تعبیر خواب دارچين

 

 • تعبیر خواب دارچين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دارچين » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دارچين

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند دارچين بسيار داشت؛ دليل كه غمگين و متفكر شود. اگــر بيند دارچين مي خورد غم اندوهش صعب تر بود.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند دارچين جهت رفع علت مي خورد و او ra سود داشت؛ دليل نيكي و صلاح است.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  دارچين تلخ کامي و فکر و خيال است. شايد غصه اي پيش نيايد و غم بزرگي نباشد امــا تکدر و گرفتگي خاطر و فکر و خيال بيننده خواب ra مي آزارد. اگــر در خواب ببينيد دارچين مي خوريد؛ be هــر طريق ke باشد؛ گرفتار اندوه و گرفتگي خاطر مي شويد be خصوص اگــر در خواب از خوردن آن خوشتان نيايد. اگــر ديديد مثلا دارچين دم کرده ra ba رغبت و ميل مي نوشيد و از نوشيدن آن خوشتان مي آيد گناهي مرتکب مي شويد ke بعدا براي شما اندوه و ناراحتي مي آورد. اگــر ديديد دارچين be ديگران مي دهيد براي او ناراحتي be وجود مي آوريد ke خودتان هم در آن سهيم هستيد. تر و خشک و کوبيده و نکوبيده دارچين يک تعبير دارد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE