تعبیر خواب خيابان

 

 • تعبیر خواب خيابان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خيابان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خيابان

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  خيابان : موفقيت در امورکاري

  خيابان طويل ba سنگفرش زيبا : مئقعيت خوشايندي برايتان پيش خواهد آمد

  خيابان روشن : شادي بزرگ

  خياباني ke در تاريکي فرو رفته اســت : مراقب خودتان باشيد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد در خياباني راه مي رويد ؛ نشانة آن اســت كه تقريباً از رسيدن be هدفي كه خواهانش هستيد ؛ نوميد خواهيد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد در شهري دوردست در خياباني آشنا راه مي رويد ؛ نشانة آن اســت كه be سفري خواهيد رفت امــا سودي كه انتظار داشتيد از طريق اين سفر be دست بياوريد be دست نخواهيد آورد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد هنگام عبور از خياباني از حملة جنايت كاري هراسانيد ؛ نشانة آن اســت كه براي پيش بردن كارهايتان دست be كار خطرناكي مي زنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE