تعبیر خواب دست

 

 • تعبیر خواب دست
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دست » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دست

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه قاضي يا سلطان دست او ببريدند؛ دليل كه برادر يا خواهر او بميرد. اگــر هــر دو دست خويش بريده بيند؛ دليل كه از كسب و كار و مراد خويش باز ماند. اگــر بيند كه be يك دست دست ديگر ra باز مي كرد؛ دليل اســت بر كسب خود ظلم و بيداد كند. اگــر بيند كه دست خويش ra be كار مي بُرد؛ دليل كه او ra دل be هواي كسي مشغول شود. اگــر بيند كه كفهاي دست بر هم مي زند؛ دليل كه ba كسي پيوندد يا كسي ra be نكاح آورد. اگــر بيند كه در شهر وي؛ يكي ra بياوردند و دست او ra ببريدند؛ و ديگري ra be دار زدند؛ دليل كه امير آن شهر معزول شــود و ديگري be جاي ان نشنيد. اگــر بيند كه دست او شل شده؛ دليل كه برادر يا انباز او ra باز دارند و در شغلهاي او خلل افتد. اگــر بيند كه همچون چهارپايان be چهار دست و پاي همي رفت؛ دليل كه حاجتي محال جويد و be دشواري برآيد. اگــر بيند كه هــر دو دست او مي لرزيد؛ دليل اســت كه از كسب فروماند. اگــر بيند كه دست او مادرزاد خشك است؛ دليل كند كه از صدقه دادن و كار خير بازماند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه چپ شده اســت و كارها be سمت چپ مي كرد؛ دليل كه كارهاي پوشيده كند و حاجتش روا شود؛ خاصه كه كارزار be دست چپ كند. اگــر بيند كه دست ها ra be سوزن نيل كرده است؛ دليل كه همتش بر تعليم علم و دانش اســت و بلندي حال. اگــر بيند كه دستش بريده گرديد و ندانست كه دست راست اســت يا چپ؛ دليل اســت او ra مصيبتي رسد؛ از مرگ برادر يا فرزند يا انباز اگ ربيند كه دست او بزرگتر يا قوي تر از آن شــد كه است؛ دليل اســت بر قوت احوال آن كسان كه ياد كرده شد. اگــر بيند كه چــون دستش بريده شــد قرآن مي خواند؛ دليل اســت كه دست از عصيان بازدارد و حرام نكند و راه خير كند و بعضي از معبران گويند: دست بريدن در خواب؛ دليل بر عمر دراز و عيش خوش كند. اگــر بيند كه دست راست او ببريدند از بهر گناه؛ دليل كه دروغگو و بي امانت است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه دست خويش ra چــون چنبر درگردن كرده است؛ دليل كه كردار نيك و نماز و طاعت كند و حج و غزا كند و خيرات بجا آورد. اگــر بيند كه دست او ra از جائي كوتاه كردند؛ دليل اســت مقصودي كه دارد بر مي آيد از كسي كه از او ياري خواهد. اگــر بيند كه دست او كوتاه و پا دراز شــد و از تركيب و حال خويش بگشت؛ دليل بر فسادِ پيشه و منفعت وي كند. اگــر بيند كه پادشاهي دست راست او ببريد؛ دليل اســت سوگندش دهند و سوگند دروغ كند. اگــر بيند كه دستش از تن او تحويل كرد be بدن پيغمبري؛ يا كسي از اهل زهد و صلاح؛ دليل اســت حق تعالي او ra هدايت دهد؛ يا كسي بر دست او توبه كند و be خداي تعالي باز آيد؛ همچنان كه بر دست پيغمبران و زاهدان توبه كنند. اگــر بيند كه دستش تحويل كرد be تن پادشاهي؛ اگــر آن پادشاه مصلح و ديندار است؛ دليل بر خير و صلاح دين كند. اگــر آن پادشاه مفسد و بي دين است؛ دليل بر شر و فساد دين كند. اگــر بيند كه يك دست و ي دراز شد؛ دليل اســت بر قوت حال و بدانچه طلب همي كند و be اميدي كه دارد برسد. اگــر بيند كه be هــر دو دست مي رفت؛ دليل اســت در كار خويش اعتماد نمايد و معبران گويند: از خويشان منفعت يابد. اگــر بيند كه دست ba او سخن گفت؛ دليل كه معيشت او نيكو است. اگــر بيند بر هــر دو دست خويش مرواريد بسته داشت؛ دليل اســت جمله قرآن ظاهر بخواند.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  اگر بيند دستش چــون دست سلطان شده است؛ بزرگي و پادشاه يابد. اگــر بيند دست راست او دراز شده است؛ دليل كه دولتش زايل شود. اگــر بيند كه دست ها ra ba اشنان مي شست؛ دليل اســت كه ازخير او نااميد شود؛ آن كه اميد دارد. اگــر بيند جانوري كه be تاويل نيك باشد از سوي دست چپ او آمد و be سوي راست بيرون شد؛ يا بيند از سوي دست راست آمد و be چپ بيرون شد؛ دليل كه غم و اندوه از او زائل شــود و عاقبت كارِ وي محمود است. اگــر آن جانور be تاويل بد است؛ تاويل خواب be خلاف اين است. اگــر بيند دست راست او خشك شد؛ دليل بر فساد صحت او كند. اگــر بيند كه دست كسي ra be دست گرفته يا دست در گردن كسي در آورد و ندانست آن كس زنده اســت يا مرده؛ دليل اســت عمر او دراز است. اگــر بيند كه از دست مشركي؛ دست اورنجن سيمين كرد؛ دليل اســت مشركي بر دست او مسلمان شود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  در خواب دست ها ra be طور اختصاصي نمي بينيم و اگــر دست ها ra ببينيم توجهمان جلب مي شــود مگر اين ke be علتي ke اين علت يا نقصان اســت در دست ها و يا زيادتي. برخي از معبران نوشته اند هــر دست يا زن بيننده خواب اســت و يا برادر و برخي ديگر معتقدند ke دست راست برادر اســت و دست چپ فرزند. اگــر زيادتي در دست ببينيم در واقع زيادتي کمکي اســت ke دريافت مي کنيم و نقصان تنگدستي و فقر و گرفتاري هاي مالي است. زينت در دست ها براي زنان نيکو اســت و کلا خوب اســت امــا براي مردان ديدن زينت مثل انگشتري و النگو خوب نيست و کراهت دارد. اگــر در خواب ببينيد ke دست ها ra be هم افکنده ايد دچار فقر و تنگدستي مي شويد و چـنـانـچه ببينيد دست اضافه آورده ايد be نوشته نفايس الفنون کار نيک انــجـام مي دهيد. اگــر در خواب ببينيد ke دستتان لمس شده و کار نمي کــنــد نشان آن اســت ke از ياري ديگران نا اميد و دلسرد مي شويد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  دست

  ديدن دست فردي ديگر : ملال

  دست بريده شده يا زخمي : بدبختي

  دستان زيبا : در امور کاري موفقيتي خواهيد داشت

  دستان کوچک : خيانت

  دستان پشمالو : شکست

  دستان زياد داشتن : پولي be دستتان خواهد رسيد و يا از شما تجليل خواهد شد

  فقدان دست راست : از دست دادن پدر

  فقدان دست چپ : از دست دادن مادر

  شستن دستان : اطرافيانتان ازشما قدرداني خواهند کرد

  فشردن دست کسي : آشنايي ba فردي جديد

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن شکستن دست مصيبت بود

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن دستهاي زيبا در خواب ؛ علامت آن اســت كه be سرعت نام شما مشهور مي شــود و امتيازات بزرگي be دست مي آوريد .

  2ـ ديدن دستهايي زشت در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be دام فقر و نوميدي خواهيد افتاد .

  3ـ اگــر در خواب لكة خوني ؛ روي دستي ببينيد ؛ علامت آن اســت كه از خانوادة شما انتقادي نامعقول و دور از ذهن خواهد شــد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد دستتان زخمي شده اســت ؛ علامت آن اســت كه براي رسيدن be چيزي حداكثر تلاش خود ra مي كنيد امــا شخص ديگري زودتر از شما آن ra تصاحب مي كند .

  5ـ ديدن دست قطع شده در خواب ؛ علامت آن اســت كه مردم قادر be دركِ تفكر و احساسات شما نخواهند شــد و شما ترجيح مي دهيد در انزوا زندگي كنيد .

  6ـ اگــر در خواب احساس كنيد دست خود ra سوزانده ايد ؛ علامت آن اســت كه براي be دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام مي كنيد و براي همين ba شكست مواجه مي شويد .

  7ـ اگــر خواب ببينيد دستتان از موهاي بلند پوشيده شده اســت ؛ علامت آن اســت كه در محدودة كارهاي خود فرد مقتدر و بزرگي نمي شويد .

  8ـ اگــر خواب ببينيد دست شما بزرگتر از حد طبيعي اســت ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي پيشرفت مي كنيد ... اگــر خواب ببينيد دست شما كوچكتر از حد طبيعي اســت ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي پيشرفت و موفقيتي نخواهيد داشت .

  9ـ اگــر در خواب دستهاي خود ra كثيف و خاك آلود ببينيد ؛ دلالت بر آن دارد كه ba ديگران از روي حسادت و دور از انصاف رفتار خواهيد كرد .

  10ـ شستن دست در خواب ؛ نشانة شركت در جشن و شادماني اســت .

  11ـ اگــر زني در خواب دستهاي خود ra ستايش كند ؛ علامت آن اســت كه توجه مردي ra be خود جلب مي كند و سالها در كنار او زندگي خواهد كرد .

  12ـ اگــر زني خواب ببيند مردي دستهاي او ra در دست مي گيرد ؛ علامت آن اســت كه be اعمال نامشروع كشيده خواهد شــد .

  13ـ اگــر زني خواب ببيند دست be آتش مي زند ؛ علامت آن اســت كه be مقام والايي دست خواهد يافت .

  14ـ اگــر خواب ببينيد دستهاي شما ra بسته اند ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي ba سختي و مشكلاتي مواجه مي شويد ... امــا اگــر بتوانيد در خواب دستهاي خود ra آزاد كنيد علامت آن اســت كه ديگران ra مجبور مي كنيد تا از فرامين شما اطاعت كنند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE