تعبیر خواب خمير کردن

 

 • تعبیر خواب خمير کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خمير کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

  تعبیر خواب خمير کردن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  سرشتن آرد گندم؛ دليل مالي ba سود بسيار از تجارت بود؛ be شرط آن كه خميرش برآمده بود. اگــر خميرش برنخاسته بود؛ دليل كه زيادي فساد و فسق است. سرشتن آرد كاورس؛ دليل منفعت اندك است.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند خمير فرا گرفت يا بخريد؛ يا كسي be او داد؛ اگــر جوين باشد؛ دليل كند be قدر آن مالي حلال او ra در تجارت حاصل شود. اگــر خمير كاورس بود؛ نفعه اندك بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن خمير در خواب بر سه وجه است

  اول: زيادتي و افزايش در دين

  دوم: منفعت اندك

  سوم:رزق و روزي حلال.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  در خواب آرد و خمير اهميت فراوان دارد امــا کم ارزش است. از امام صادق _ ع _ نقل اســت ke خمير نان در خواب منفعت اندک اســت و روزي حلال. ديدن خمير نان در خواب ميمون و مبارک اســت و گوياي پول و مالي اســت ke be بيننده خواب مي رسد be قدر همان خميري ke در خواب مي بيند يا خودش مي زند. اگــر ببينيد خمير مي زنيد يا خمير مي زنند و آن خمير هنوز بر نيامده يعني هنوز خوب تخمير و آماده نشده خواب شما مي گويد پولي be دستتان مي رسد ke آلوده است؛ آميخته be گناه است؛ همراه فسق و ريا و نيرنگ بوده و مراحلي از اين دست ra گذرانيده تا be شما رسيده اســت ke البته خوب نيست .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE