تعبیر خواب خود

تعبیر خواب خود

 

 • تعبیر خواب خود
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خود » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خود

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خود چيزي بود كه خود را به مكر از آن نگاه دارد. اگر بيند كه خُودِ فولاد بر سر دارد، دليل كه جاه و قوت او زياده شود بر قدر درستي و روشني خود. اگر بيند كه خود را از سر برداشت، دليل كه عز و جاه او كمتر شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر كسي خود بر سر بيند، دليل كه او فرزند زيرك بود، زيرا كه خود در تاويل چون تاج است و هر زياده و نقصان كه در خود بيند، دليل بر فرزندي بود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر كسي بيند كه خود فولاد روشن بر سر داشت، دليل كه از مهتري قوت و حشمت دهد. اگر بيند كه كسي خود از سرش برداشت، دليل كهحالش ضعيف شود. اگر بيند كه خود او بشكست يا ضايع شد، دليل كه قوت و عزت او زايل شود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن خود در خواب بر پنج وجه است.

  اول: قوت.

  دوم: مال و بزرگي.

  سوم: فرزند.

  چهارم: بقا و نيكوئي.

  پنجم: چيزي كه خود را از آن به مكروحيله بازدارد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE