تعبیر خواب دريا

تعبیر خواب دريا

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب دريا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دريا » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دريا

   

  در خواب پادشاهي است، يا عالمي. اگر بيند كه آب دريا روشن و صاف است، دليل كه پادشاه عالم و فاضل است. اگر تيره و صاف بود، دليل كه مفسد و ظالم است. اگر بيند كه از آب دريا برخي بخورد، دليل كه به قدر آن چه خورده است عزت يابد. اگر بيند كه از دريا به شنا بيرون آمد، دليل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بيرون آيد. اگر بيند كه در دريا غرق شد و بِمُرد و بعد از آن وي را بالا افكند، دليل كه در كار دنيا به حرص غرق شود. اگر بيند كه غرق شد و باز از دريا بيرون آمد، دليل است كه از كار دنيا خلاصي يابد. اگر بيند كه از دور به دريا مي نگريست و نزديك او نرفت، دليل كه بدانچه اميد دارد نرسد. اگر بيند كه بر روي دريا همي شد، چنانكه پاي او تر نبود، دليل است از آتش دوزخ ايمن شود و كارهاي دنيا بر او آسان شود.

  محمد بن سيرين گويد :

  اگر بيند كه از دريا آب خوشگوار همي خورد، دليل كند كه به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت يابد و اگر بيند كه جمله آب دريا را بخورد، دليل كند كه پادشاهي همه جهان را بگيرد. و بعضي گويند كه به قدر آن كه از آب دريا خورده بود وي را بزرگي و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافي بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي بيند كه در دريا است، دليل كه به خدمت پادشاه شود، يا مطيع مردي عالم و فاضل شود. اگر بيند درميان دريا متحير فرومانده است، دليل كه كار او بر خطر است. اگر بيند كه از دريا بيرون آيد، دليل است بي غم شود. اگر بيند كه آب دريا بخورد و به غايت سرد است. اگر بيننده عالم است از علم بهره تمام يابد. اگر بيننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ايمن شود، يا علم آموزد، لكن از علم بهره يابد. اگر بيند كه آب دريا مي خورد و سخت گرم است، دليل كه گناه كند و تاويل آن به غايت بد است. اگر بيند كه آب دريا گنده و ناخوش است، دليل كه او را خصمي بزرگ پيش آيد و او را آن خصم بيم سخت است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه در آب دريا همي رفت، دليل است توفيق طاعت يابد. اگر بيند كه آب دريا زياده شد، دليل كه لشگر پادشاه زياد شود. اگر بيند كه آب دريا كم شد، دليل كه لشگر پادشاه هلاك شود. اگر بيند كه برخي از آب دريا بخورد و بر وي هيچ پديد نيامد، دليل كه پادشاه يا عالمي را هلاك كند. اگر بيند كه آب از درياها و رودها جمع شدند، دليل كه پادشاه آن ديار مال و خزانه خويش را به يكجا جمع كند. اگر بيند كه از دريا موج ها برخاست و جهان از ابر تاريك شده بود. دليل بود بر گناه و عصيان مردم آن ديار. اگر بيند كه از دريا موجي برخاست يا از دريا شكار مي گرفت، دليل است كه به اندازه و قدر آن، روزي حلال يابد و عيش بر عيال او فراخ و گشاد شود. اگر بيند كه آب دريا شور است كه خورد، دليل كه كسب حلال بگذارد و كسب حرام كند.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  نفايس الفنون نوشته دريا در خواب پادشاه است ولي به نظر من دريا را نبايد صرفا پادشاه دانست چون در زمان هاي مختلف دارندگان قدرت نام هاي مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتي مي تواند در خواب ما به صورت دريا ظاهر شود. گاهي اين صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئيس اداره و يا به قول فرويد امپراطور و امپراطريس و حتي مدير کلي مقتدر که بيننده خواب از او رعب دارد و مي ترسد و يا به لطف و محبتش اميد بسته است. تمام کساني که ما نسبت به آن ها ضعف شديد داريم در خواب هاي ما به صورت پديده هاي عظيم جلوه گر مي شوند مانند دريا، آسمان، توفان، رعد و برق و يا شير و پلنگ. عقيده فرويد نيز عينا همين است حال اگر در خواب ببينيم که کنار دريا ايستاده ايم با چنين شخصيتي مجاور مي شويم و چنانچه ببينيم از آب دريا مي نوشيم متنفع مي شويم و سود مي بريم. اگر بيننده خواب ببيند که آب دريا را نوشيد به طوري که چيزي باقي نماند به قدرت و شوکت و عظمت مي رسد. اگر بيننده خواب ببيند که روي آب دريا راه مي رود در کار خطرناکي مداخله مي کند که احتمال لغزش و سقوط او مي رود ولي موفق مي شود. معبران نوشته اند در ساحل دريا بودن و منظره تلاطم دريار را مشاهده کردن نشانه اي است از بيماري فرزندان. چنانچه ببينيد که از کشتي بيرون مي آييد و به ساحل قدم مي نهيد فرزند بيمار يا عزيز ديگري که بيمار داريد شفا مي يابد. اگر خود را در دريا در حال غرق شدن ببينيد گرفتار مشکلاتي مي شويد. بودن در کشتي در درياي آرام نشان امنيت و آرامش زندگي است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  دريا

  کشتي راني در دريا : شهامت ريسک کردن

  در آن غرق شدن : بدبختي که به دست خود موجب شده ايد

  درياي آرام : شادماني

  درياي متلاطم : ناراحتي وغصه

  افتادن در دريا: ضرر و زيان ، بدبختي

  درياي شفاف : شادماني

  درياي مواج : نيکبختي در تمام اموري که در آن گام برميداريد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ شنيدن زمزمة دريا با ساحل در خواب ، نشانة‌آن است كه زندگي اي ملال آور و بي ثمر را سپري خواهيد ساخت ، زندگي اي تهي از عشق و محبت .

  2ـ ديدن دريا در خواب ، نشانة آرزوهاي بي ثمر است .

  3ـ اگر زني خواب ببيند با همسر خود در دريا شنا مي كند ، نشانة آن است كه به نخستين آرزوهاي خود دست مي يابد .

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

  کلمات کلیدی : اگر دريا کشتي ـ نفايس « تعبیر » ، آب آتش آرام آرامش آرزوهاي آسان آسمان، آمد، آموزد، آن آن، آنلي آور آيد آيد، آييد ابر ابراهيم احتمال اداره ادامه از است است است، افكند، الفنون امنيت اموري اميد امپراطريس امپراطور اند اندازه او اويتنهاو اي ايد درياي ايستاده ايم ايمن اين اگر با باز باقي بالا ببيند ببينيد ببينيم بخورد بخورد، بد بدانچه بدبختي بدبختي درياي بر برای برخاست برخي برق برميداريد بريم بزرگ بزرگي بسته بعد بعضي بن به بهره بود بود بود، بودن بي بيتون بيرون بيم بيمار بيماري بيند بيننده بِمُرد بگذارد بگيرد تاريك تاويل تر ترسد تعبیر تلاطم تمام تهراني تهي تواند توفان، توفيق تيره ثمر جابر جلوه جمع جمله جهان جون حاصل حال حتي حرام حرص حلال خدمت خزانه خصم خصمي خطر خطرناکي خلاصي خواب خواهيد خود خورد خورد، خورده خوشگوار خويش دارد دارندگان داريد داريم داشته دانست در درميان دريا دريا در دريا، دريار درياها درياي دست دليل دنيا دور دوزخ ديار ديدن ديگري رئيس را راني راه رسد رعب رعد رفت، رود رودها روزي روشن روي ريسک زمان زمزمة زندان زندگي زني زياد زياده زيان ساحل ساخت سخت سرد سقوط سلامت سود سيرين سپري شادماني درياي شخصيتي شد شد، شدن شدند، شده شديد شفا شفاف شكار شنا شنيدن شهامت شود شود شود، شور شوند شويد شويم شوکت شوکتي شير صاحب صاف صافي صرفا صورت ضرر ضعف طاعت طوري ظالم ظاهر عالم عالمي عزت عزيز عشق عصيان عظمت عظيم عقيده علم عيال عيش عينا غايت غرق غم فاضل فراخ فرزند فرزندان فرمائید فرومانده فرويد قدر قدرت قدم قول كار كارهاي كرماني كسب كسي كم كند كند كه لشگر لطف لغزش لكن لوک ما مال مانند متحير متلاطم متنفع مجاور محبت محبتش محمد مختلف مداخله مدير مراجعه مردم مردي مشاهده مشکلاتي مطلب مطيع مطيعي معبران مغربي مفسد مقتدر ملال من منظره منوچهر مواج موج موجب موجي موفق مى‏ مي ناخوش ناراحتي نام نبايد نبود، نخستين نرسد نرفت، نزديك نسبت نشان نشانة نشانة‌آن نشانه نظر نعمت نماند نهيد نوشته نوشيد نوشيم نيامد، نيز نيکبختي نگريست ها هاي هر هلاك همسر همه همي همين هيچ و وغصه افتادن ولي وي يا يابد يكجا پادشاه پادشاهي پاي پديد پديده پلنگ پيش چنانكه چنانچه چنين چه چون چيزي کار کردن کردن در کساني کشتي کلي کنار کند که گام گاه گاهي گر گرفت، گرفتار گرم گشاد گناه گنده گويد گويند …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب دريا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.