تعبیر خواب دشمن

 

 • تعبیر خواب دشمن
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب دشمن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دشمن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند ba دشمن در نبرد بود؛ اگــر بيند دشمن او ra بخورد؛ دليل كه در بلا و مصيبت افتد و توبه بايد كرد و صدقه بايد داد؛ تا از آن برهد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن دشمني be خواب بر سه وجه بود.

  اول: بستگي كارها.

  دوم: غم و اندوه.

  سوم: زيان مالي.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  دشمن قيافه مشخص و معيني ندارد ke در خواب بتوان ديد؛ مي توان احساس کرد. مي توان فهميد ke او دشمن اســت دشمن در خواب ما دوست اســت و رو be رو شدن ba دشمن برخوردي دوستانه و صميمانه است. اگــر در خواب کسي ra دشمن انگاشتيد و اين دشمن be طرف شما آمد؛ دوستي اســت ke be سوي شما مي آيد و ترسي از او احساس مي کنيد شادي و شعفي اســت ke او be شما مي بخشد. اگــر فکر کرديد ke خودتان ba کسي دشمن شده ايد. در واقع نسبت be او محبت خواهيد کرد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  دشمن : آشتي

  دشمن بودن ba کسي : شما موانع ra از سر راه بر خواهيد داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE