تعبیر خواب دخنه

 

 • تعبیر خواب دخنه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دخنه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دخنه

   

  به تازي چيز اســت كه نهند بر آتش و دود كند.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر در زير خود عود يا چيز ديگر يا بوي خوش دود مي كرد؛ دليل كه پيشه بياموزد كه از آن او ra منفعت رسد و ba مردمان عيش خوش گذارد و بر وي ثنا و آفرين كنند و هــر چند كه چيز خوشبوتر است؛ بر وي ثنا و آفرين بيشتر كنند. اگــر چيزي اســت كه بوي ناخوش دارد؛ تاويلش be خلاف اين بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  دخنه در خواب بر سه وجه است. اول: كسب و معيشت. دوم: خير و منفعت. سوم: ثنا و نيكوئي

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE