تعبیر خواب دست بند

تعبیر خواب دست بند

 

 • تعبیر خواب دست بند
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب دست بند » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دست بند

   

  محمدبن سيرين گويد :

  دست اورنجن كه دست بند باشد، در خواب زنان را شوهر است و مردان را غم و اندوه و تنگدستي. اگر بيند دست اورنجن سيمين داشت، دليل كه غم و اندوهش كمتر باشد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند پادشاهي دست اورنجن به وي داد، دليل است كه او را فرزندي آيد يا برادري. اگر اين خواب را زني بيند، دليل كه شوهر كند.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند در هر دو دست، دست اورنجن سيمين داشت، دليل كه او رامال و نعمت به رنج حاصل شود اگر بيند كه در دست مشركي دست اورنجن سيمين كرد، دليل است مشركي بر دست او مسلمان شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن دست اورنجن (دستبند) به خواب بر دوازده وجه است.

  اول : برادر.

  دوم : خواهر.

  سوم : شريک.

  چهارم : دوست.

  پنجم : رفيق وهمراه.

  ششم : فرزند.

  هفتم : قوت و نيرومندي.

  هشتم : توانائي.

  نهم : ولايت وحکومت.

  دهم : مال.

  يازدهم : محبت.

  دوازدهم : پيشه و زراعت.

  ديدن اورنجن(ميله اي از طلا يا نقره که زنها در دست يا پا کنند) در خواب بر پنج وجه است.

  اول : رياست.

  دوم : حكومت.

  سوم : مكروحيله.

  چهارم : غم و اندوه.

  پنجم : فرزند يا برادر.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  دستبند نيز از چيزهايي است که ديدنش در خواب براي مردان خوب نيست و براي زنان نيکو مي باشد. نوشته اند که دستبند براي زنان در خواب شوهر است و براي مردان غم و اندوه است و ميزان غم و اندوه به ارزش و بزرگي و کوچکي دستبند مربوط مي گردد. اگر در خواب ببينيد که دستبند بسته ايد به غم و اندوه گرفتار مي شويد يا بدهي بار مي آوريد ولي اگر زني ببيند که دستبند دارد به اندازه ارزاني و گراني آن با شوهرش روابط خوب ايجاد مي کند. نوشته اند که اگر زني در خواب ببيند دستبند گران بهايي بسته کار شوهرش رونق پيدا مي کند و شان و شخصيت مي يابد و سود عايدش مي شود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE