تعبیر خواب خلال کردن

 

 • تعبیر خواب خلال کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خلال کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خلال کردن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خلال كردن درخواب نيكو نباشد؛ زيرا كه دندان ها در خواب اهل بيت بود و خلال مانند جاروب بود كه اهل بيت ra مي روبد و هــر كه be خواب بيند كه خلال مي كرد؛ دليل كه be قدر آن كه ba خلال بيرون آورد از مال اهل بيت او نقصان شود.

   

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه چيزي be خلال از دندان بيرون آورد و be كسي داد؛ دليل كه از مال خويش be ناحق بستاند و be كسي دهد.

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  خلال دندان در خوب ديدن زدودن غم ها و ناراحتي هاي کوچک خانوادگي اســت ... تعبير خلال بادام و پرتقال همان تعبير اصل خود ra دارد و بهتر اســت be کلمات _ بادام و پرتقال _ و غيره مراجعه کنيد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ مشاهدة خلال دندان در خواب ؛ نشانة آن اســت كه اگــر در آينده توجه خود ra معطوف be كينه و كدورتها بكنيد ؛ هيچ پيشرفتي در زندگي نخواهيد داشت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد براي تميز كردن دندانهايتان از خلال دندان استفاده مي كنيد؛ نشانة آن اســت كه در آسيب رساندن be زندگي يكي از دوستانتان نقش مهمي ايفا خواهيد كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE