تعبیر خواب در

 

 • تعبیر خواب در
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب در » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب در

   

  حضرت دانيال گويد :

  در be خواب ديدن زن است. اگــر بيند درهاي معروف در برابرش گشاده شد؛ دليل كه درهاي نعمت و مال دنيا بر وي گشاده شود. اگــر بيند آن درهايي كه گشاده شــد بر جانب راه بود؛ دليل كه مال و نعمتي كه دارد be زودي هزينه كند بر خاص و عام. اگــر بيند بر دَرِ سرا در برابرش گشاده شد؛ دليل كه مالي كه بدو رسد از جهت پادشاه بود و بر عيال خود نفقه كند. اگــر بيند كه درِ سرايِ او بشكست؛ يا بيفتاد يا ضايع شد؛ دليل اســت بر مصيبت و رنج عظيم كه بدو رسد.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند دَرِ سراي كسي بشكست و ببردند و نداند كه be كجا بردند؛ دليل كه در محنت و مصيبت افتد؛ خداوند خانه. اگــر بيند دَرِ سرايش از جايگاه خود زايل شد؛ دليل كه حال او از نيكي be بدي زايل گردد؛ be سبب اهل او. اگــر بيند در سراي او انباشته است؛ دليل كه اهل آن سراي ra مصيبت رسد. اگــر بيند در ميان سراي او در كوچك بود؛ دليل كه آفتي و مكروهي be عيال او رسد. اگــر بيند در سراي او بزرگ و قوي گرديد؛ دليل بود بر نيكي اهل و عيال او. اگــر بيند در سرايش چنان فراخ بود كه هيچ در be آن فراخي نبود؛ دليل كه قومي بي فرمان او در سراي او شوند؛ be هنگام مصيبت يا be وقت خصومت. اگــر بيند حلقه در سراي كسي مي جنبانيد؛ اگــر جوابش داد؛ دعاي او مستجاب شــود و باشد كه گنجي طلبكند و بيابد. اگــر بيند چــون حلقه بجنبانيد زود در سراي بگشادند؛ دليل كه حق تعالي البته دعاي او مستجاب كند و بر دشمن ظفر يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه ددگان در خانه او بر مي جهند؛ دليل كه جوانان قصد عيال او كنند. اگــر ديد در خانه او دو حلقه داشت؛ يا بر در خانه او ددگان بودند؛ دليل كه زنان او ra دوست دارند. اگــر بيند در آسمان گشاده گرديد؛ دليل اســت كه بر مردم آن ديار در خير گشاده شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن در be خواب بر سه وجه است.

  اول: صاحب خانه.

  دوم: زن.

  سوم: خادم.

  هر كه دروازه شهر be خواب ديد؛ دليل بود بر حاجت و درباني پادشاه و مرديِ بزرگ است.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب ببينيد ke خانه شما همان اســت امــا در آن عوض شده زني ناشناس راه ra بر شما مي بندد و مانع کار شما مي شــود و سدي پيش راه تان be وجود مي آورد. اگــر آن در ra گشوده ديديد و be درون رفتيد آن موانع ra از ميان بر مي داريد و اگــر هم چنان بسته ماند مشکل شما باقي مي ماند. معبران قديم نوشته اند در؛ در خواب زن اســت و برخي معتقدند ke در خواب هاي ما در مراد و مقصود اســت و هدف اســت و هــر دوي اين ها مي تواند باشد زيرا زن هم يکي از هدف هاي مرد است. اگــر be جائي رسيديد ke در بزرگي وجود داشت و شما آن در ra نمي شناختيد؛ چنان چــه آن در پيش روي شما گشوده شــد يا خودتان آن ra گشوديد راه زندگي شما باز و هموار مي شــود و کامياب مي گرديد و اگــر در بسته ماند و نتوانستيد باز کنيد مشکل شما باقي مي ماند. اگــر در خواب ديديد در خانه شما و يا در خانه ايکه شماحس مي کنيد متعلق be شما اســت شکسته يا تغيير شکل داده و شما از ديدنش ناراحت شديد اتفاق نا مطلوبي براي شما مي افتد و معبران نوشته اند ابتلا و بلائي پيش مي آيد. اگــر بيننده خواب ببيند ke در خانه اش ra ba تير و تخته و آت و آشغال و چوب و آجر انباشته اند. براي اهل خانه غمي پيش مي آيد. اگــر بيننده خواب ببيند در خانه اش دو تا شده يعني يک در ديگر هم be وجود آمده زني در زندگيش پيدا مي شــود و be همين علت ba همسرش اختلاف پيدا مي کند. اگــر بيننده خواب ببيند در خانه اش کوچک شده همسرش بيمار يا غمگين مي شــود و اگــر ديديد بزرگتر از حد معمول و متعارف شده براي بيننده خواب مهمان ناخوانده مي رسد. اگــر در خواب ببينيد ke در خانه شما ra رنگ زده اند و آن رنگ سياه اســت عزت و حرمت شما افزوده مي شود. اگــر در خانه شما ra رنگ زرد زده باشند همسرتان بيمار مي شود. اگــر سرخ يا سفيد بود شادي و نشاط براي همسرتان ايجاد مي گردد و شما هم خوشحال مي شويد. اگــر ديديد در کوچکي در شکم در بزرگ خانه شما be وجود آمده همسرتان فرزند دختر مي آورد ke آن دختر از هــر جهت be مادرش شبيه مي شود.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  در

  در باز : سود

  در بسته : يک موقعيت ناخوشايند

  دري ke جيرجير ميکند : يک ملاقات ناخوشايند

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد از دري تو مي رويد ؛ نشانة آن اســت كه دشمناني كه بيهوده سعي مي كنيد از آنها بگريزيد be شما تهمت مي زنند .

  2ـ اگــر خواب ببينيد از در خانة كودكي تو مي رويد ؛ علامت آن اســت كه روزهاي لبريز از نعمت و شادماني در انتظار شما اســت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد در شبي باراني از دري تو مي رويد ؛ نشانة آن اســت كه قرار ملاقاتهايي خواهيد داشت و از ثروت خود براي انــجـام كارهايي غير قانوني استفاده خواهيد كرد ... اگــر زنان چنين خوابي ببينند ؛ نشانة آن اســت كه be اعمال نابخشودني دست خواهند زد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد ديگران be سوي در مي روند ؛ علامت آن اســت كه براي كسب ثروت ؛ كوششهايي بيهوده و بي ثمر انــجـام مي دهيد ... اگــر كشاورزان و سياستمداران چنين خوابي ببينند ؛ علامت تغيير و تحول در زندگي اســت ... اگــر نويسنده اي چنين خوابي ببيند ؛ نشانة آن اســت كه خوانندگان آخرين اثر او ؛ روش او ra در بيان واقعياتها be باد انتقاد مي گيرند .

  5ـ اگــر خواب ببينيد هنگامي كه سعي مي كنيد دري ra ببينديد در از لولا جدا مي شــود و be كسي آسيب مي رساند ؛ علامت آن اســت كه ba پند و اندرز  مهرباني دوستي ra بدبخت مي كنيد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد كسي سعي مي كند دري ra قفل كند ولي نمي تواند ؛ علامت آن اســت كه از بدبختي دوستي آگاه مي شويد امــا توان كمك be او ra نخواهيد داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE