تعبیر خواب خودکشی

 

 • تعبیر خواب خودکشی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خودکشی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خودکشی

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد دست be خود كشي مي زنيد ؛ نشانة آن اســت كه بدبختي بر دوش شما سنگيني خواهد كرد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد كسي دست be خود كشي زده اســت ؛ نشانة آن اســت كه شكست ديگران در زندگي بر منافع شما تأثيري منفي خواهد گذاشت .

  3ـ اگــر دختري خواب ببيند نامزدش دست be خود كشي زده اســت ؛ نشانة آن اســت كه در اثر بي وفايي نامزد خود نوميد و افسرده خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE