تعبیر خواب دريا

تعبیر خواب دريا

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب دريا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دريا » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دريا

   

  در خواب پادشاهي است؛ يا عالمي. اگــر بيند كه آب دريا روشن و صاف است؛ دليل كه پادشاه عالم و فاضل است. اگــر تيره و صاف بود؛ دليل كه مفسد و ظالم است. اگــر بيند كه از آب دريا برخي بخورد؛ دليل كه بــه قدر آن چــه خورده اســت عزت يابد. اگــر بيند كه از دريا بــه شنا بيرون آمد؛ دليل اســت از زندان و خدمت پادشاه بــه سلامت بيرون آيد. اگــر بيند كه در دريا غرق شــد و بِمُرد و بعد از آن وي را بالا افكند؛ دليل كه در كار دنيا بــه حرص غرق شود. اگــر بيند كه غرق شــد و باز از دريا بيرون آمد؛ دليل اســت كه از كار دنيا خلاصي يابد. اگــر بيند كه از دور بــه دريا مي نگريست و نزديك او نرفت؛ دليل كه بدانچه اميد دارد نرسد. اگــر بيند كه بر روي دريا همي شد؛ چنانكه پاي او تر نبود؛ دليل اســت از آتش دوزخ ايمن شــود و كارهاي دنيا بر او آسان شود.

  محمد بن سيرين گويد :

  اگر بيند كه از دريا آب خوشگوار همي خورد؛ دليل كند كه بــه قدر آن؛ از پادشاه مال و نعمت يابد و اگــر بيند كه جمله آب دريا را بخورد؛ دليل كند كه پادشاهي هــمــه جهان را بگيرد. و بعضي گويند كه بــه قدر آن كه از آب دريا خورده بود وي را بزرگي و مال و نعمت حاصل شود؛ جون آب روشن و صافي بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي بيند كه در دريا است؛ دليل كه بــه خدمت پادشاه شود؛ يا مطيع مردي عالم و فاضل شود. اگــر بيند درميان دريا متحير فرومانده است؛ دليل كه كار او بر خطر است. اگــر بيند كه از دريا بيرون آيد؛ دليل اســت بي غم شود. اگــر بيند كه آب دريا بخورد و بــه غايت سرد است. اگــر بيننده عالم اســت از علم بهره تمام يابد. اگــر بيننده خواب از مردم پادشاه است؛ از پادشاه ايمن شود؛ يا علم آموزد؛ لكن از علم بهره يابد. اگــر بيند كه آب دريا مي خورد و سخت گرم است؛ دليل كه گناه كند و تاويل آن بــه غايت بد است. اگــر بيند كه آب دريا گنده و ناخوش است؛ دليل كه او را خصمي بزرگ پيش آيد و او را آن خصم بيم سخت است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه در آب دريا همي رفت؛ دليل اســت توفيق طاعت يابد. اگــر بيند كه آب دريا زياده شد؛ دليل كه لشگر پادشاه زياد شود. اگــر بيند كه آب دريا كم شد؛ دليل كه لشگر پادشاه هلاك شود. اگــر بيند كه برخي از آب دريا بخورد و بر وي هيچ پديد نيامد؛ دليل كه پادشاه يا عالمي را هلاك كند. اگــر بيند كه آب از درياها و رودها جمع شدند؛ دليل كه پادشاه آن ديار مال و خزانه خويش را بــه يكجا جمع كند. اگــر بيند كه از دريا موج ها برخاست و جهان از ابر تاريك شده بود. دليل بود بر گناه و عصيان مردم آن ديار. اگــر بيند كه از دريا موجي برخاست يا از دريا شكار مي گرفت؛ دليل اســت كه بــه اندازه و قدر آن؛ روزي حلال يابد و عيش بر عيال او فراخ و گشاد شود. اگــر بيند كه آب دريا شور اســت كه خورد؛ دليل كه كسب حلال بگذارد و كسب حرام كند.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  نفايس الفنون نوشته دريا در خواب پادشاه اســت ولي بــه نظر من دريا را نبايد صرفا پادشاه دانست چــون در زمان هاي مختلف دارندگان قدرت نام هاي مختلف داشته اند هــر صاحب قدرت و شوکتي مي تواند در خواب ما بــه صورت دريا ظاهر شود. گاهي اين صاحب قدرت پادشاه اســت و گاه رئيس اداره و يا بــه قول فرويد امپراطور و امپراطريس و حتي مدير کلي مقتدر کــه بيننده خواب از او رعب دارد و مي ترسد و يا بــه لطف و محبتش اميد بسته است. تمام کساني کــه ما نسبت بــه آن ها ضعف شديد داريم در خواب هاي ما بــه صورت پديده هاي عظيم جلوه گر مي شــونــد مانند دريا؛ آسمان؛ توفان؛ رعد و برق و يا شير و پلنگ. عقيده فرويد نيز عينا همين اســت حال اگــر در خواب ببينيم کــه کنار دريا ايستاده ايم بــا چنين شخصيتي مجاور مي شويم و چـنـانـچه ببينيم از آب دريا مي نوشيم متنفع مي شويم و سود مي بريم. اگــر بيننده خواب ببيند کــه آب دريا را نوشيد بــه طوري کــه چيزي باقي نماند بــه قدرت و شوکت و عظمت مي رسد. اگــر بيننده خواب ببيند کــه روي آب دريا راه مي رود در کار خطرناکي مداخله مي کــنــد کــه احتمال لغزش و سقوط او مي رود ولي موفق مي شود. معبران نوشته اند در ساحل دريا بودن و منظره تلاطم دريار را مشاهده کردن نشانه اي اســت از بيماري فرزندان. چـنـانـچه ببينيد کــه از کشتي بيرون مي آييد و بــه ساحل قدم مي نهيد فرزند بيمار يا عزيز ديگري کــه بيمار داريد شفا مي يابد. اگــر خود را در دريا در حال غرق شدن ببينيد گرفتار مشکلاتي مي شويد. بودن در کشتي در درياي آرام نشان امنيت و آرامش زندگي است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  دريا

  کشتي راني در دريا : شهامت ريسک کردن

  در آن غرق شدن : بدبختي کــه بــه دست خود موجب شده ايد

  درياي آرام : شادماني

  درياي متلاطم : ناراحتي وغصه

  افتادن در دريا: ضرر و زيان ؛ بدبختي

  درياي شفاف : شادماني

  درياي مواج : نيکبختي در تمام اموري کــه در آن گام برميداريد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ شنيدن زمزمة دريا بــا ساحل در خواب ؛ نشانة‌آن اســت كه زندگي اي ملال آور و بي ثمر را سپري خواهيد ساخت ؛ زندگي اي تهي از عشق و محبت .

  2ـ ديدن دريا در خواب ؛ نشانة آرزوهاي بي ثمر اســت .

  3ـ اگــر زني خواب ببيند بــا همسر خود در دريا شنا مي كند ؛ نشانة آن اســت كه بــه نخستين آرزوهاي خود دست مي يابد .

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب دريا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.