تعبیر خواب دعا کردن

 

 • تعبیر خواب دعا کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دعا کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دعا کردن

  محمدبن سيرين گويد :

  دعا در خواب؛ دليل حاجت روائي بود. اگــر بيند خود ra دعا همي كرد و آمرزش مي خواست؛ دليل بود كه عاقبتش be خير بوده حاجتش روا شود. اگــر كسي بيند دعا be كسي مي نمود؛ دليل كه be ظلم و فساد گرايد و امر be معروف be جاي نياورد. اگــر بيند مظلومي ra دعا مي كرد؛ دليل كند كه هــمــه خلق ra نيكو بود و بدكس نينديشد و حاجت هــمــه كس ra روا كند. اگــر بيند دعاي خاص همي خواند؛ دليل كه وي ra فرزندي آيد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر مصلح و پارسا بود؛ خدا وي ra بيامرزد و حاجت او ra روا كند. اگــر مفسد بود گناهش ra عفو كند و او ra توبه دهد. اگــر كافر بود؛ اسلام او ra كرامت كند.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد دعا مي خوانيد ؛ نشانة آن اســت كه دشمناني پنهاني شما ra ترغيب مي كنند ... و شما در آن هنگام be حمايت و همبستگي دوستان نيازمند خواهيد شــد تا از شر دشمنان نجات پيدا كنيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ديگران در حال دعا خواندن هستند ؛ نشانة آن اســت كه خطري دوستان شما ra تهديد مي كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE