تعبیر خواب خفتن

 

 • تعبیر خواب خفتن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خفتن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خفتن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خفتن درخواب مرده ra و كسي كه ترسيده بود؛ دليل بر راحت و رستگاري است.اگر بيند كسي بر تختي خفته است؛ يا بر بستري؛ دليل كه بزرگي يابد؛ امــا از راه دين و پرهيزكاري بي خبر است؛ زيرا كه خفتن در راه دين غفلت بود. اگــر بيند در جايگاهي دون بر بستري خفته است؛ دليل بر حقارت و خواري او بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  خواب ترسنده ra ايمني بود و مرده آمرزش و بيمار ra شفا و زنداني رافرج از زندان.

  جابر مغربي گويد :

  اگر كسي بيند كه درميان مردگان خفته بود و كسي او ra بيدار نمود؛ دليل كه درميان مردمان be كاري مشهور شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE