تعبیر خواب درم

 

 • تعبیر خواب درم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب درم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب درم

   

  محمدبن سيرين گويد :

  طبعهاي مردمان مختلف اســت و درم be خواب ديدن حاصل شدن درم اســت در بيداري و گويند: هــر كه درم كم در خواب بيند؛ سخن خوش شنود؛ در بيداري يا توحيدِ حق تعالي گويد؛ خاصه كه درم سفيد بود. اگــر درم سياه اســت و بر وي صورت باشد؛ دليل بر جنگ و خصومت اســت و درم درست؛ دليل بر چيزي درست و درم شكسته سخن دروغ است. اگــر بيند كه كسي او ra در كيسه يا انبان يا در صره درم داد؛ آن كس ba وي سخن be مشورت گويد و او رازش نگاهدارد و بعضي از معبران گويند: اگــر كسي بيند كه درم كوچك يافت؛ دليل بر فرزند و طفل است. اگــر بيند درم از وي ضايع شد؛ يا كسي از وي بدزديد؛ دليل اســت از بهر فرزند بر دل او رنج و اندوه رسد. اگــر بيند كه درم كوچك گم نمود و بازنيافت رنج از دلش زايل شود. اگــر بيند درم يافت يا كسي be او داد؛ دليل اســت كه او ra ba كسي گفتگوي است. اگــر بيند درم ترازو داشت؛ دليل كه او ra be قدر آن خصمان است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند درم be دست داشت؛ سخن نيكو شنود و درم شكسته سخن پراكنده اســت و درم بسيار مال است. اگــر بيند درم ها ba عيال خويش قسمت مي كند؛ دليل اســت در ميان ايشان قسمت و داوري افتد. اگــر بيند كه درم شكسته بود؛ دليل كه در ميان ايشان سخن بي حكم رود. اگــر بيند در خانه be خروار درم داشت يابه خروار درآورد؛ دليل كه be قدر آن مال يابد. اگــر بيند كه درم بسيار داشت و جمع كرد؛ دليل كه مردمان رااز راه حق باز دارد. اگــر يك درم سفيد در كف خويش بيند؛ دليل كه او ra فرزندي آيد. اگــر بيند كه آن درم از وي ضايع شد؛ دليل كه فرزندش بميرد. اگــر بيند كه بدره هاي درم و دينار يافت؛ دليل اســت كه مال و نعمت حلال جمع آورد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر كسي در خواب درم سفيد بيند؛ دليل كه درم سياه يابد. اگــر درم سياه بيند؛ دليل كه درم سفيد يابد و بسيار مردم باشند كه be بيداري همان يابند كه در خواب ديده باشند. اگــر بيند كه درم بهره بسيار داشت؛ اگــر بازرگان است؛ دليل كه مفلس شــود و اگــر كشاورز است؛ دليل كه او ra هيچ منفعت نباشد و اگــر پادشاه است؛ معزول شــود و be خصومت درمانده و درويش شود؛ چــه درم ra be فارسي فلس خواند و فلس ra از افلاس مشتق است؛ يعني مفلس شدن.

  اسماعيل بن اشعث گويد :

  درم نيك درخواب؛ صفاي دين و دنياي او اســت و درم دون be خلاف اين باشد و درم درست سخن درست ba حكمت اســت و درم شكسته خصومت اســت و قضا حاجت و درم نقره مال اســت و درم سياه در تاويل بهتر از سفيد باشد و درم بسيار كه در صره بود سخن ها است. اگــر بيند كه پادشاه وي ra درم بخشيد؛ دليل كه وي ra از او غم و اندوه است؛ خاصه چــون درم درست نباشد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  درم درست be خواب ديدن بر دوازده وجه است. اول: سخنهاي درست. دوم: گذاردن حاجت. سوم: ولايت. چهارم: مال مجموع. پنجم: دوست. ششم: فرزند. هفتم: رفيق. هشتم: روزي فراخ. نهم: ايمني. دهم: كنيزك. يازدهم: يافتن جاه. دوازدهم: منزلت؛ خاصه كه داند خداوند خواب مستور است. و درم شكسته be خواب ديدن بر چهار وجه است. اول: سخن زشت. دوم: جنگ و خصومت. سوم: بند و زندان. چهارم: گفتگوي

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE