تعبیر خواب دل

 

 • تعبیر خواب دل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دل

   

  بدان كه دل؛ پادشاه تن است. و تن؛ قائم be فرمان اوست و دل خزانه عقل و ضمير اســت در نهان و آشكارا.

  محمدبن سيرين گويد :

  دل ديدن be خواب؛ مالي بود كه be وي رسيده؛ يامالك وي گردد. اگــر بيند دل بيرون تن او بود؛ دليل بود بر صلاح و نيكوئي تن وي. اگــر بيند دل او تنگ شد؛ دليل كه كارهاي وي تنگ و دشوار شود. اگردل ra شادمان بيند؛ دليل كه كارها بر وي گشاده گردد. اگــر دل فروبسته بيند؛ از گناه توبه بايد كردن. اگــر دل ra بر دست راست نهاده بيند؛ دليل كه سخت بيمار شود. اگــر دل ra be هــر دو دست گرفته بيند؛ دليل كه كارها بر وي برآيد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه دلش درد مي كرد؛ دليل كه مالش زياده شود. اگــر بيند كه چشمهاي او گشاده شده بود؛ دليل كه be كارهاي هــر دو جهان راغب شود. اگــر بيند از دل او خون بيرون آمد؛ دليل كه از كار ناكردني توبه كند و be حق تعالي بازگردد. اگــر بيند از دل او صفرا بيرون آمد؛ دليل كه بيمار شود. اگــر بيند بر دل وي خستگي رسيد؛ دليل كه بي غم شود. اگــر بيند از دل او گوهر بيرون آمد و آن گوهر از دهان بيرون افكند؛ دليل كه كافر شود. اگــر بيند كه آن گوهر از زمين برداشت و فرو خورد؛ دليل كه باز مسلمان شود. اگــر بيند گوهر از دل بيرون آورد؛ دليل كه ترك نماز بگويد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند دل او پاره پاره شد؛ دليل كه دل ra be هوس محال و شغلهاي ناكردني مشغول كند. اگــر بيند دل او روشن و منور است؛ دليل بر صلاح دين او كند. اگــر بيند دلش تاريك و تيره است؛ تاويلش be خلاف اين است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  دل be خواب ديدن be ده وجه است.

  اول: مال.

  دوم: رياست.

  سوم: فرزند.

  چهارم: شجاعت.

  پنجم: جوانمردي.

  ششم: حرص و آز.

  هفتم: دين.

  هشتم: قوت نيرومندي.

  نهم: شهوت و خواهش.

  دهم: نهان داشتن احوال خويش و امور.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE