تعبیر خواب دريا

 

 • تعبیر خواب دريا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دريا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دريا

   

  در خواب پادشاهي است؛ يا عالمي. اگــر بيند كه آب دريا روشن و صاف است؛ دليل كه پادشاه عالم و فاضل است. اگــر تيره و صاف بود؛ دليل كه مفسد و ظالم است. اگــر بيند كه از آب دريا برخي بخورد؛ دليل كه be قدر آن چــه خورده اســت عزت يابد. اگــر بيند كه از دريا be شنا بيرون آمد؛ دليل اســت از زندان و خدمت پادشاه be سلامت بيرون آيد. اگــر بيند كه در دريا غرق شــد و بِمُرد و بعد از آن وي ra بالا افكند؛ دليل كه در كار دنيا be حرص غرق شود. اگــر بيند كه غرق شــد و باز از دريا بيرون آمد؛ دليل اســت كه از كار دنيا خلاصي يابد. اگــر بيند كه از دور be دريا مي نگريست و نزديك او نرفت؛ دليل كه بدانچه اميد دارد نرسد. اگــر بيند كه بر روي دريا همي شد؛ چنانكه پاي او تر نبود؛ دليل اســت از آتش دوزخ ايمن شــود و كارهاي دنيا بر او آسان شود.

  محمد بن سيرين گويد :

  اگر بيند كه از دريا آب خوشگوار همي خورد؛ دليل كند كه be قدر آن؛ از پادشاه مال و نعمت يابد و اگــر بيند كه جمله آب دريا ra بخورد؛ دليل كند كه پادشاهي هــمــه جهان ra بگيرد. و بعضي گويند كه be قدر آن كه از آب دريا خورده بود وي ra بزرگي و مال و نعمت حاصل شود؛ جون آب روشن و صافي بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي بيند كه در دريا است؛ دليل كه be خدمت پادشاه شود؛ يا مطيع مردي عالم و فاضل شود. اگــر بيند درميان دريا متحير فرومانده است؛ دليل كه كار او بر خطر است. اگــر بيند كه از دريا بيرون آيد؛ دليل اســت بي غم شود. اگــر بيند كه آب دريا بخورد و be غايت سرد است. اگــر بيننده عالم اســت از علم بهره تمام يابد. اگــر بيننده خواب از مردم پادشاه است؛ از پادشاه ايمن شود؛ يا علم آموزد؛ لكن از علم بهره يابد. اگــر بيند كه آب دريا مي خورد و سخت گرم است؛ دليل كه گناه كند و تاويل آن be غايت بد است. اگــر بيند كه آب دريا گنده و ناخوش است؛ دليل كه او ra خصمي بزرگ پيش آيد و او ra آن خصم بيم سخت است.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه در آب دريا همي رفت؛ دليل اســت توفيق طاعت يابد. اگــر بيند كه آب دريا زياده شد؛ دليل كه لشگر پادشاه زياد شود. اگــر بيند كه آب دريا كم شد؛ دليل كه لشگر پادشاه هلاك شود. اگــر بيند كه برخي از آب دريا بخورد و بر وي هيچ پديد نيامد؛ دليل كه پادشاه يا عالمي ra هلاك كند. اگــر بيند كه آب از درياها و رودها جمع شدند؛ دليل كه پادشاه آن ديار مال و خزانه خويش ra be يكجا جمع كند. اگــر بيند كه از دريا موج ها برخاست و جهان از ابر تاريك شده بود. دليل بود بر گناه و عصيان مردم آن ديار. اگــر بيند كه از دريا موجي برخاست يا از دريا شكار مي گرفت؛ دليل اســت كه be اندازه و قدر آن؛ روزي حلال يابد و عيش بر عيال او فراخ و گشاد شود. اگــر بيند كه آب دريا شور اســت كه خورد؛ دليل كه كسب حلال بگذارد و كسب حرام كند.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  نفايس الفنون نوشته دريا در خواب پادشاه اســت ولي be نظر من دريا ra نبايد صرفا پادشاه دانست چــون در زمان هاي مختلف دارندگان قدرت نام هاي مختلف داشته اند هــر صاحب قدرت و شوکتي مي تواند در خواب ما be صورت دريا ظاهر شود. گاهي اين صاحب قدرت پادشاه اســت و گاه رئيس اداره و يا be قول فرويد امپراطور و امپراطريس و حتي مدير کلي مقتدر ke بيننده خواب از او رعب دارد و مي ترسد و يا be لطف و محبتش اميد بسته است. تمام کساني ke ما نسبت be آن ها ضعف شديد داريم در خواب هاي ما be صورت پديده هاي عظيم جلوه گر مي شــونــد مانند دريا؛ آسمان؛ توفان؛ رعد و برق و يا شير و پلنگ. عقيده فرويد نيز عينا همين اســت حال اگــر در خواب ببينيم ke کنار دريا ايستاده ايم ba چنين شخصيتي مجاور مي شويم و چـنـانـچه ببينيم از آب دريا مي نوشيم متنفع مي شويم و سود مي بريم. اگــر بيننده خواب ببيند ke آب دريا ra نوشيد be طوري ke چيزي باقي نماند be قدرت و شوکت و عظمت مي رسد. اگــر بيننده خواب ببيند ke روي آب دريا راه مي رود در کار خطرناکي مداخله مي کــنــد ke احتمال لغزش و سقوط او مي رود ولي موفق مي شود. معبران نوشته اند در ساحل دريا بودن و منظره تلاطم دريار ra مشاهده کردن نشانه اي اســت از بيماري فرزندان. چـنـانـچه ببينيد ke از کشتي بيرون مي آييد و be ساحل قدم مي نهيد فرزند بيمار يا عزيز ديگري ke بيمار داريد شفا مي يابد. اگــر خود ra در دريا در حال غرق شدن ببينيد گرفتار مشکلاتي مي شويد. بودن در کشتي در درياي آرام نشان امنيت و آرامش زندگي است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  دريا

  کشتي راني در دريا : شهامت ريسک کردن

  در آن غرق شدن : بدبختي ke be دست خود موجب شده ايد

  درياي آرام : شادماني

  درياي متلاطم : ناراحتي وغصه

  افتادن در دريا: ضرر و زيان ؛ بدبختي

  درياي شفاف : شادماني

  درياي مواج : نيکبختي در تمام اموري ke در آن گام برميداريد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ شنيدن زمزمة دريا ba ساحل در خواب ؛ نشانة‌آن اســت كه زندگي اي ملال آور و بي ثمر ra سپري خواهيد ساخت ؛ زندگي اي تهي از عشق و محبت .

  2ـ ديدن دريا در خواب ؛ نشانة آرزوهاي بي ثمر اســت .

  3ـ اگــر زني خواب ببيند ba همسر خود در دريا شنا مي كند ؛ نشانة آن اســت كه be نخستين آرزوهاي خود دست مي يابد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE