اين درست تر مي تواند باشد تا آن ها ra نر و ماده بدانيم. be نظر من دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي جلو فرزندان. دندان هاي پيشين زينت چهره be حساب مي آيند و فرزندان نيز زيب و زينت زندگي ما محسوب مي گردند. اگــر بيننده خواب ببيند ke دندانش کف دست يا روي زمين افتاده دو حالت دارد: اگــر دندان ba خاک کثيف و آلوده نشد و مفقود نگرديده باشد يکي از خويشانش بيمار مي شــود يا آسيبي be او وارد مي آيد ولي اگــر در خاک آلوده و يا مفقود شده او مي ميرد. ba توجه be اين ke آن دندان کدام است. گفتم ke دندان هاي کرسي همسر و پدر و مادر هستند و دندان هاي پيشين فرزندان و خواهران و برادران. اگــر بيننده خواب ببيند ke دندانش ra کرم خورده و درد مي کــنــد گرفتار دشمني شود. اگــر فــقــط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهي مي شــود و وامدار مي گردد. اگــر بيننده خواب ببيند ke دندان هايش سفيد و براق اســت زندگي خانوادگي رونق و جلا مي يابد و حادثه اي خوب براي او و خانواده اش اتفاق مي افتد. اگــر ببيند ke دندانهايش کثيف و زشت اســت غمي be آن ها مي رسد ke جنبه خانوادگي دارد. اگــر بيننده خواب ببيند ke هــمــه دندان هايش کثيف اســت يا حداقل عادي اســت يا يکي از دندان ها زياد سفيد و براق شده شخصي ke دندان be او انتصاب مي يابد شاخص مي شــود و ممتاز مي گردد و اگــر دندان کرسي شما درد مي کــرد و متورم و آماسيده شده بود ba همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و اگــر آن ra کشيديد و be دست خود يا پزشک بيرون آورديد از همسرتان جدا مي شويد. براي زن نيز همين تعبير هست يعني اگــر دندان کرسي خود ra بکشد از شوهرش جدا مي شود.

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن افتادن دندان يکي از خويشان از او جدا گردد

  ديدن شکستن دندان بزرگ مصيبت و جدل باشد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد دندانهايتان لق شده اســت ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي شكست تلخي خواهيد خورد و be نوميدي دچار خواهيد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد دكتر دندان شما ra مي كشد ؛ نشانة آن اســت كه be بيماري سخت و درد ناكي مبتلا خواهيد شــد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد دكتر دندان شما ra پر مي كند ؛ نشانة آن اســت كه پــس از نگراني بسيار اشياء قيمتي خود ra پيدا خواهيد كرد .

  4ـ مسواك زدن دندانها در خواب ؛ نشانة آن اســت كه براي حفظ ثروت خود كوشش و تقلايي بسيار خواهيد كرد

  5ـ اگــر خواب ببينيد تعدادي از دندانهاي خود ra پر كرده ايد ؛ نشانة آن اســت كه ba درگيريهايي شديد مواجه مي شويد و مي كوشيد از كنار آنها بگذريد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد دندانهاي مصنوعي خود ra گم كرده ايد ؛ نشانة آن اســت كه مسئوليتهايي سنگين be دوش خواهيد گرفت ؛ كه موجب لگدمال شدن غرور شما مي گردد .

  7ـ اگــر خواب ببينيد در اثر ضربه اي دندانتان مي شكند ؛ نشانة آن اســت كه ba مرگ و مير و حوادثي تلخ روبرو خواهيد شــد .

  8ـ اگــر خواب ببينيد دندانهايتان ra دكتر معاينه مي كند ؛ نشانة آن اســت كه دشمنان مخفيانه be شما نزديك مي شــونــد .

  9ـ اگــر خواب ببينيد دندانهايتان خراب و كرم خورده اســت ؛ نشانة آن اســت كه سلامتي شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .

  10ـ اگــر خواب ببينيد دندانهايتان ra be بيرون تف مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه يكي از اعضاي خانوادة  شما بيمار خواهد شــد .

  11ـ اگــر خواب ببينيد يكي از دندانهايتان پوسيده و شكسته اســت ؛ نشانة آن اســت كه در موقعيت بدي قرار خواهيد گرفت ... طرحها ؛ نيمه تمام متوقف خواهد شــد ؛ بيماري گريبانتان ra خواهد گرفت ... و سيستم عصبي اندامتان دچار اختلال خواهد گرديد .

  12ـ اگــر خواب ببينيد يكي از دندانهاي شما مي افتد ؛ نشانة آن اســت كه خبرهايي بد be گوش شما خواهد رسيد

  اگر خواب ببينيد دوتا از دندانهاي شما مي افتد ؛ علامت آن اســت كه ناخواسته be اوضاع بدي كشانده خواهيد شــد ... و اگــر خواب ببينيد كه سه تا از دندانهاي شما مي افتد ؛ نشانة آن اســت كه اتفاقات خيلي بدي برايتان رخ خواهد داد .

  13ـ اگــر خواب ببينيد تمام دندانهاي شما مي افتد ؛ نشانة آن اســت كه مرگ و قحطي در اجتماع رواج خواهد داد

  14ـ اگــر خواب ببينيد دندانهاي كرم خورده خود ra مي كشيد ؛ علامت آن اســت كه be فقر و تنگدستي دچار خواهيد شــد .

  15ـ اگــر خواب ببينيد جرم دندانهايتان پاك مي شــود ؛ نشانة آن اســت كه موقتأ be بيماري دچار خواهيد شــد ... وظايفي كه be عهدة شما گذاشته شده اســت عاقلانه be پايان خواهيد رساند .

  16ـ اگــر خواب ببينيد از تماشاي دندانهاي زيبا و سفيد خود لذت مي بريد ؛ نشانة آن اســت كه در پي برآورده شدن آرزوهاي خود be شادماني بزرگي دست مي يابيد .

  17ـ اگــر خواب ببينيد يكي از دندانهاي خود ra مي كشيد و آن دندان ra گم مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه be كاري رو مي آوريد كه چندان دلپذير و سودآور نيست .

  18ـ اگــر خواب ببينيد دندانپزشكي ؛ دندانهاي شما ra جرم گيري و تميز مي كند ؛ نشانة آن اســت كه در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصي خود دفاع خواهيد كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE