تعبیر خواب دستکش

 

 • تعبیر خواب دستکش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دستکش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دستکش

   

  بدان كه دستكش در خواب مردان بهتر از زنان است.

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر مردي بيند دستكش در دست داشت و از آهن است؛ دليل كه او ra قوت و توانائي است؛ خاصه كه از فولاد بود. اگــر دستكش زرين اســت يا سيمين؛ تاويلش چــون دست اورنجن است.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن دستكش در خواب؛ بر سه وجه است. اول: قوت و توانائي. دوم: ظفر يافتن بر دشمن. سوم: نظام كارها.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهي هاي ما. کارهاي خوبي ke مي توانيم بکنيم ولي بي تفاوت از کنارشان مي گذريم و مي رويم و be گمان خويش از گرفتاري گريخته ايم ولي در واقع ذمه ما مسئول باقي مي ماند و ضمير ناخودآگاه ما از آن متالم مي گردد. چــون دست و دستکش مطرح اســت بيشتر چيزهايي ke مي توانيم بدهيم يا بنويسيم و کوتاهي مي کنيم be شکل دستکش ظاهر مي گردد. اگــر در خواب ببينيم دستکش داريم خواب ما مي گويد کارخيري بوده ke انــجـام نداده ايم يا موردي براي انــجـام يک نيکي ساده و کوچک پيش مي آيد ke مي توانيم صورت عمل be آن ببخشيم. اگــر دستکش ra نپوشيده باشيد خويشتن ra مسئول نمي دانيد و ارتباطي بين خود و آن موضوع احساس نکرده و فکر مي کنيد اصلا be شما مربوط نيست ولي اگــر پوشيده باشيد احساس مسئوليت مي کنيد. اگــر دستکش سوراخ باشد خطائي اســت ke مرتکب شده ايد يا مي شويد. اهميت موضوع نيز از رنگ دستکش معلوم مي شود. هــر چــه تيره تر باشد مهم تر اســت و هــر چــه روشن تر باشد کم اهميت تر.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد دستكشي نو در دست داريد ؛ علامت آن اســت كه ba اينكه مادي نيستيد در روابط خود ba ديگران نهايت صرفه جويي ra مي كنيد ... ba سختيها و مشكلاتي روبرو مي شويد امــا be شكل رضايتبخشي از عهده حل و فصل اين مشكلات و سختيها بر خواهد آمد .

  2ـ اگــر در خواب دستكش كهنه يا پاره اي be دست كنيد ؛ نشانة آن اســت كه be شما   خيانت مي كنند و متحمل زيان خواهيد شــد .

  3ـ اگــر در خواب دستكش خود ra گم كنيد ؛ نشانة آن اســت كه بي يار و تنها مي مانيد و بايد be تنهايي زندگي خود ra اداره كنيد .

  4ـ اگــر در خواب يك جفت دستكش پيدا كنيد ؛ علامت آن اســت كه دچار روابط عاطفي مي شويد و ازدواج مي كنيد .

  5ـ اگــر مردي خواب ببيند دستكش زنانه اي be دست مي كند ؛ علامت آن اســت كه مي خواهد از دست زني بگريزد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد دستكش خود ra از دست درمي آوريد ؛ علامت آن اســت كه در روابط عاطفي يا در امور كار be توفيقي اندك دست مي يابيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE